Ønsker du å bli medlem i rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo kommune?

Etter kommunevalget høsten 2023 skal det velges nye medlemmer og varamedlemmer i rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo kommune. Rådet velges for fire år (2023-2027).

Rådet for flerkulturelle minoriteter

Det er byrådet i Oslo som velger hvem som skal sitte i rådet, antall medlemmer og varamedlemmer.

Rådets medlemmer skal representere innbyggere med flerkulturell bakgrunn: innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter i Oslo. Rådet for flerkulturelle minoriteter skal sikre at innbyggere med flerkulturell bakgrunn har reell mulighet til å bli hørt og påvirke politiske avgjørelser. Rådet bidrar til å styrke demokratiet ved å være en stemme for det flerkulturelle.

Hvordan jobber rådet?

Rådet gir innspill til politiske saker som behandles av byrådet og bystyret.

Rådsmedlemmene deltar i innspillsmøter, uttaler seg om høringssaker, skriver høringsinnspill, organiserer arrangementer, skriver brev, møter bystyrets utvalg eller inviterer politikere til rådsmøter. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Hva kreves av deg som rådsmedlem?

Som medlem i rådet har du plikt til å delta i rådsmøter. Rådet har rådsmøte cirka en gang i måned på kveldstid.

Rådet mottar stort antall saker og henvendelser. Her har du mulighet til å bruke din kompetanse og engasjement i arbeidet med saker rådet skal behandle. Eksempler på dette kan være:

  • å skrive et innspill
  • jobbe i arbeidsgrupper mellom rådsmøtene
  • representere rådet i møter med politikere.

Sammensetting av rådet

Rådsmedlemmene bør ha forskjellig kompetanse og kunnskap om det flerkulturelle, samt stort engasjement for sakene. Rådet skal settes sammen med en bred representasjon av bl.a. alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, flerkulturell bakgrunn, bosted og kompetanse/erfaring.

Møtegodtgjørelse/honorar

Hovedmedlemmene får møtegodtgjørelse/honorar når de deltar i rådsmøter. Varamedlemmer får møtegodtgjørelse dersom hovedmedlem ikke kan delta. Medlemmene får også møtegodtgjørelse for arbeidsgruppemøter, innspillsmøter og andre møter som rådet har vedtatt.

Søknad

Klikk her for søknadsskjema

Søknadsfrist 1. juli 2023.

Mer informasjon om rådet

Rådet jobber på samme måte som andre kommunale råd. Her finnes veiledere for rådsarbeid