Til innhold
Årsberetning 2018

Oslo kommunes karanteneutvalg

Underkapitler

  • Oslo kommunes karanteneutvalg

Oslo kommunes karanteneutvalg

Karantenereglementet for politikere i Oslo kommune ble fastsatt i bystyrevedtak 291/10.

Reglementet gjelder for byråder, byrådssekretærer, komitéleder, komiténestleder, ordfører, varaordfører og i særskilte tilfeller andre politikere ved overgang til ny stilling utenfor Oslo kommune.

Karanteneutvalget ble oppnevnt første gang av bystyret i sak 341/10 og oppnevnt på nytt av bystyret i sak 263/14 til 31.12.2018. Oppnevningsperioden ble forlenget frem til ny kommunelov trer i kraft, jf. bystyresak 373/18. Utvalget har følgende sammensetning:

Hans Bendiksby (leder)

Vivi Lassen

Sigrid Stokstad

I medhold av karantenereglementet kan Karanteneutvalget ilegge politikere som går til stilling utenfor Oslo kommune karantene i inntil seks måneder, eller saksforbud inntil ett år.

Retningslinjer for saksbehandlingen i Oslo kommunes karanteneutvalg og sekretariatet ble fastsatt av byrådet i sak 1097.1/10. I punkt 8 er det besluttet at sekretariatet utarbeider en årlig oversikt over sakene Karanteneutvalget og sekretariatet har behandlet. Oversikten tas inn i byrådets årsberetning.

I 2018 har fem politikere sendt inn melding om overgang til ny stilling utenfor Oslo kommune. Sakene ble behandlet av Karanteneutvalget. To byrådssekretærer ble ilagt hhv. 3 og 6 måneders saksforbud, mens en byrådssekretær ble ilagt 6 måneders karantene og etterfølgende 3 måneders saksforbud. En byråd ble ikke ilagt saksforbud/karantene.

Tabell 2.172 Oversikt over saker 2010 – 2018:

Antall

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bystyrepolitiker

1

2

Byråder

1

1

3

2

1

Byrådssekretærer

1

3

1

1

5

2

1

4

Totalt:

1

5

2

1

2

8

4

1

5

Karantene

11

Saksforbud

12 måneder

2

9 måneder

1

1

3-6 måneder

1

1

3

1

1

2

Verken saksforbud eller karantene

2

2

1

2

4

3

1

1Ilagt 3 måneders saksforbud i tillegg til 6 måneders karantene