Til innhold
Årsberetning 2018

Byrådslederen har ordet

Underkapitler

  • Byrådslederen har ordet

Byrådslederen har ordet

I 2018 har vi økt takten på gjennomføringen av løftene til Oslos innbyggere, på vei til målet om en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle.

Oslo er fortsatt en av Europas raskest voksende hovedsteder, selv om veksten har avtatt noe. Byen vår har allerede passert 680 000 innbyggere, og forventes å passere 800 000 om cirka ti år. For å møte denne veksten, gjennomfører byrådet et taktskifte for å bygge flere boliger, barnehageplasser og skoler. Vi utvider også kollektivtilbudet slik at folk får hverdagen til å gå opp samtidig som lufta blir renere.

Grønnere Oslo

Vårt klimaarbeid og -forpliktelser har gjort Oslo til en av svært få byer i verden som jobber helt i tråd med målene i Paris-avtalen. Vi har satt i gang en historisk oppgradering av trikkenettet og kjøper inn 87 nye trikker. Med bedre kollektivtrafikk reduseres biltrafikken, som gir bedre luftkvalitet.

En god illustrasjon er at det var 500.000 færre bilpasseringer gjennom bomringen i januar 2018 enn i januar 2017. Dette gjør en forskjell i livene til innbyggerne våre med kroniske og akutte luftveisplager. Oslo er kåret av EU til Europas miljøhovedstad i 2019. Det er en fantastisk anerkjennelse for arbeidet kommunen, næringslivet og innbyggerne gjør for å redusere klimagassutslippene, forbedre byluften og gjøre byen grønnere.

Varmere Oslo

Vi lever stadig lenger. Det er bra, men det betyr også at fellesskapet skal ta vare på flere eldre i årene fremover. Fram mot 2040 får Oslo nesten 50 000 flere eldre, og antallet eldre over 80 år dobles. Byrådets mål er at eldre skal være sjefer i sitt eget liv og at de skal kunne bo trygt hjemme så lenge de ønsker det, og få pleie og omsorg når de trenger det. Fordi Oslo også skal være en by der det er godt å bli gammel, enten man er frisk eller om man trenger pleie og omsorg. I løpet av 2018 øker vi antallet årsverk i hjemmebaserte tjenester med 160 årsverk slik at flere eldre kan bo trygt hjemme lenger. For hele perioden er det hittil kommet på plass nesten 350 nye årsverk. Vi er på god vei til å nå målet om 500 flere årsverk i denne bystyreperioden, slik vi lovet i 2015. Byrådet planlegger omfattende vedlikehold og oppgradering av Oslos sykehjem, samt etablering av flere Omsorg+ livsstilsboliger for eldre.

Hovedstaden med plass til alle

Ulike mennesker skal ha like muligheter til å leve gode liv i Oslo. Alle barn og unge skal ha mulighet til å ta del i idrett, kultur og frivillighet. I 2018 har vi fortsatt arbeidet for å tilrettelegge Oslo for fysisk aktivitet, spesielt for barn og unge. I 2018 ble tre nye kunstgressbaner ferdige og seks kunstgressbaner ble rehabilitert. Ved utgangen av 2018 er det 94 kunstgressbaner i Oslo. Det ble bygget to flerbrukshaller, og gjennom året var det godt over 1 million besøkende på publikumsbadene.

Oslo skal være en trygg by å bo i, og det er uakseptabelt å begå lovbrudd. Det er en politioppgave å hindre det, men Byrådet samarbeider godt med politiet. I arbeidet med forebygging gir vi flere ungdommer mulighet til sommerjobb og aktiviteter. I sommerferien 2018 ble det satt av ekstra midler til ungdomstiltak i alle bydeler, men med en ekstra vekt på levekårsutsatte områder. Nær 1250 ungdom ble ansatt i sommerjobb i kommunen, en innsats som også ble videreført i juleferien. Byrådet satte også av 15 millioner kroner i 2018 til innsats rettet mot unge lovbrytere. Det er etablert et 3-årig prosjekt som involverer bydeler, skoler, politiet og andre aktører som driver ungdomsarbeid.

Skapende Oslo

Som hovedstad er Oslo en motor for Norge. Vi er vertskommunen som legger til rette for at det skapes nye verdier. I 2018 ble det skapt over 14.000 flere arbeidsplasser med utgangspunkt i fagmiljøene som ligger her, kombinert med spirende, kreative oppstartsmiljøer. Oslo har to universiteter og et tett samarbeid mellom akademia og næringslivet. Byrådet støtter oppstartsmiljøene, som nå er samlet i 25 lokaler rundt om i Oslo. Slik bidrar vi til verdiskaping, innovasjon og samarbeid.

Kunnskapsbyen

Alle barn over ett år skal få barnehageplass og unge skal få skolegang med trygge voksne rundt seg som gjør dem i stand til å bruke sine talenter og leve gode liv. I 2018 ble det etablert 1.152 nye barnehageplasser. Det innebærer at vi har bygget over 2.000 nye barnehageplasser siden vi tok over. Fordi det er viktig at alle barn over ett år får mulighet til å leke med andre unger og lære seg norsk i trygge omgivelser.

Vi er i rute for å nå målet om 3.000 plasser i bystyreperioden. Vi har også innført to barnehageopptak i 2018. I enkelte områder er det likevel mange barn i barnehagealder som ikke går i barnehage. Byrådet satser derfor på rekruttering til barnehager, blant annet med kommunal ordning av gratis kjernetid i barnehagen, som er en mer omfattende ordning enn det staten legger opp til. De yngste elevene skal få mer tid og tettere oppfølging av lærerne. Byrådets mål om 200 flere lærere til de yngste elevene ble oppfylt i 2018.

Oslo som arbeidsgiver og tjenesteskaper

Byrådet ønsker at Oslo skal være en åpen, demokratisk og tilgjengelig kommune preget av tillit og nærhet mellom innbyggerne og kommunen. Innbyggernes behov er førende i utviklingen. Et eksempel er Oslonøkkelen: en app byens innbyggere kan bruke for å få tilgang til mange av kommunens lokaler. Oslonøkkelen lanseres i 2019.

Med 53.000 medarbeidere er Oslo kommune en av Norges største arbeidsgivere. Tillit skal være det bærende prinsippet i styringen av Oslo kommune. Et nært samarbeid med medarbeidere og tillit til deres fagkompetanse og vurderinger ligger til grunn for vår styring av kommunen. Byrådet vedtok i 2017 rammeverk for tillitsbasert styring og ledelse som gjelder for alle kommunens virksomheter. Dette har vi fulgt opp i 2018 ved at det er satt i gang tiltak både sentralt og lokalt som støtter opp om prinsippene.

Oslo kommune har satt en gullstandard for et seriøst arbeidsliv i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Som en av landets største innkjøpere setter vi klare krav. I 2017 innførte vi Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv. Ved utgangen av 2018 var 250 kunngjøringer gjennomført med Oslomodellens krav, og byrådet har arbeidet for å utvide Oslomodellens virkeområde til helse- og omsorgssektoren.

I 2017 gjorde Oslo kommune en byttehandel og fikk hele eierskapet til Hafslund. Dette var Norgeshistoriens største krafttransaksjon og ga oss kontroll på selve arvesølvet - vannkraften. I 2018 tok vi ytterligere grep gjennom å samle eierskapet i Hafslund og E-CO Energi. Sammen med selskapet vurderer byrådet hvordan man best kan møte fremtidens muligheter og styrker selskapets evne til å skape langsiktige verdier for kommunen og innbyggerne.

Byrådet har i sitt tredje år kommet langt i arbeidet med å innfri løftene vi ga i 2015. Vi styrker eldreomsorgen, vi skaper like muligheter for alle uavhengig av bakgrunn og vi er godt i rute med å sørge for at Oslo blir en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet i 2019.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven

Signatur

Raymond Johansen

Oslo byråd 2018. Foto: Sturlason
Oslo byråd 2018. Foto: Sturlason