Til innhold
Årsberetning 2018

Økonomiske rammebetingelser

Underkapitler

  • Økonomiske rammebetingelser

Økonomiske rammebetingelser

  • Oslos frie inntekter (inkl. eiendomsskatt) var 45,4 mrd. i 2018
  • Vekst i frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt) fra 2017 på 1,6 mrd.
  • Oslo ble trukket 5,7 mrd. i skatteutjevningen i 2018
  • Inntektene fra eiendomsskatt ble 1,4 mrd. i 2018
  • Oslo fikk 7 602 flere innbyggere i 2018
  • Både fødselsoverskudd og netto tilflytting

Frie inntekter i 2018

Størstedelen av kommunens inntekter kommer fra inntekts- og formuesskatt fra Oslos innbyggere og rammetilskudd fra staten. I tillegg innførte Oslo kommune eiendomsskatt i 2016. Sammen utgjør disse inntektskildene kommunens frie inntekter. I 2018 fikk Oslo kommune 45,4 mrd. i frie inntekter hvorav inntekts- og formueskatten utgjorde 33,6 mrd., rammetilskuddet 10,4 mrd., og eiendomsskatt 1,4 mrd.

Inntektene fra inntekts- og formuesskatt i 2018 både for kommunesektoren samlet og for Oslo kommune ble høyere enn budsjettert. Skatteanslaget for kommunesektoren ble først nedjustert i Revidert nasjonalbudsjett 2018 med 500 mill., men ble i statsbudsjettet for 2019 oppjustert med 2,4 mrd. sammenlignet med anslaget i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Bakgrunnen var ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skattytere for inntektsåret 2017, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. Endelige tall viser at inntekts- og formuesskatt for kommunesektoren samlet ble 4,2 mrd. høyere enn anslått i statsbudsjettet for 2018. Inntektene fra skatt på inntekt og formue i Oslo ble 1,9 mrd. høyere enn i Oslos opprinnelig budsjett.

Frie inntekter utgjør i overkant av 72 % av kommunesektorens samlede inntekter. Fra 2017 til 2018 økte Oslos frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt) med 1,6 mrd., tilsvarende 3,8 %. Dette var noe høyere enn veksten i kommunesektoren samlet som var på 3,1 %.

Oslos andel av kommunesektorens inntekts- og formueskatt var 17,1 % i 2018 mot 17,3 % i 2017.

Figur 1.1 Oslos andel av landets befolkning og kommunesektorens frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt)
Figur 1.1 Oslos andel av landets befolkning og kommunesektorens frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt)

I 2018 gikk 12,2 % av kommunesektorens frie inntekter til Oslo kommune. Oslos andel av frie inntekter er noe lavere enn hva innbyggertallet alene skulle tilsi. Dette har sammenheng med at alderssammensetningen og bosettingsmønsteret i Oslo er beregnet å være mindre kostnadskrevende enn i gjennomsnittskommunen. Oslo får derfor lavere rammetilskudd per innbygger enn gjennomsnittet.

Figur 1.1 viser at Oslos andel av landets frie inntekter har økt de siste årene. Dette henger blant annet sammen med endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene og befolkningsvekst.

Figur 1.2 viser aldersfordelingen til befolkningen i Oslo og landet per 1.januar 2019. Figuren viser andel av befolkningen for hvert årskull og viser at Oslo har flere små barn, færre skolebarn og svært mange flere unge voksne enn landsgjennomsnittet.

Figur 1.2 Befolkning i Oslo og landet fordelt på alder

Rammetilskudd fra staten

Fra 2017 til 2018 økte rammetilskuddet til Oslo med 7,7 %, mens veksten på landsbasis var 2,3 %. Sammensetningen i rammetilskuddet fra 2016 til 2018 er vist i tabell 1.1.

Tabell 1.1 Oslo kommunes rammetilskudd 2014 – 2018. Mill. kr

Mill. kr

 

2014

2015

2016

2017

2018

Endring 2017-2018

Rammetilskudd brutto

13 983

14 375

14 701

15 496

16 137

4,1 %

Skatteutjevning

-3 801

-4 242

-5 170

-5 843

-5 742

-1,7 %

Rammetilskudd netto

10 181

10 133

9 531

9 654

10 395

7,7 %

Skatteutjevningen

I inntektssystemet for kommunesektoren omfordeles inntekter fra skattesterke til skattesvake kommuner og fylkeskommuner. På bakgrunn av den løpende skatteinngangen i den enkelte kommune og fylkeskommune beregnes et skatteutjevnende trekk eller tillegg på rammetilskuddet. Oslos samlede trekk i skatteutjevningen i 2018 var 5,7 mrd. som ble fordelt til andre kommuner og fylkeskommuner.

Eiendomsskatt

For å øke kommunens inntekter og mulighet til å gi et bedre tjenestetilbud til byens befolkning, innførte bystyret i 2017 eiendomsskatt på all fast eiendom i kommunen. I 2018 utgjorde eiendomsskatten 1 436 mill.

Redusert arbeidsledighet i 2018

I 2018 var i gjennomsnitt 2,6 % av arbeidsstyrken i Oslo registrert hos NAV som helt ledige, mens landsgjennomsnittet i samme periode var 2,4 %. Dette er en nedgang i ledigheten fra året før, både for Oslo og for Norge.

Figur 1.3 viser at det i perioden 2009-2018 har vært høyere ledighet i Oslo enn i landet samlet men at forskjellen har blitt betydelig redusert de siste årene.

Figur 1.3 Registrert ledighet i % av arbeidsstyrken

Fortsatt vekst i befolkningen i Oslo

Per 1.januar 2019 var det i følge Statistisk sentralbyrå bosatt 681 071 personer i Oslo. I løpet av 2018 vokste Oslo med 7 602 personer (1,1 %). Befolkningsveksten i 2018 var 892 høyere enn i 2017 og innebar dermed et lite oppsving etter flere år med avtagende folketilvekst. Det var en økt netto innflytting til Oslo som sørget for at folketilveksten var høyere i 2018 enn i 2017.

Det ble født 9 309 og døde 3 894 personer i Oslo i 2018. Naturlig tilvekst, dvs. fødte minus døde, på 5 415 er litt lavere enn de siste årene, men sto allikevel for 71 % av den samlede folkeveksten i 2018.

Figur 1.4 Naturlig tilvekst og netto innflytting
Figur 1.4 Naturlig tilvekst og netto innflytting

Det er stadig høy flytteaktivitet både inn og ut av Oslo. I 2018 flyttet 43 867 personer inn til Oslo, mens 41 653 flyttet ut, dvs. at omtrent like mange som i 2017 flyttet inn, men noen færre flyttet ut.

Figur 1.5 Innflytting og utflytting
Figur 1.5 Innflytting og utflytting

Flyttetapet til andre kommuner i Norge var betydelig mindre i 2018 enn i 2017. I 2018 var det i alt 31 404 innflyttinger fra andre kommuner til Oslo, mens det var 32 764 utflyttinger fra Oslo til andre kommuner.

Nettoinnvandringen til Oslo var noe høyere i 2018 enn de foregående to årene, men antall innvandringer var allikevel lavere. Nedgangen i antall innvandringer ble veiet opp av at antall utvandringer gikk enda mer ned. I 2018 var det i alt 12 436 innvandringer til Oslo og 8 889 utvandringer. Vi må tilbake til 2006 for å finne et år med færre innvandringer til Oslo.

I tillegg til flytting inn og ut av Oslo er det også en betydelig flytting innenfor byens grenser. I 2017 flyttet i underkant av 90 000 personer internt i Oslo.

Figur 1.6 Utviklingen i antall innbyggere i Oslo siste ti år
Figur 1.6 Utviklingen i antall innbyggere i Oslo siste ti år

I perioden 2010 til 2019 har befolkningen i Oslo økt med om lag 94 200 personer eller 16 %. Den årlige befolkningsveksten i perioden har variert mellom 6 710 i 2017 til 14 055 i 2011.

Tabell 1.2 Befolkning fordelt på aldersgrupper i perioden 2010-2019

Befolkning pr. 1. januar 

Alder

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

%-endring 2010-2019

%-endring 2018-2019

0

9 968

9 941

9 740

9 802

9 524

9 845

9 569

9 681

9 235

9 002

-9,7 %

-2,5 %

1-5

39 504

40 600

41 548

41 892

42 353

42 409

42 192

41 897

41 672

41 031

3,9 %

-1,5 %

6-12

40 946

41 857

42 898

44 049

45 071

46 645

48 522

49 698

50 497

50 986

24,5 %

1,0 %

13-15

16 344

16 620

16 733

16 789

17 062

17 238

17 524

17 944

18 700

19 257

17,8 %

3,0 %

16-18

16 489

16 512

16 750

17 082

17 351

17 478

17 565

18 013

18 097

18 211

10,4 %

0,6 %

19-66

403 807

413 059

423 377

430 613

437 043

445 937

453 181

458 012

462 322

468 003

15,9 %

1,2 %

67-79

36 729

37 705

39 547

41 420

44 142

46 553

48 611

50 547

52 045

43 622

46,0 %

3,0 %

80-89

18 676

18 265

17 910

17 526

17 067

16 528

16 214

16 001

16 059

16 162

-13,5 %

0,6 %

90-

4 397

4 671

4 782

4 793

4 850

5 043

5 012

4 966

4 842

4 797

9,1 %

-0,9 %

Sum

586 860

599 230

613 285

623 966

634 463

647 676

658 390

666 759

673 469

681 071

16,1 %

1,1 %

Sum endring fra året før

11 385

12 370

14 055

10 681

10 497

13 213

10 714

8 369

6 710

7 602

 

 

Det var 9 002 0-åringer i Oslo pr 1.1.2019. Dette er 2,5 % færre enn pr 1.1.2018. Det var også en nedgang i antall barn i alderen 1-5 år med 1,5 %, mens antall barn i barneskolealder 6-12 år økte med 1 % fra 2018 til 2019. Antallet unge fra 13-15 år økte med 3 %, mens antall i alderen 16-18 år holdt seg relativt stabilt og økte kun med 0,6 %.

Aldersgruppen 67-79 år økte med 3 % fra 2018 til 2019. Blant de eldste var aldersgruppen 80-89 år relativt stabil, med kun en liten økning på 0,6 %, mens det ble litt færre i gruppen 90 år og over (-0,9 %).

Det vises til bydelskapittelet i årsberetningens del 2 som viser hvordan befolkningen er fordelt på Oslos 15 bydeler.