Til innhold
Årsberetning 2018

Finansforvaltning i Oslo kommune

Underkapitler

Finansforvaltning i Oslo kommune

Oslo kommune har en sentralisert finansforvaltning vedrørende opptak av lån, likviditetsplasseringer, bankavtaler, bankkontosystemer og andre større finansielle forretninger i Oslo kommunes navn. Sentralisert finansforvaltning er en forutsetning for mest mulig effektiv bruk av kapital. Det betyr blant annet at overskuddslikviditet i en virksomhet kan utnyttes til å finansiere lånebehov i en annen. Derved kan eksterne låneopptak utsettes i tid og kommunen som helhet kan spare renteutgifter.

Oslo kommune vurderes årlig av kredittvurderingsbyrået Standard & Poor’s.

Byrået bekreftet i mai 2018 karakteren AAA, som er beste oppnåelige. Dette innebærer at Oslo kommune vurderes som mer kredittverdig enn norske banker og på linje med den norske stat.

Bystyret vedtok i sak 313/16 Oslo kommunes finansreglement med ikrafttredelse etter byrådets vedtak 26.01.2017.

I pkt. 8 i reglementet skal det årlig rapporteres på:

  • sammensetning av midler og gjeld og deres løpetid
  • verdi, samlet og fordelt på de ulike typer av midler og gjeld
  • andel og størrelse på gjeld i flytende rente og størrelsen på investeringer som gir rentekompensasjon
  • vesentlige markedsendringer
  • endringer i risikoeksponering
  • markedsrenter og egne rentebetingelser
  • avvik mellom faktisk forvaltning og finansreglementets krav
  • oppfyllelse av målsettingene for reglementets pkt. 6., 4. og 5. ledd som gjelder oppnådd avkastning på likvide midler og oppnådd rentekostnad på låneporteføljen