2. Klimabudsjett

2.5 Effektberegninger av tiltak i klimabudsjettet

Klimaetaten har effektberegnet tiltak i klimabudsjettet (tabell 2.2.a). Effektberegninger av tiltak i klimabudsjettet tar utgangspunkt i en framskrivning av Oslos utslipp fram mot 2030 utført av CICERO senter for klimaforskning. Basisframskrivningen (heretter kalt framskrivningen) baserer seg på en videreføring av vedtatte klimatiltak og –virkemidler pr. mai 2018. Den baserer seg også på dagens kunnskap om underliggende faktorer som befolkningsvekst, teknologiutvikling og økonomiske konjunkturer 1).

1) Det kan lages flere ulike framskrivninger av utslipp der ulike forutsetninger legges inn. I basisframskrivningen (referansebanen) til Oslo forutsettes det at dagens vedtatte politikk videreføres. Denne er satt opp på samme måte som de nasjonale utslippsframskrivningene (referansebanen i Nasjonalbudsjettet). I tillegg kan man lage framskrivninger som forutsetter gjennomføring av konkrete ekstra tiltak, som dermed forutsetter nye politiske vedtak. I tabell 2.1 framkommer dette for Oslo som «Framskrivning og tiltakseffekt».

Framskrivningen inkluderer den utslippsreduserende effekten av følgende vedtatte statlige, regionale og kommunale virkemidler pr. mai 2018:

  • Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017-2036 av 05.06.2016 og tilleggsavtalen av 13.06.2017
  • Nasjonalt forbud mot oljefyring til oppvarming av bygg fra 01.01.2020
  • Nasjonalt krav om omsetning av biodrivstoff i veitrafikk i 2020 (andelen biodrivstoff er konstant på 2020-nivå i perioden 2020-2030)
  • Utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske biler, samt at nasjonale virkemidler for overgang til nullutslippskjøretøy videreføres

Analysene som ligger til grunn for dette budsjettforslaget viser at effektvurderte tiltak (statlige, regionale og kommunale) i klimabudsjettet vil redusere klimagassutslippene med 27 % i 2021 og 31 % i 2024, sammenlignet med 2009-nivå (grønn stiplet linje i figur nedenfor). I 2021 er det dermed 18 prosentpoeng (pp) avstand mellom tallfestede tiltakseffekter og utslippsrammen (avstand mellom grønn og gul stiplet linje i figur x nedenfor). I 2023 er avstanden til målet beregnet til 22 pp. og i 2024 er avstanden til utslippsrammen 40 pp. Merk at årsaken til den store avstanden i 2024 er at det ikke er lagt inn tiltakseffekt av karbonfangst på Klemetsrud (se mer om dette under).

Det er sannsynlig at tiltakseffekten av tiltak i klimabudsjettet vil bli større enn det den grønne linja viser, da det er flere tiltak som ikke har latt seg beregne effekten av.

Figur 2.5. Klimagassutslipp mot 2030 gitt tiltakene i klimabudsjettet og målbane mot 2030
Graf som viser klimagassutslipp mot 2030 gitt tiltakene i klimabudsjettet og målbane mot 2030

Det ovenstående viser at bystyrets 2023-mål blir svært krevende å nå og at virkemiddelbruken må spisses og forsterkes betydelig gjennom økonomiplanperioden for å oppnå en utvikling i utslippene som peker mot måloppnåelse i 2030.

Det vil være behov for nye tiltak ut over det som er identifisert både fra kommunale og statlige myndigheter og fra private aktører. Det er særlig tre virkemidler som kan minske avstanden betydelig: innfasing av karbonfangst og lagring på Klemetsrud, krav om fossil- og utslippsfri bygg og anleggsdrift til alle utbyggere og et takstsystem i bomringen som bidrar til redusert trafikk og som fremmer en raskere innfasing av en klimavennlig kjøretøypark. Nullutslippssoner kan på sikt også bli et viktig virkemiddel, dersom sonen er stor og omfatter de fleste typer kjøretøy. Byrådet vil arbeide målrettet for å sikre dette i økonomiplanperioden.

Byrådet foreslår følgende vedtak:

Utslippene i 2021 skal søkes redusert med 45 % sammenlignet med nivået i 2009. Utslippene skal søkes redusert med 71% ved utgangen av økonomiplanperioden (2024), forutsatt at Stortinget tar beslutning om karbonfangst på Klemetsrudanlegget og helårsdrift av anlegget oppnås i 2024. Basert på siste tilgjengelige utslippsregnskap pr. 03.07.2020 tilsvarer dette en utslippsramme med et maksimalt utslipp på 814 800 tonn CO2-ekvivalenter i 2021 og 429 600 tonn CO2-ekvivalenter i 2024.

Tabell 2.1 Rammer for klimagassutslipp i Oslo kommune i 2021 og 2024

 

2009 (referanseår)

2018 (statistikk)

2021

2024

Historiske utslipp 1)

100 %

-12 %

-

-

Utslippsnivå

1 481 400

1 301 400

-

-

Framskrivning og tiltakseffekt klimabudsjett 2021

-

-

-27 %

-31 %

Utslippsnivå

-

-

1 074 900

1 018 400

Ytterligere behov for utslippsreduksjon 2)

-

-

18 pp.

40 pp.

-

-

260 100

588 800

Utslippsramme 3)

-

-

-45 %

-71 %

Utslippsnivå

-

-

814 800

429 600

1) Alle prosenter er relativt til 2009, som er referanseåret. Alle absolutte tall er oppgitt i tonn CO2-ekvivalenter. Tallene er basert på siste tilgjengelige utslippsregnskap fra Miljødirektoratet publisert 03.07.2020. Disse tallene kan endres over tid som følge av metodeutvikling og datatilgang i direktoratet.

2) Tiltak i tabell 2.2b og aktiviteter i tabell 2.3 forventes å gi utslippsreduksjoner som ikke er tallfestet. Disse tiltakene og aktivitetene vil derfor gjøre behovet for utslippsreduksjoner noe mindre enn det som går fram av tabellen.

3) Utslippsrammene er ikke selvstendige mål, men eksempler på en utslippsbane mot målene for 2023 og 2030. Målårene er 2020, 2023 og 2030. På grunn av teknologiutvikling og –utbredelse, prisutvikling og andre forhold kan utslippsbanen mot 2030 avvike fra utslippsrammene, men målene for 2020, 2023 og 2030 består.

Bystyret slutter seg til tiltakene i tabell 2.2a og tabell 2.2b i kapittel 2 Klimabudsjett i Sak 1. Byrådet rapporterer som en del av den ordinære rapporteringen til bystyret om status i oppfølgingen av utslippsrammen i 2021 og 2024. Rapporteringen baseres på status for gjennomføring av tiltakene som fremkommer i tabell 2.2a og tabell 2.2b i kapittel 2 Klimabudsjett i Sak 1, samt indikatorene for klimagassutslipp i Oslo, «Klimabarometeret».