6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.7 Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning

Tabell 6.22 Driftsbudsjett Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

317

Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHA)

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

63

0

0

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

336 987

343 266

368 169

14

Overføringsutgifter

16 949

21 147

19 511

 

Sum utgifter

354 000

364 413

387 680

16

Salgsinntekter

-4

0

0

17

Refusjoner

-20 628

0

0

18

Overføringsinntekter

0

-14 054

-14 490

 

Sum inntekter

-20 632

-14 054

-14 490

 

Netto utgifter

333 367

350 359

373 190

Helseetaten overfører basistilskudd til fastlegene. Utbetalingen gjøres i henhold til antall pasienter legen har på sin liste og etter satser fremforhandlet mellom staten og legeforeningen.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fakturerer kommunene for erstatningsutbetalinger etter behandling i primærhelsetjenesten. Utgiftene fordeles per innbygger.

Det er budsjettert med 368,2 mill. i basistilskudd til fastleger og 19,5 mill. i overføringer til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Det er innarbeidet en forventet lønns- og prisutvikling med 11,9 mill. netto, jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader.