6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.6 Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag

Tabell 6.20 Driftsbudsjett Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

316

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHA)

10

Lønn og sosiale utgifter

8 251

7 397

7 663

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

25 771

2 633

2 712

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

744

0

0

14

Overføringsutgifter

5 807

11 758

11 981

 

Sum utgifter

40 572

21 788

22 356

16

Salgsinntekter

-461

0

0

17

Refusjoner

-33 977

-19 985

-20 605

18

Overføringsinntekter

-3 903

0

0

 

Sum inntekter

-38 341

-19 985

-20 605

 

Netto utgifter

2 231

1 803

1 751

1 Ansvarsområde

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (OHO) har hovedansvar for å formidle lærlinger innen helsearbeider- og barne- og ungdomsarbeiderfaget til medlemsbedrifter, det vil si barnehager, skoler, hjemmesykepleie, sykehjem m.m. Medlemsbedrifter er både i kommunal og privat virksomhet.

Opplæringskontoret tilrettelegger for at søkere innen helse- og oppvekstfag får læreplass, sikrer god kvalitet på opplæring og bidrar til god tilgang på fagarbeidere til medlemsbedriftene. OHO skal bistå bydeler, etater og virksomheter som tar inn lærlinger i helsearbeider- og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Opplæringskontoret arbeider også for at flere skal søke seg til helse- og oppvekstfag.

2 Situasjonsbeskrivelse

Bystyret har vedtatt at alle lærlinger som er kvalifisert skal få tilbud om læreplass. Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag skal bidra til at Oslo kommunes vedtatte måltall på 275 læreplasser innen helse- og oppvekstfag fylles med lærlinger.

Av i alt 259 søknader om lærlingeplass for 2018 ble det tegnet lærekontrakt med 187. En betydelig andel av søkerne har utfordringer i forhold til norskkunnskaper, faglig nivå, fravær og motivasjon, og tilbys derfor ikke læreplass i helse- og oppveksttjenestene. Av de som begynner i lære, består 80 % fagprøven. Rundt 15 % avslutter læretida før de kommer fram til fagprøven og rundt 5 % består ikke.

Det gjøres et viktig arbeid for å sikre at lærlingene får en god og relevant opplæring, ut fra tjenestenes behov.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 1

Tilby læreplass til alle kvalifiserte søkere

Tiltak 2

Bistå medlemsbedriftene med å øke kvaliteten i opplæringen

Tiltak 3

Øke rekruttering til fagene

Tabell 6.21 Resultatindikatorer Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Kvalifiserte lærlinger som får lærekontrakt

197

187

275

275

Andel avsluttede kontrakter som endte med fagbrev

79 %

82 %

85 %

85 %

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet en forventet lønns- og prisutvikling med 0,6 mill. brutto, inntektssiden er prisjustert med 0,6 mill., jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader.