Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023

7. Oppvekst og kunnskap

7. Oppvekst og kunnskap

Sektoransvaret for oppvekst og kunnskap omfatter barnehage, barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, grunnskoleopplæring, videregående opplæring, voksenopplæring inkludert norskopplæring og fengselsundervisning, Fagskolen Oslo og Akershus, Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) og Aktivitetsskolen (AKS).

Driftsbudsjettet for barnehage, barnevern og helsestasjons- og skolehelsetjenesten inngår i bydelsrammen og nøkkelstørrelser er vist i kapittel 5 Bydelene. Klimakonsekvenser av bydelsbudsjettet er beskrevet samlet i kap. 5 Bydelene.

I kapittel 1 er oppvekst og kunnskap i hovedsak omtalt under varmere by og skapende by.