2. Klimabudsjett

2.2 Om klimabudsjettet

Klimagassutslippene i Oslo skal i 2030 være redusert med 95 % sammenlignet med 2009. Oslo kommune har utviklet et eget klimabudsjett som er et styringsverktøy for klimaarbeidet. Klimabudsjettet presenterer og beregner effekten av tiltak som skal bidra til at vi når målet. Det viser ansvaret for gjennomføring på de kommunale virksomhetene, og innebærer rapporteringskrav på status i klimatiltakene på linje med virksomhetenes økonomiske rapportering. Klimabudsjettet tydeliggjør også hvilke nasjonale og regionale tiltak som direkte bidrar til utslippskutt i Oslo.

88% av de totale klimagassutslippene fra Oslo kommer fra veitrafikk, bygg- og anleggsvirksomhet og avfallsforbrenning. For å redusere disse utslippene må vi blant annet endre måten vi transporterer mennesker og varer på, hvordan vi bygger byen og hvordan vi håndterer avfallet vårt. Tiltak innenfor disse områdene er derfor prioritert i klimabudsjettet.

Klimabudsjettet viser at for å nå utslippsreduksjonsmålet kreves det innsats fra byens innbyggere og næringsliv og et aktivt samarbeid mellom lokale, regionale og statlige myndigheter og mellom kommunens egne virksomheter.

Klimabudsjettet for 2021 er det femte i rekken. Budsjettene har utviklet seg i takt med økt kunnskap, erfaring og forbedring av metoden for å beregne utslipp av klimagasser. Vi ser at stadig flere byer og kommuner har blitt inspirert av Oslo til å innføre egne klimabudsjetter. Flere internasjonale storbyer har enten utviklet eller er i ferd med å utvikle egne klimabudsjetter. Mange norske kommuner innfører også klimabudsjett. Oslo utvikler nå sammen med Hamar og Trondheim en veileder om klimabudsjett for andre kommuner, i et prosjekt delfinansiert av Miljødirektoratets Klimasats-ordning. Dette kan bidra til at utviklingen av klimabudsjett som styringsverktøy kan skje enda raskere i årene framover.

Klimabudsjettet er basert på Miljødirektoratets nasjonale, kommunefordelte, utslippsregnskap. Våren 2020 publiserte Miljødirektoratet en ny og endret beregning, der utslippene for alle årene helt tilbake til 2009 ble endret. Den mest sentrale endringen for Oslo var at de beregnede utslippene fra anleggsdiesel økte kraftig. Med de nye beregningene ligger utslippene i Oslo betydelig høyere enn tidligere regnskap har vist. Bakgrunnen for dette er endringer i metode- og datagrunnlag, se mer i kap. 4. Dermed er Oslo lenger unna klimamålene enn byrådet tidligere har lagt til grunn. Målet for 2020 er å redusere utslippene med 41% sammenlignet med 2009-nivå. Ifølge Klimaetatens beregninger vil de tallfestede tiltakene i klimabudsjettet bidra til at Oslos klimagassutslipp blir redusert med 25 % i 2020 sammenlignet med 2009-nivå. I tillegg kommer effekter av tiltak som ikke har vært mulig å tallfeste. De faktiske utslippstallene for Oslo i 2020 forventes først å foreligge våren 2022, når Miljødirektoratet publiserer kommunenes utslippsregnskap.

Klimabudsjettet viser også at dersom vi skal nå målet om 52% utslippsreduksjon i 2023, så krever det en større innsats både i Oslo og fra staten. Byrådet mener at den riktige responsen på den nye informasjonen om Oslos utslipp ikke er å svekke klimamålene, men å bruke klimabudsjettet til å målrette nye tiltak, og styrke arbeidet med utslippskutt. Samtidig er Oslo også avhengig av at staten legger til rette for utslippskutt i Oslo. Dette vil også gi viktige bidrag til nasjonale klimamål.

Byrådet er opptatt av at klimatiltakene ikke skal bidra til sosiale forskjeller. Derfor skal både klima- og fordelingseffekter vurderes i alle relevante beslutninger. Byrådet har som mål å synliggjøre klimakonsekvenser og fordelingskonsekvenser i alle relevante saker som fremmes for bystyret.

Klimabudsjettet legges fram for hele økonomiplanperioden. Effekten av tiltakene i klimabudsjettet er derfor estimert for årene 2021 og 2024. Utdypende informasjon om metoden som ligger til grunn for klimabudsjett 2021 finnes i vedlegget til klimabudsjett 2021. Her redegjøres det også for framgangsmåten for å beregne effekter av tiltak. Vedlegget er tilgjengelig på www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-2021/budsjettforslag-2021-og-okonomiplan-2021-2024/