2. Klimabudsjett

2.3 Oslos klimamål og behov for samspill mellom kommunale og statlige virkemidler

Oslo skal bli en by uten klimagassutslipp og en by som kan takle klimaendringene bedre. Oslo bystyre vedtok 6. mai 2020 en ny klimastrategi mot 2030 som presenterer nye mål for klimaarbeidet og beskriver hvordan disse målene skal nås. Målet om å kutte klimagassutslippene med 95 % sammenlignet med 2009-nivå er videreført fra klima- og energistrategien fra 2016. Bystyret vedtok i tillegg et nytt mål om at Oslos klimagassutslipp i 2023 skal være redusert med 52 % sammenlignet med 2009. Se øvrige mål i ramme under.

De fem målene i Oslos klimastrategi mot 2030:

  1. Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 prosent % sammenliknet med 2009, og med et delmål på 52 prosent i 2023
  2. Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker mot 2030
  3. Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 prosent % sammenliknet med 2009
  4. Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100
  5. Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020.

Av klimastrategien fremgår det at utslippene kan reduseres med om lag 75 % innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå forutsatt at allerede vedtatte lokale og nasjonale virkemidler blir videreført, at ni statlige føringer gjennomføres, og at det etableres karbonfangst på Klemetsrud. Det indikerer at Oslo, forutsatt videre tiltaksutvikling, kan nå 2030-målet. Det viser også at innføringen av nye og forsterkede virkemidler nasjonalt vil være helt avgjørende for Oslos måloppnåelse. Får å nå målene er det viktig at barrierer som hindrer kommunene i å sette inn nødvendige tiltak blir fjernet. Dette gjelder blant annet adgang til å innføre nullutslippssoner med klimabegrunnelse eller å kreve at det tas betaling for parkering ved private arbeidsplasser, et tilstrekkelig nivå på bompenger eller mulighet til å bruke plan- og bygningsloven til å stille klimakrav.

For å nå klimamålene er det avgjørende at Stortinget vedtar en investeringsbeslutning om CO2-fangst og lagring som omfatter avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Dette anlegget er Oslos største enkeltkilde til utslipp. I tillegg gjør t for lavt nivå på avgifter på utslipp av klimagasser at det er for lønnsomt å forurense. Statlige støtteordninger under Enova bør utvides, og tilskuddsordningen Klimasats bør gjøres permanent. Norge har som nasjonalt mål å redusere utslippene med 50 - 55 % innen 2030. Klimamålet skal gjennomføres i samarbeid med EU. For utslipp som ikke er omfattet av EUs kvotesystem – såkalt ikke-kvotepliktig sektor – har regjeringen satt et mål om 45 % utslippsreduksjon. Den største ikke-kvotepliktige utslippskilden er veitrafikk. I tillegg er annen transport, avfallshåndtering og landbruk omfattet. Regjeringen har varslet at den i løpet av 2020 vil legge fram en stortingsmelding som angir hvordan Norge skal klare 2030-målet. Stortingsmeldingen som legges fram i 2020 vil ha stor betydning for hvordan Oslo kan nå sine klimamål, blant annet ved å sette rammene for utslipp fra veitransport i tiden framover.

Regjeringen vil i løpet av vinteren legge fram en stortingsmelding om ny nasjonal transportplan (NTP). En NTP med midler til prosjekter som reduserer klimagassutslipp, vil bedre Oslos sjanser til å nå klimamålet for 2030. Dersom NTP inneholder midler til prosjekter som øker utslipp, vil det derimot gjøre det mer krevende å nå våre klimamål. Oslo har gitt en rekke konkrete innspill i prosessen med ny stortingsmelding.

Stortinget har vedtatt at det skal bygges ny E18 Lysaker-Ramstadsletta, mot Oslo kommunes vilje. Prosjektet er en lengre motorvei enn det som var avtalt i revidert Oslopakke 3 fra 2016 og vil gjøre det vanskeligere å nå Oslo kommunes mål om trafikkreduksjon og klimagassutslipp. Prosjektet binder også opp bompengeinntekter på bekostning av viktige kollektivprosjekter.

Det er ikke bare Oslos måloppnåelse som vil bli styrket ved at staten forsterker klimapolitikken. Dersom Oslo oppfyller sine klimamål vil Oslo levere betydelige bidrag til Norges klimaforpliktelse.