Til innhold
Årsberetning 2018

Bykassens regnskap 2018

Underkapitler

Bykassens regnskap 2018

Nedenfor følger en nærmere gjennomgang av bykassens drifts- og investeringsregnskap for 2018 med hovedfokus på resultatene til virksomhetene (etater og bydeler) som ligger under bykassen. I tillegg er det redegjort nærmere for beregnede selvkostkalkyler for 2018 på tjenesteområdene for vann og avløp, renovasjon, feiing og plan- og byggesaker.

Det vises for øvrig til omtale av Oslo kommunens regnskap i årsberetningens del 1 og omtalen av den enkelte byrådsavdeling med underliggende virksomheter i årsberetningens del 2 hvor det er redegjort mer i detalj om avvik.