Årsberetning 2018

Om årsberetningen

Underkapitler

  • Om årsberetningen

Om årsberetningen

Byrådets årsberetning beskriver hvorvidt sektorenes og virksomhetenes hovedmål, tjenesteproduksjon og økonomi i budsjettet for 2018 er oppnådd. Det gis dessuten en systematisk omtale av hvordan de ulike målformuleringene i budsjettet er fulgt opp.

Årsberetningens Del I inneholder en beskrivelse av rammebetingelser, økonomiske resultater i Oslo kommune med bakgrunn i regnskapsredegjørelsen, jfr. byrådssak 1053/19, personalressurser og arbeidsgivertiltak, virksomhetsstyring samt finansforvaltning og forsikringer. En stor del av tabellene og grafene har tidsserier fra 2014. I tillegg er det laget en samlet omtale av status på klimaarbeidet og oppfølging av klimabudsjettet for 2018.

Del II inneholder en sektorvis gjennomgang av mål og resultater i virksomhetene. For ytterligere informasjon vises det til virksomhetenes egne årsberetninger som er tilgjengelig på kommunens nettsider. Byrådet vil legge frem egne saker til bystyret om årsregnskap/ årsberetninger for hver enkelt bedrift/foretak. Videre inneholder Del II en beskrivelse av de økonomiske resultatene for bykassen i Oslo kommune og karanteneutvalgets virksomhet.

Presentasjonen av sammenligningstall mellom Oslo kommune, landet uten Oslo og de øvrige storbyene (Stavanger, Bergen og Trondheim) er videreført. Presentasjonene er plassert under de respektive hovedmålene de hører til. Det understrekes at KOSTRA-tallene for 2018 er foreløpige tall fra SSB. Resultatene må brukes med forsiktighet da det erfaringsmessig forekommer feilregistreringer som følge av ulik forståelse av hvilke data som skal registreres på de ulike KOSTRA-funksjoner og KOSTRA-arter, samt noe dårlig kvalitet på grunnlagsdata i mange kommuner. Grafene anses likevel å fange opp hovedtrekk i Oslos utvikling og gi et bilde av forskjeller i tjenestetilbudet mellom Oslo, landet for øvrig og de øvrige storbyene. Videre minnes det om at grafene ikke viser kvaliteten på de tjenester som ytes.

I vedlegg 1 til årsberetningen gis det tilbakemeldinger på flertallsmerknader fra bystyrekomitéenes behandling av årsoppgjøret for 2017 og budsjettet for 2018 og oppfølging av bystyrets verbalvedtak i budsjettet for 2018. Det gis også tilbakemelding på verbalvedtakene fra bystyrets behandling av sak 227/18 ”Revidert budsjett – effekt av regnskap 2017 mv.”, samt kontrollutvalgets merknader vedrørende årsoppgjøret for 2017. Det går frem av vedlegget at det er gjort et omfattende arbeid for å følge opp bystyrets verbalvedtak og merknader.

Vedlegg 2 til årsberetningen inneholder bydelsstatistikk for 2018. Utvalget av tabeller gjenspeiler de obligatoriske måltallene som er vedtatt av bystyret i budsjett for 2018.