2. Klimabudsjett

2.4 Status for klimagassutslippene i Oslo

Miljødirektoratet publiserer hver vår oppdatert utslippsregnskap over norske kommuners klimagassutslipp. Dette er utgangspunktet for Oslos klimabudsjett. I april 2020 ble det publisert utslippsregnskap på kommunenivå for årene 2009-2018 1). Beregningene av utslipp er basert på ny metodisk tilnærming for flere sektorer, spesielt for oppvarming, dieseldrevne motorredskaper (bl.a. anleggsmaskiner) og industri, olje og gass. I tillegg er utslipp fra avfallsdeponier midlertidig tatt ut av utslippsregnskapet. Metodeendringen har ført til at utslippsnivået i Oslo har blitt oppjustert for alle år unntatt 2013, sammenlignet med tidligere regnskap. Metodeendringene er gjennomført for hele tidsserien, slik at det fremdeles er mulig å vurdere endringer mellom år i utslippsregnskapet.

1) En feil i utslipp fra veitrafikk (2017) og utslippsfaktor for vedfyring (oppvarming) ble rettet i publisering fra Miljødirektoratet 29.05.20 og oppdaterte tall for sjøfart (2009-2013) ble publisert 03.07.20.

Den nye tidsserien viser at Oslos totale klimagassutslipp er redusert med 12 % fra 2009 til 2018. Det nye klimaregnskapet fra Miljødirektoratet viser med det en betydelig svakere nedgang enn det som er blitt presentert tidligere og som lå til grunn for klimabudsjett 2020, som viste at utslippene hadde gått ned med 22 % fra 2009 til 2017. Der det tidligere utslippsregnskapet viste en nedadgående kurve som pekte nesten rett mot Oslos 2020-mål, viser det nye regnskapet en utvikling i retning vekk fra dette målet (se figur 2.1 under).

Figur 2.1. Klimagassutslipp i Oslo ifølge Miljødirektoratets utslippsregnskap fra 2019 og 2020
Graf som viser klimagassutslipp i Oslo ifølge Miljødirektoratets utslippsregnskap fra 2019 og 2020

Det er særlig utslipp fra bygg- og anleggssektoren som nå anslås å være betydelig større i årene etter 2015 enn det utslippsregnskap har vist. Der det tidligere utslippsregnskapet viste en kraftig reduksjon i disse utslippene fra 2013 til 2017, viser det nye utslippsregnskapet en vekst i disse utslippene etter 2016 (figur 2.2 under). I Oslo er om lag 1 av 5 byggeplasser kommunale, mens resten er statlige eller private.

Figur 2.2. Klimagassutslipp i Oslo fra utslippssektoren «Annen mobil forbrenning» ifølge Miljødirektoratets utslippsregnskap fra 2019 og 2020
Graf som viser klimagassutslipp i Oslo fra utslippssektoren «Annen mobil forbrenning» ifølge Miljødirektoratets utslippsregnskap fra 2019 og 2020

De samlete klimagassutslippene i Oslo i 2018 var på rundt 1,3 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Det siste året, fra 2017 til 2018, har utslippene økt med nær 3 %, tilsvarende 37 000 tonn CO2-ekvivalenter. Utslipp fra annen mobil forbrenning (i hovedsak bruk av avgiftsfri diesel i anleggsmaskiner) økte med 19 % fra 2017 til 2018. Det er betydelige usikkerheter i Miljødirektoratets utslippsregnskap, og særlig er den stor for kategorien «annen mobil forbrenning». Oslo kommune var i 2018 kommet godt i gang med å stille krav om fossilfrie bygg- og anleggsplasser, men denne utslippsreduksjonen blir sannsynligvis foreløpig ikke fanget opp i utslippsregnskapet. Klimaetaten samarbeider med Miljødirektoratet for å se om Oslo kommune kan bidra til å forbedre utslippsregnskapet.

Figur 2.3. Klimagassutslipp i 2018 fordelt på utslippssektor
Graf som viser klimagassutslipp i 2018 fordelt på utslippssektor

Utslippene fra veitrafikk økte med 2 % fra 2017 til 2018. Det skyldes at strengere statlige miljøkrav til biodrivstoff ga en midlertidig økning i bruken av fossilt drivstoff. Denne økningen var forventet. En nedgang i trafikken, fornyet bilpark og økt elbilandel for personbiler demper økningen i utslipp fra veitrafikk. Samlet sett har veitrafikken blitt redusert med drøyt 4 % fra 2015 til nye bomstasjoner ble innført i 2019. Etter innføringen av bomstasjoner med mange nye passeringspunkter er ikke gamle og nye trafikktall lenger direkte sammenlignbare.

Fra 2017 til 2018 var det en liten utslippsøkning også fra andre sektorer, som avfallsforbrenning og energiforsyning (2 %), sjøfart (3 %) og industri, olje og gass (5 %).

Utslippene fra oppvarming ble redusert med 22 % fra 2017 til 2018, sannsynligvis som følge av at mange tilpasset seg til det varslede forbudet mot oljefyring som trådte i kraft 1. januar 2020. At Oslo kommune har gitt støtte til utfasing av oljefyring har trolig også påvirket utslippene, samt at fjernvarme er tilgjengelig i store deler av kommunen.

Figur 2.4. Klimagassutslipp i Oslo, 2009-2018. Kilde: Miljødirektoratet
Graf som viser klimagassutslipp i Oslo, 2009-2018. Kilde: Miljødirektoratet