Til innhold
Årsberetning 2018

Oslo kommunes regnskap for 2018

Underkapitler

Oslo kommunes regnskap for 2018

  • Driftsinntekter på 62,4 mrd.
  • Driftsutgifter på 59,9 mrd. (inkl. 3,1 mrd. i avskrivninger).
  • Lønn og pensjon utgjør 30,6 mrd. eller 51 % av driftsutgiftene.
  • Netto finansutgifter på 2,3 mrd.
  • Netto driftsresultat på 3,2 mrd.
  • Etter årsoppgjørsdisposisjoner ble overskuddet på driften ca. 1,2 mrd.
  • Det ble investert for 10,2 mrd.
  • Beregnet gjeldsgrad på 49,5 % ved utgangen av 2018.

Oslo kommunes regnskap består av 7 selvstendige regnskaper – ett for bykassen inklusiv underliggende etater og bydeler, i tillegg kommer fem kommunale foretak med hvert sitt regnskap, samt et eget regnskap for kommunens ”interne” bank – lånefondet – hvis formål er å ta opp eksterne lån som igjen lånes ut til bykassen og kommunale foretak til de investeringene som skal finansieres med lån.

Det er ikke et lov- eller forskriftskrav at det skal avlegges et konsolidert kommuneregnskap. I del 1 av byrådets årsberetning er det likevel, så langt det lar seg gjøre, lagt opp til en samlet fremstilling av Oslo kommunes regnskap for 2018, som omfatter driftsregnskap, investeringsregnskap samt balanseregnskap. I del 2 av byrådets årsberetning er det redegjort mer i detalj for hvert av de enkelte selvstendige regnskapene.