6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.9 Avsetninger husleier sykehjem

Tabell 6.24 Driftsbudsjett avsetning husleier sykehjem

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

328

Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHA)

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

0

0

25 000

 

Sum utgifter

0

0

25 000

 

Sum inntekter

0

0

0

 

Netto utgifter

0

0

25 000

Midler til husleie til fornyede sykehjem er innarbeidet i Sykehjemetatens ramme for 2020. Det er avsatt 25 mill. i 2020 økende til 105 mill. i 2023.