2. Klimabudsjett

2.8 Usikkerhet

Oslos klimabudsjett er fremdeles nybrottsarbeid, og byr på flere utfordringer knyttet til usikkerhet. Dette gjelder blant annet usikkerhet knyttet til endringer i den statlige utslippsstatistikken for norske kommuner, framskrivninger av klimagassutslipp og usikkerheter i vurderingene av klimaeffekter av planlagte eller iverksatte tiltak.

Byrådets tilnærming til disse utfordringene er å bruke den beste kunnskapen som er tilgjengelig, og være åpen om hvilke data og metoder som er brukt i analysene. Miljødirektoratets statistikk er blitt stadig bedre de siste årene, men det er fortsatt usikkerheter, og det gjenstår forbedringsarbeid. Oslo kommune, ved Klimaetaten, samarbeider med direktoratet om å forbedre statistikken.

Effekten av de ulike tiltakene i klimabudsjettet er konservativt beregnet. Mer informasjon om vurderinger rundt usikkerhet finnes i vedlegget til klimabudsjettet.

Koronasituasjonen har så langt hatt store konsekvenser for Oslo. Utslippsnivået i kommunen blir påvirket av tiltakene som er iverksatt for å redusere smittefare og de økonomiske virkningene. Effektene av koronasituasjonen vil kunne påvirke utslippsnivåene både på kort og lengre sikt. Det er allikevel for tidlig, og for lite kunnskap tilgjengelig, til å inkludere effektene av koronasituasjonen i klimabudsjettets analyser i år. Utviklingen i transportmønstre, utslipp av klimagasser og lokal luftforurensning må følges nøye framover. Koronapandemien kan kreve håndtering over lang tid, og det må utvikles en målrettet politikk på både kommunalt og statlig nivå for å sikre at vi kan håndtere koronakrisen samtidig som vi skaper klimaomstilling.