6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.8 Vederlagsutbetalinger

Tabell 6.23 Driftsbudsjett vederlagsutbetalinger

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

318

Vederlagsutbetalinger (EHA)

14

Overføringsutgifter

6 175

0

0

 

Sum utgifter

6 175

0

0

 

Sum inntekter

0

0

0

 

Netto utgifter

6 175

0

0

Oslo kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon mens de var plassert av Oslo kommunes barnevern, er avsluttet. Vederlagsutvalget har avgitt sin sluttrapport og saken ble behandlet i bystyret 20.06.2018.