Oslo kommunes regnskap for 2018

Driftsregnskapet

Tabell 1.3 Driftsregnskapet

Tall i mill.

 

Regnskap 2018

Regulert budsjett 2018

Opprinnelig budsjett 2018

Avvik 2018

Regnskap 2017

Sum driftsinntekter

-62 372

-59 930

-56 781

2 442

-59 732

Sum driftsutgifter

59 879

59 619

54 769

-260

56 909

Brutto driftsresultat

-2 493

-311

-2 012

2 182

-2 823

Sum finansinntekter

-1 684

-1 669

-1 594

14

-1 624

Sum finansutgifter

3 999

4 086

3 663

87

4 696

Sum netto finansutgifter

2 316

2 417

2 068

101

3 072

Motpost sum avskrivninger

-3 501

-1 695

-1 694

1 806

-2 802

Sum netto driftsresultat Oslo kommune

-3 228

412

-1 637

3 640

-2 553

Brukt slik:

Overført til investeringsregnskapet 1)

1 411

1 459

413

49

873

Inndekking av tidl.års regnskapsmessig merforbruk

0

0

0

0

2

Avsetninger til fond 2)

4 726

2 178

1 357

-2 548

3 137

Sum overføringer og avsetninger

6 136

3 637

1 771

-2 499

4 012

Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk

-1 640

-1 640

0

-0

-476

Bruk av fond

-2 450

-2 409

-134

40

-2 425

Sum bruk av avsetninger

-4 089

-4 049

-134

40

-2 901

Regnskapsmessig mindreforbruk Oslo kommune

-1 181

0

0

1 181

-1 442

1) Av overført beløp på 1 411 mill. fra drift til investeringsregnskapet i 2018 gjelder 921 mill. bykassen og 490 mill. de kommunale foretakene. Det er overført 49 mill. mindre enn regulert budsjett som skyldes at Oslo Havn KF, pga investeringsetterslep, kun har hatt behov for å overføre 45 mill. av budsjettet på 94 mill. i overføring fra drift for å finansiere sine investeringsutgifter.

2) I 2018 er det avsatt 4 726 mill. til fond, hvilket er 2 548 mill. mer enn regulert budsjett. Dette skyldes i all hovedsak avsetninger av ubrukte øremerkede midler med 1 804 mill. og mindreforbruk på ordinær drift i virksomhetene etter 5 %-reglene med 933 mill. Disse midlene tilbakeføres til virksomhetenes drift i 2019. Det vises til omtalen av kommunens balanseregnskap i årsberetningen hvor det er redegjort nærmere om fondsbeholdninger.

Oslo kommunens netto driftsresultat i 2018 ble om lag 3,2 mrd.

Netto driftsresultat omfatter driftsinntektene fratrukket driftsutgiftene og netto finansposter. Et positivt netto driftsresultat kan benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet og avsettes til fond for senere bruk.

Samlet netto driftsresultat for Oslo kommune i 2018 ble 3 228 mill., hvilket er 3 640 mill. bedre enn regulert budsjett som var negativt med 412 mill. For bykassen er netto driftsresultat 3 478 mill. bedre enn budsjettert mens samlet netto driftsresultat for de kommunale foretakene er 162 mill. bedre enn budsjettert.

Høyere netto driftsresultat enn budsjettert skyldes i hovedsak forsinket bruk av øremerkede midler med 1 804 mill. og mindreforbruk på ordinær drift i bykassevirksomhetene og på sentrale avsetninger, hvorav 433 mill. for Utdanningsetaten og 360 mill. for bydelene (inkl. sentrale bydelsavsetninger). I tillegg ble det bl.a. merinntekter på 418 mill. fra inntekts- og formuesskatt og mindreutgifter på netto finansposter med 101 mill.

I opprinnelig budsjett for 2018 var Oslo kommunes netto driftsresultat positivt med 1 637 mill. I løpet av 2018 ble budsjetterte utgifter økt gjennom bl.a. rebevilgninger av ubrukte øremerkede midler, overført mindreforbruk og bruk av regnskapsmessig overskudd fra 2017, jf. bystyresak 227/17 Revidert budsjett 2018 – effekt av regnskap 2017 mv. Bruk av slike avsetninger i 2017 medførte teknisk sett at budsjettert netto driftsresultat ble tilsvarende redusert. Til sammen ble budsjettert netto driftsresultat i saken om revidert budsjett redusert med om lag 2,9 mrd. På den annen side ble budsjettert netto driftsresultat på slutten av året økt med i underkant av 0,6 mrd. da økte skatteinntekter bl.a. ble disponert til å øke overføringer fra drift til investering og til økt fondsavsetning, jf. bystyresak 368/18. Disse to budsjettjusteringssakene er hovedårsaken til at regulert budsjett for netto driftsresultat for 2018 fremstår som negativt med 412 mill.

I 2017 ble samlet netto driftsresultat for Oslo kommune 2 553 mill., hvilket er 675 mill. lavere enn netto driftsresultat for 2018. Resultatforbedringen skyldes netto finansutgifter som var 756 mill. lavere i 2018 enn i 2017. På den annen side økte driftsutgiftene (eksklusiv avskrivninger) med 81 mill. mer enn driftsinntektene fra 2017 til 2018.

Tabell 1.4 Netto driftsresultat

Tall i mill.

Netto driftsresultat

 Avvik vs regulert budsjett

 

2018

2018

2017

2016

2015

2014

Bykassen

-2 754

3 478

-1 985

-1 513

-1 486

-608

Undervisningsbygg Oslo KF

-363

72

-395

-309

-162

-129

Omsorgsbygg Oslo KF

18

53

-37

-25

-18

2

Boligbygg Oslo KF

7

-2

17

3

-5

-8

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

-9

5

-16

8

-11

 

Karea Oslo KF

 

 

 

 

 

-1

Oslo Havn KF

-127

34

-137

-124

-70

-40

Sum Oslo kommune

-3 228

3 640

-2 553

-1 960

-1 752

-784

Figur 1.7 Netto driftsresultat Oslo kommune
Figur 1.7 Netto driftsresultat Oslo kommune

En beregnet resultatgrad i 2018 på 4,1 %

Resultatgraden viser størrelsen på kommunens netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntektene. Kommunens egen norm for resultatgraden er at den skal være minimum 1,5 %. I beregningen av resultatgraden korrigeres det for driftsresultatene til Oslo Havn KF og de gebyrfinansierte etatene innen vann, avløp og renovasjon, samt for endringen i bruken av øremerkede midler.

Tabell 1.5 Resultatgrad

Tall i mill.

  

Opprinnelig budsjett 2018

Regnskap 2018

Korrigert netto driftsresultat bykassen

-1 568

-2 186

Korrigert netto driftsresultat kommunale foretak

-100

-348

Sum korrigert netto driftsresultat Oslo kommune

-1 668

-2 534

Resultatgrad Oslo kommune

2,7 %

4,1 %

Beregnet resultatgrad i opprinnelig vedtatt budsjett for 2018 er 2,7 %. En beregnet resultatgrad basert på regnskap 2018 viser 4,1 %. Uten ovennevnte korrigeringer er resultatgraden i 2018 på 5,2 % mot 2,9 % i opprinnelig budsjett.

Figur 1.8 Resultatgrad

Figur 1.8 Resultatgrad

Oslo kommune fikk et regnskapsmessig overskudd i 2018 på 1 181 mill.

Oslo kommunes regnskapsmessige mer-/mindreforbruk fremkommer ved å korrigere netto driftsresultat for overføringer til investeringsregnskapet, inndekking og bruk av tidligere års regnskapsmessig mer-/mindreforbruk, samt justert for avsetninger til- og bruk av fond. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruket tilsvarer summen av alle budsjettavvik i driftsregnskapet, og viser således hva som er kommunens overskudd/underskudd som bystyret beslutter hvordan skal disponeres/inndekkes i påfølgende budsjettår.

Tabell 1.6 Regnskapsmessig overskudd

Tall i mill.

 

regnskap

reg. budsj.

avvik

Netto driftsresultat

-3 228

412

3 640

Overført til inv.regnskapet

1 411

1 459

49

Netto fondsavsetninger

2 276

-231

-2 508

Bruk av tidl. års overskudd

-1 640

-1 640

0

Regnskapsmessig overskudd

-1 181

0

1 181

Etter ovennevnte årsoppgjørsdisposisjoner fremkommer et samlet regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) for Oslo kommune i 2018 på 1 181 mill. I 2017 hadde Oslo kommune et regnskapsmessig mindreforbruk på 1 442 mill.

Tabell 1.7 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Tall i mill.

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

2018

2017

2016

2015

2014

Bykassen

-965

-1 198

-324

-369

-136

Undervisningsbygg Oslo KF

-72

-49

-83

-30

-16

Omsorgsbygg Oslo KF

-57

-71

-42

-17

-1

Boligbygg Oslo KF

0

-4

-27

-5

-8

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

-5

-4

2

-6

 

Karea Oslo KF

 

 

 

 

-1

Oslo Havn KF

-83

-116

-124

-73

-23

Sum Oslo kommune

-1 181

-1 442

-599

-500

-185

De 5 kommunale foretakene hadde til sammen et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i 2018 på 216 mill. mot 244 mill. i 2017.

Bykassens fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på 965 mill. i 2018 mot 1 198 mill. i 2017.

Figur 1.9 Regnskapsmessig mindreforbruk
Figur 1.9 Regnskapsmessig mindreforbruk

Tabell 1.8 – Oslo kommunes driftsregnskap 2014-2018 fordelt på inntekts- og utgiftsarter etter KOSTRA

Tall i mill.

 

2014

2015

2016

2017

2018

%-endring 2017-2018

%-andel av drifts-inntektene 2018

Inntekts- og formueskatt

-25 237

-27 093

-30 588

-32 713

-33 567

3 %

54 %

Eiendomsskatt

0

0

-254

-1 155

-1 481

28 %

2 %

Rammetilskudd

-10 181

-10 133

-9 531

-9 654

-10 395

8 %

17 %

Andre statlige overføringer

-2 213

-2 228

-2 406

-3 233

-3 424

6 %

5 %

Overføringer med krav til motytelse

-4 258

-4 481

-4 355

-4 775

-5 063

6 %

8 %

Andre overføringer

-177

-97

-145

-162

-161

0 %

0,3 %

Brukerbetalinger

-2 018

-2 106

-2 127

-2 129

-2 117

-1 %

3 %

Andre salgs- og leieinntekter

-5 162

-5 618

-5 553

-5 911

-6 164

4 %

10 %

Sum driftsinntekter

-49 246

-51 757

-54 958

-59 732

-62 372

4,4 %

100 %

%-endring fra året før

3,1 %

5,1 %

6,2 %

8,7 %

4,4 %

 

 

 

 

%-andel av drifts-utgiftene 2018

Lønnsutgifter

19 493

20 088

20 783

22 003

23 240

6 %

39 %

Sosiale utgifter

6 777

6 389

6 765

7 164

7 392

3 %

12 %

Kjøp-varer og tj. til komm.tj.produksjon*

7 569

7 786

15 069

15 985

17 362

9 %

29 %

Kjøp-tj. erstatter komm.tj.produksjon

8 977

9 674

10 411

10 739

11 211

4 %

19 %

Overføringer

4 875

4 832

4 840

5 586

5 559

0 %

9 %

Avskrivninger

2 348

2 742

2 712

2 802

3 051

9 %

5 %

Fordelte utgifter*

-353

-310

-7 499

-7 370

-7 938

8 %

-13 %

Sum driftutgifter

49 686

51 202

53 082

56 909

59 879

5,2 %

100 %

%-endring fra året før

4,6 %

3,1 %

3,7 %

7,2 %

5,2 %

 

 

Brutto driftsresultat

440

-555

-1 877

-2 823

-2 493

-12 %

 

Eksterne finansinntekter

-1 698

-1 710

-1 671

-1 624

-1 684

4 %

 

Eksterne finansutgifter

2 823

3 255

4 300

4 696

3 999

-15 %

 

Sum netto eksterne finansutgifter

1 125

1 545

2 629

3 072

2 316

-25 %

 

%-endring fra året før

20 %

37 %

70 %

17 %

-25 %

 

 

Motpost avskrivninger

-2 348

-2 742

-2 712

-2 802

-3 051

9 %

 

Netto driftsresultat Oslo kommune

-784

-1 752

-1 960

-2 553

-3 228

26 %

 

Brukt slik: 

 

 

Overført til inv.regnskapet

166

193

487

873

1 411

62 %

 

Avsetninger

2 389

2 954

3 090

3 139

4 726

51 %

 

Bruk av avsetninger

-1 957

-1 895

-2 215

-2 901

-4 089

41 %

 

Regnskapsmessig mindreforbruk

-185

-500

-599

-1 442

-1 181

-18 %

 

*Kjøp av varer og tjenester til kommunal tjenesteproduksjon og fordelte utgifter må ses i sammenheng når det gjelder økning fra 2015 til 2016. Dette skyldes at Kommunal- og moderniseringsdepartementet bl.a. har bestemt at artene 290 Internkjøp og 790 Internsalg i KOSTRA kontoplan fra og med budsjett og regnskapsåret 2016 utgår. Artene som tidligere ble benyttet er i hovedsak fra 2016 bokført på kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og fordelte utgifter.

Oslo kommunes driftsinntekter økte med 2,6 mrd. (4,4 %) til ca 62,4 mrd. i 2018 sammenlignet med 2017. De frie inntektene (inntekts- og formuesskatt + rammetilskudd fra staten), som utgjør 71 % av driftsinntektene i 2018, økte med 1,6 mrd. (3,8 %). Inntekter fra eiendomsskatt økte med i overkant av 0,3 mrd. fra 2017 til 2018 og utgjør 2 % av driftsinntektene i 2018.

Driftsutgiftene økte med ca. 3 mrd. (5,2 %) til i underkant av 60 mrd. i 2018. Lønnsutgiftene (inkl. sosiale utgifter), som utgjør 51 % av driftsutgiftene i 2018, økte med ca. 1,5 mrd. (5,0 %).

I perioden 2015-2017 har veksten i driftsinntektene vært større enn veksten i driftsutgiftene. I 2014 og i 2018 var det motsatt - veksten i driftsutgiftene var større enn veksten i driftsinntektene.

Nedenfor redegjøres det nærmere om innholdet i enkelte av de ulike inntekts- og utgiftsarter i KOSTRA-tabellen for Oslo kommunes driftsregnskap. Skatt og rammetilskudd, lønn- og pensjonsutgifter og finansposter, er særskilt omtalt i egne avsnitt.

Inntektsarter KOSTRA

Andre statlige overføringer (totalt ca. 3,4 mrd. i 2018) gjelder psykisk helsearbeid og barnehager, flyktningetilskudd, boligtilskudd og tilskudd fra den statlige rentekompensasjonsordningen.

For overføringer med krav til motytelse (totalt ca. 5,1 mrd. i 2018) er ca. 1,75 mrd. momsrefusjon fra staten. Videre utgjør refundert sykelønn ca. 1,3 mrd. I tillegg er det ca. 1,4 mrd. knyttet til diverse statlige refusjonsordninger spesielt innen helse- og sosialsektoren og skolesektoren. Resterende 0,65 mrd. er knyttet til refusjoner fra private og andre kommuner/fylkeskommuner.

Brukerbetalinger (totalt 2,1 mrd. i 2018) gjelder primært salg av tjenester til kommunens innbyggere i bydelene, Helseetaten, Velferdsetaten og Aktivitetsskolen.

For andre salgs- og leieinntekter (totalt ca. 6,2 mrd. i 2018) er ca. 2,4 mrd. avgiftspliktige gebyrer for salg av tjenester fra Renovasjonsetaten, Vann- og avløpsetaten og Oslo Havn KF. Øvrig avgiftspliktig salg utgjør ca. 1,1 mrd. og er primært knyttet til diverse virksomheter innen sektoren for miljø og samferdsel i tillegg til Plan- og bygningsetaten, Gravferdsetaten og Munchmuseet. Ca. 1,9 mrd. er inntekter fra utleie av kommunale boliger/lokaler/tomter og gjelder i hovedsak Boligbygg Oslo KF i tillegg til Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Omsorgsbygg Oslo KF og bydelene.

Utgiftsarter KOSTRA

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon viser totalt ca. 17,4 mrd. i 2018. Ca. 7,9 mrd. av dette er interne transaksjoner mellom virksomhetene (jf. linjen fordelte utgifter i tabellen med 7,9 mrd.). Av øvrige utgifter gjelder ca. 4,2 mrd. leie av lokaler/grunn fra eksterne, vedlikehold av egne bygg og til innleid arbeidskraft og kjøp av konsulenttjenester. Videre er det brukt ca. 2,6 mrd. til energi, serviceavtaler/vaktmestertjenester og til renholds- og vaskeritjenester. Til transport, diverse gebyrer/lisenser og til kjøp/leie av utstyr er det til sammen brukt ca. 1,3 mrd.

For kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (totalt ca. 11,2 mrd. i 2018) gjelder ca. 5,5 mrd. bydelene knyttet til driftstilskudd og til kjøp av barnevernstjenester fra private. Videre er 2 mrd. driftstilskudd til private sykehjem betalt av Sykehjemsetaten og 1,93 mrd. kjøp av kollektivtjenester fra Ruter. Ca. 0,33 mrd. er benyttet fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning. Innen VAR-sektor er det benyttet ca 0,3 mrd. til kjøp av eksterne tjenester.

For overføringsutgifter (totalt ca. 5,6 mrd. i 2018) gjelder ca. 3,5 mrd. overføringer til private og andre, hvorav ca. 1,6 mrd. til økonomisk sosialhjelp og barnevern, ca. 0,6 mrd. i diverse sosiale boligtilskudd, ca. 0,3 mrd. til kultur og ca. 0,2 mrd. i tilskudd til trossamfunn. Videre inkluderer overføringsutgiftene merverdiavgift på ca. 1,75 mrd. betalt til staten knyttet til kjøp av varer og tjenester til drift som gir rett til momskompensasjon.

For avskrivninger (totalt ca. 3,1 mrd. i 2018) er ca. 1,7 mrd. knyttet til avskrivning av anleggsmidler i de kommunale foretakene.

44 mrd. i frie inntekter i 2018

Oslo kommunes frie inntekter (inntekts- og formueskatt + rammetilskudd fra staten) for 2018 ble 43 962 mill., som er 1 182 mill. høyere enn opprinnelig budsjett og 379 mill. høyere enn regulert budsjett.

Oslo fikk 33 568 mill. i inntekter fra inntekts- og formuesskatt i 2018, som er 1 918 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. Budsjetterte inntekter fra inntekts- og formuesskatt ble til sammen økt med 1 500 mill. i løpet av året, jf. bystyresak 368/18, og endelig skatt ble 418 mill. høyere enn regulert budsjett.

Rammetilskuddet ble 10 395 mill., som er 735 mill. lavere enn opprinnelig budsjett og 39 mill. lavere enn regulert budsjett. Reduksjonen i rammetilskuddet sammenlignet med opprinnelig budsjett skyldes at trekket gjennom skatteutjevningen økte som følge av økte skatteinntekter.

Gjennom skatteutjevningen får kommuner og fylkeskommuner med høye skatteinntekter et trekk i rammetilskuddet, mens kommuner og fylkeskommuner med lave skatteinntekter får et tillegg. I 2018 utgjorde Oslo kommunes trekk i skatteutjevningen til sammen 5 742 mill., hvorav 4 742 mill. ble fordelt til andre kommuner og 1 000 mill. til andre fylkeskommuner.

Figur 1.10 Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd
Figur 1.10 Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd

Figur 1.11 Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd, regulert budsjett og regnskap

Figur 1.11 Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd, regulert budsjett og regnskap

Det vises for øvrig til omtale av frie inntekter i kapitlet ”Økonomiske rammebetingelser”.

Eiendomsskatt i 2018

Eiendomsskatten ble på 1 436 mill. Dette er 174 mill. lavere enn opprinnelig budsjett og 49 mill. lavere enn regulert budsjett. I 2018 er det utgiftsført 44 mill. Dette er knyttet til rettinger for inntektsårene 2016 og 2017. Ser man på inntektene isolert er disse 4 mill. lavere enn regulert budsjett.

Utgifter til lønn og pensjon på driften ble ca. 30,6 mrd. i 2018

Samlede utgifter til lønn (inkl. sosiale utgifter) i driftsregnskapet ble ca. 30,6 mrd. i 2018, noe som er en økning på ca. 1,5 mrd. eller 5,0 % fra 2017. Antall årsverk økte med 779 (2,0 %) til 39 909 i 2018 mens antall ansettelsesforhold økte med 1 153 (2,3 %) til 52 034. Budsjettrammen for Oslo kommunes lønnsoppgjør i 2018 var på 2,7 % mens resultatet ble en gjennomsnittlig lønnsvekst på ca. 2,8 %.

Lønnsutgiftene i 2018 utgjør 51 % av kommunens driftsutgifter mot 52 % i 2017. Kommunen kjøper mange arbeidskraftintensive tjenester eksternt, dels på grunn av at tjenester er konkurranseutsatt og dels gjennom inngåtte avtaler med ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren. Dersom disse tjenestene hadde vært utført av kommunen selv, ville andelen lønnsutgifter vært høyere.

Om lag 77 % av kommunens lønnsutgifter i driftsregnskapet i 2018 gjelder ansatte i de 15 bydelene, Utdanningsetaten og Sykehjemetaten.

Tabell 1.9 – Lønnsutgifter

Mill.kr

Lønn- og sosiale utg. -driftsregnskap*

2014

2015

2016

2017

2018

%-andel 2018 av sum lønn og sos.utg.

%-endring fra 2017 til 2018

Fast lønn

16 622

17 103

17 827

18 695

20 041

65 %

7 %

Lønn til vikarer

1 056

1 042

971

966

968

3 %

-0,2 %

Lønn til ekstrahjelp

467

524

511

561

611

2 %

8 %

Overtidslønn

255

259

251

270

279

1 %

3 %

Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

473

513

542

787

590

2 %

-25 %

Lønn folkevalgte

53

60

60

62

61

0,2 %

-2 %

Introduksjonsstønad

402

417

444

486

508

2 %

5 %

Andre oppgavepliktige godtgjørelser

166

170

177

176

182

1 %

-3 %

sum lønnsutgifter

19 493

20 088

20 783

22 003

23 240

76 %

6 %

Pensjonsinnskudd og trekkplikt. forsikringsord.

3 663

3 293

3 525

3 757

3 838

13 %

2 %

Arbeidsgiveravgift

3 114

3 096

3 240

3 406

3 554

12 %

4 %

sum sosiale utgifter

6 777

6 389

6 765

7 164

7 392

24 %

3 %

Sum lønn- og sosiale utgifter

26 270

26 478

27 548

29 167

30 633

100 %

 

%-endring fra året før

0,8 %

4,0 %

5,8 %

5,0 %

  

*I investeringsregnskapet er det i tillegg i 2018 bokført 266 mill. i lønn- og sosiale utgifter.

Tabell 1.10 – Antall ansettelsesforhold/årsverk

Oslo kommune

2014

2015

2016

2017

2018

Antall ansettelsforhold

50 503

50 061

50 117

50 881

52 034

Endring fra året før - i %

0,7

-0,9

0,1

1,5

2,3

Antall årsverk

37 673

37 469

38 063

39 130

39 909

Endring fra året før - i %

0,9

-0,5

1,6

2,8

2,0

faktisk årslønnsvekst i %*

3,2

3,3

2,5

2,5

2,8

*2014-2017 er data for hele kommunesektoren hentet fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) mens 2018 er resultatet av årets oppgjør i Oslo kommune.

Nærmere om pensjonskostnader

Tabell 1.11 - Pensjonskostnader

Mill.kr

Oslo kommune-pensjonskostnader belastet regnskapet

2014

2015

2016

2017

2018

Samlet pensjonskostnad OPF

3 025

2 786

2 882

3 083

3 153

herav

førtidspensjoner

78

74

76

63

69

AFP 62-64 år

80

87

96

100

113

Samlet pensjonskostnad andre pensjonsselskaper

597

479

591

629

639

sum

3 622

3 265

3 473

3 712

3 792

arbeidsgiveravgift

582

452

526

514

511

sum pensjonskostnad

4 204

3 717

3 999

4 227

4 303

Endring fra året før - mill. kr

-24

-487

282

228

76

Endring fra året før - i %

-0,6

-11,6

7,6

5,7

1,8

*Reduksjonen i pensjonskostnadene fra 2014 til 2015 skyldes i hovedsak at pensjonsreformens levealdersjustering/regulering av pensjoner under utbetaling og Folketrygdens nye uføreordning er innarbeidet i de offentlige tjenestepensjonsordningene.

Pensjonskostnaden, som belastes kommuneregnskapet, er beregnet ut i fra forutsetninger som årlig fastsettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). KMDs forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for 2018 er uendret fra 2017.

Premier som betales følger av forsikringstekniske krav til fondering av ordningen. Dette innebærer bl.a. at det må innbetales premie til forsikringsselskapene i takt med lønnsvekst, vekst i folketrygdens grunnbeløp G, utvikling i ansattes tjenestetid, levealder, kjønns-sammensetning mv.

Årlig differanse mellom faktisk innbetalt premie til forsikringsselskapene og beregnet utgiftsført pensjonskostnad i kommuneregnskapet leder til premieavvik.

Premieavviket skal amortiseres (utgiftsføres) i kommunens driftsregnskap de kommende årene. Denne forpliktelsen er således å sammenligne med gjeld og gjeldsavdrag. Premieavvik fra og med regnskapsåret 2014 amortiseres over 7 år.

Samlet pensjonskostnad (inklusiv arbeidsgiveravgift) som ble utgiftsført i kommunens regnskap i 2018 var 4 303 mill., hvilket er en økning på 76 mill. eller 1,8 % sammenlignet med 2017. Oslo kommune har i 2018 benyttet 177 mill. av premiefondet i Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) for å redusere premiekravet for 2018 fra selskapet. Etter dette økte kommunens netto akkumulerte premieavvik, summen av årets og tidligere års premieavvik fratrukket amortisering, med 343 mill. til ca. 6,5 mrd. ved utgangen av 2018.

Tabell 1.12 - Premieavvik

Mill.kr

Utvikling i premieavvik

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

netto akkumulert premieavvik til amortisering (utgiftsføring)*

5 924

6 145

6 166

6 172

6 515

Endring fra året før - mill. kr

89

221

21

6

343

Endring fra året før - i %

1,5

3,7

0,3

0,1

5,6

*inkl. arbeidsgiveravgift, premieavvik oppstått i perioden 2002-2010 amortiseres over 15 år med 1/15 pr år.

Fra 2012 skal premieavvik oppstått fra og med 2011 til og med 2013 amortiseres over 10 år med 1/10 pr år.

Fra 2015 skal premieavvik oppstått fra og med 2014 amortiseres over 7 år med 1/7 pr år.

Netto finansutgifter på driften i 2018 ble 2,3 mrd.

Oslo kommune hadde netto finansutgifter på 2 316 mill. i 2018, hvilket er 101 mill. lavere enn regulert budsjett. Budsjettavviket skyldes i hovedsak lavere rente- og avdragsutgifter. Mindreforbruket på 101 mill. fordeler seg med 48 mill. på bykassen og 53 mill. til sammen for de fem kommunale foretakene.

Tabell 1.13 - Finansposter i driftsregnskapet

Tall i mill.

 

Regnskap 2014

Regnskap 2015

Regnskap 2016

Regnskap 2017

Regnskap 2018

Regulert budsjett 2018

Avvik 2018

renteinntekter

-672

-691

-654

-619

-740

-733

7

aksjeutbytte

-1 012

-1 002

-1 000

-986

-926

-926

0

sum finansinntekter

-1 684

-1 693

-1 653

-1 605

-1 666

-1 659

7

renteutgifter

1 338

1 582

1 453

1 367

1 386

1 457

71

netto utlån (sos.hjelp)

14

11

11

13

11

9

-3

avdrag på lån

1 456

1 646

2 818

3 296

2 585

2 611

26

sum finansutgifter

2 809

3 239

4 282

4 676

3 982

4 076

94

sum netto finansposter

1 125

1 545

2 629

3 072

2 316

2 417

101

Sammenlignet med 2017 ble Oslo kommunes netto finansutgifter redusert med 756 mill. i 2018. Avdrag på lån gikk ned med 711 mill., netto renteutgifter er redusert med 102 mill. mens aksjeutbytte gikk ned med 60 mill.

I perioden 2016-2018 har kommunen foretatt ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 3,5 mrd. som i hovedsak er finansiert med økte frie inntekter (skatt på inntekt og formue + rammetilskudd) og ved disponering av regnskapsmessig overskudd. I løpet av 2018 ble i tillegg overføringer fra drift til investering økt med 515 mill. for å erstatte lånefinansiering på tidligere vedtatte investeringer, jf bystyresak 368/18.

Tabell 1.14 Ekstraordinær nedbetaling av gjeld

Tall i mill.

 

2016

2017

2018

sum

Ekstraordinær nedbetaling av gjeld

1 060

1 550

892

3 502

Samlet ordinært utbytte fra aksjeselskaper i 2018 ble 926 mill. Det ble 650 mill. i utbytte fra E-CO Energi Holding AS og 276 mill. fra Oslo Energi Holding AS.

I Oslo kommunes investeringsregnskap for 2018 er det bokført bruk av nye langsiktige låneopptak med 5,8 mrd. hvorav 1,2 mrd. gjelder lån fra Husbanken til videreutlåns-ordningen (startlån). Økningen i låneopptaket i 2018 gir økte rente- og avdragsutgifter først fra og med 2019. Bokført bruk av lån i investeringsregnskapet i 2018 er likevel 12,7 mrd. lavere enn budsjettert. Dette skyldes dels at en andel av investeringsutgiftene er midlertidig finansiert av likviditetsbeholdningen (ca 7,4 mrd.) og dels at det fortsatt er et investerings-avvik på over 6 mrd. ved utgangen av 2018 (investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt og hvor ubenyttede investeringsmidler overføres til 2019).

Kommunens rente- og avdragsutgifter vil øke i årene fremover. Dette må ses i sammenheng med befolkningsveksten som øker behovet for nye investeringer samtidig som en stor andel av disse vil bli finansiert med lån. I den vedtatte økonomiplanen 2019-2022 er det til sammen i perioden avsatt 54,4 mrd. til investeringer og hvor 71 % eller 38,7 mrd. forutsettes finansiert med lån.

Det vises til nærmere omtale av kommunens lånegjeld og gjeldsgrad nedenfor under avsnittene om balanseregnskapet og investeringsregnskapet, samt til kapitlet om finansforvaltning i del 1 av årsberetningen.

Pensjons- og finansutgiftenes som andel av kommunens frie inntekter

Pensjons- og finansutgiftene som andel av kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) gikk ned fra 21,1 % i 2017 til 18,8 % i 2018. Pensjons- og finansutgiftene gikk ned med 7,2 % mens de frie inntektene økte med 3,8 %. Andelen har variert mellom 18,7 og 21,1 % i perioden 2014-2018. Gjennomsnitt for perioden er 19,8 %.

Tabell 1.15 Pensjonsutgifter

Mill.kr (løpende priser)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Sum pensjonsutgifter (inkl. arbeidsgiveravgift)

4 204

3 717

3 999

4 227

4 303

Sum finansutgifter (brutto)

2 809

3 239

4 282

4 696

3 982

Sum pensjon- og finansutgifter

7 013

6 956

8 281

8 923

8 285

Årlig vekst i %

2,3 %

-0,8 %

19,0 %

7,8 %

-7,2 %

Sum frie inntekter (formue- og inntektsskatt+rammetilskudd)

35 418

37 227

40 119

42 367

43 962

Årlig vekst i %

3,8 %

5,1 %

7,7 %

5,6 %

3,8 %

Pensjon- og finansutgifter i % av frie inntekter

19,8 %

18,7 %

20,6 %

21,1 %

18,8 %