Saker behandlet i byråd 2. februar

Byrådet behandlet blant annet et høringssvar for inntektssystem for fylkeskommunene.

NYTT FRA BYRÅDET, Byrådslederens kontor, 26. januar 2023, oppdatert 2. februar:

Saker med innstilling til bystyret

  • Høringssvar: Nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt en rapport om nytt inntektssystem for fylkeskommunene på høring.

Oslo kommune mener i høringssvaret at det er viktig at kostnadsnøkkelen for kollektivtransport fanger opp kostnadsdrivere knyttet til trengsel og storbyforhold. Videre bør kapitalkostnader fortsatt holdes utenfor utgiftsutjevningen, siden datagrunnlaget er dårlig og en slik endring ikke fanger opp fylker med stort investeringsbehov som følge av befolkningsvekst. Oslo kommune mener også at levekårsutfordringer bør vektlegges i større grad i utgiftsutjevningen.

Byrådet ber bystyret om å vedta høringssvaret.

  • Regulering av​ Stasjonsveien 51 i Bydel Vestre Aker​

Rondellen AS foreslår å omregulere Stasjonsveien 51 fra bolig og kjørevei til bolig, forretning, helsetjenester, kontor bevertning, friområde, vei og fortau.

Det foreslås et åtte etasjers boligbygg med 29 leiligheter, med forretning i 1. etasje, på sokkelen til eksisterende forretningsbygg.

Byrådet ber bystyret å vedta planen som vist i kart.

  • Utbyggingsavtale

- Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Sandstuveien 41, Bydel Nordstrand

Byrådet ber bystyret å vedta avtalen.

  • Byggesak

- Økernveien 210, Bydel Bjerke

- Pasopveien 40, Bydel Søndre Nordstrand

Byrådet ber byutviklingskomiteen om å sende sakene til Statsforvalteren for klagebehandling.

  • Fornebubanen – lengden på direktørens åremål

​Byrådet mener det er hensiktsmessig at direktøren for etaten også kan gjennomføre arbeidet med å avvikle etaten.

Byrådet foreslår derfor at stillingen som direktør for Fornebubanen utlyses med et åremål på åtte år.

Byrådet ber bystyret å vedta saken.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker som avgjøres av byrådet

  • Høring: Forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften på høring.

Forslaget til endringer avgrenses til anskaffelser innen bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen og er en del av Norgesmodellen.

Byrådet vedtok i 2017 Oslomodellen (en revidert Oslomodell står snart klar). Oslomodellens seriøsitetskrav støtter godt opp under intensjonene i regjeringens nye handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivkriminalitet og første steg i Norgesmodellen.

Byådet avga sitt høringssvar.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.