6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.2 Økonomiplanoversikt med spesifikasjoner av endringer

Tabell 6.1 Økonomiplanoversikt med spesifikasjon av endringer

Beløp i mill.

 

Driftsbudsjettet

Dok 3 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

 

Dok 3 - vedtatt økonomiplan netto 1)

3 484,3

3 456,4

3 477,3

3 505,7

0,0

 

DOK 3 nettoramme første år videreført

3 484,3

3 484,3

3 484,3

3 484,3

3 484,3

+/-

Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling

136,0

136,0

136,0

136,0

+/-

Reelle endringer

54,1

60,4

75,2

35,7

 

=ØKONOMIPLAN (netto)

3 484,3

3 674,4

3 680,7

3 695,5

3 656,0

 

Endringer i prosent

 

5,5 %

5,6 %

6,1 %

4,9 %

 

Sum endringer

 

190,1

196,4

211,2

171,7

 

Spesifikasjon av "Reelle endringer"

+/-

Justering for demografiske forhold - befolkning

4,4

4,4

4,4

4,4

+/-

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

102,9

138,2

179,9

177,8

+/-

Justering for engangstiltak

-24,6

-44,6

-44,6

-44,6

+/-

Justering for oppgaveendring mellom sektorer

13,8

13,8

13,8

13,8

+/-

Uspesifiserte rammeendringer

0,0

0,0

-6,5

-33,1

+/-

Spesifiserte rammeendringer

-42,4

-51,4

-71,8

-82,6

 

Sum reelle endringer

 

54,1

60,4

75,2

35,7

1) 2019 prisnivå

Kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning

Det vises til kapittel 17 Budsjettekniske merknader og til omtale under virksomhetene i Kapittel 6.

Justering for demografiske forhold – befolkning

Helseetaten er kompensert med 4,4 mill. fra og med 2020 på grunn av økt utgiftsbehov som en følge av demografisk endring. 1,9 mill. av dette beløpet gjelder Tannhelsetjenesten.

Andre aktivitetsnøytrale forhold

Budsjettet er reelt styrket med 102,9 mill. i 2020 og økende til 177,8 mill. i 2023. Dette skyldes primært følgende:

 • I Sykehjemsetaten er det innarbeidet dekning for merutgifter på 27,5 mill. i 2020 og 30,7 mill. fra og med 2021 knyttet til tilbakeføring av kommersielt drevne institusjoner til kommunal og ideell drift. Dette omfatter helårseffekt for Uranienborghjemmet, Ammerudlunden og Ullernhjemmet og delårseffekt for Manglerudhjemmet og St. Hanshaughjemmet.
 • I Sykehjemsetaten er det trukket ut 5,0 mill. i 2020 og 6,0 mill. fra 2021 som en følge av avvikling av Lambertseter sykehjem. Etaten er tilført 3 mill. som varig finansiering av tre årsverk som koordinerer arbeidet med investeringsprosjekter i etaten og bydelene. Som en følge av avvikling av øremerket statlig tilskudd til dagplasser for mennesker med demenssykdom, er rammen for etaten styrket med 1,2 mill. og tilsvarende som dagens tilskuddsnivå.
 • Helseetaten er tilført 3 mill. for å opprettholde aktivitet når statlige tiltak for rus- og psykiatriområdet reduseres. Øremerket statlig tilskudd til faste psykologstillinger opphører fra og med 2020. Rammen er styrket med 0,8 mill. for å kompensere for denne inntektsreduksjonen. Det er trukket ut 1,2 mill. av rammen i 2020 og 3,6 mill. fra og med 2021 som en følge av endret organisering av Tannlegevakten.
 • Velferdsetaten er tilført 12,9 mill. for å opprettholde aktivitet når statlige tiltak for rus- og psykiatriområdet reduseres. Øremerket statlig tilskudd til faste psykologstillinger opphører fra og med 2020. Rammen er styrket med 1,2 mill. for å kompensere for denne inntektsreduksjonen.
 • Som en følge av at det foreslås avkortet egenbetaling ved rehabiliteringsinstitusjoner, økes
 • rammen med 6 mill. for å kunne gi det tilbudet som er påkrevet ved slik betaling. Dette gjelder dekning av medisiner. Denne egenbetalingen innkreves av bydelene. Endret hjemmelsgrunnlag for institusjoner gjør at husleieinntekter øker med om lag 4 mill.
 • Som et ledd i å gjennomføre intensjonene i bystyremeldingen for rusfeltet økes bydelsbetalingen fra kr 490 pr. døgn til kr 1 010 pr døgn. 105 mill. overføres fra Velferdsetaten til bydelene.
 • Tilskudd til fastleger og til pasientskadeerstatning er økt med 11 mill. fra og med 2020.
 • Avsetning til økt husleie ved nye/rehabiliterte sykehjem øker med 25 mill. i 2020 og videre opp til en økning på 105 mill. fra 2023.
 • Utgiftene i den boligkommunale bostøtten (BKB) er økende. Byrådet legger inn 34 mill. for å kompensere for dette i 2020. I tillegg kommer prisjustering av rammen.
 • I forbindelse med kommunereformen vil tilskudd til etablering og tilpasning av bolig fra og med 2020 legges inn i rammeoverføringen fra staten. Tilskuddsmidlene vil ikke lenger være øremerkede midler, men byrådet har besluttet å videreføre ordningen og legger for 2020 inn 88 mill. i eget kommunalt tilskudd for etablering og tilpasning i egen bolig. Dette er en videreføring av aktivitetsnivået i 2019.

Justering for engangstiltak

Bystyrets påplussinger for 2019 er ikke videreført i 2020 og derfor er tilskuddsrammen til organisasjoner på helse og sosialområdet i Velferdsetaten redusert tilsvarende.

Oppgaveendringer mellom sektorer

Dette handler om mindre endringer som sammenslåing av Hjelpemiddelordningen og flytting av tiltak mellom byrådsområdene.

Spesifiserte rammeendringer

Økonomiplanen viser en rammereduksjon på 42,4 mill. i 2020 og som øker til 82,6 mill. i 2023. De viktigste endringene er:

 • For Sykehjemsetaten er det lagt inn midler for å kunne øke med ytterligere 60 rehabiliteringsplasser i helsehusene. Rammen er styrket med 6 mill. i 2020 og 12 mill. fra 2021. For etaten legges det til grunn at det er mulig å effektivisere driften med 5,8 mill. Dette må ses i lys av at det foreslås at etaten skal kunne øke prisen for bydelene med 10 % for sammenhengende opphold i helsehusene utover 40 døgn.
 • Helseetatens budsjettramme økes med 7,5 mill. i 2020 og med 15 mill. fra 2021 for å kunne svare raskere på henvendelser til legevaktsentralen. Det gjøres en tilpasning av kapasiteten ved KAD, og dette frigjør 7 mill. i 2020 og 15 mill. fra og med 2021. Ved tilpasning av åpningstiden for Aker legevakt frigjøres 1 mill.
 • Helseetaten styrkes med 3 mill. for å opprette en egen enhet som skal organisere spesialistutdanning for leger. Rammen er redusert med 4 mill. i 2020 og 8 mill. fra 2021 som en konsekvens av at det legges opp til en reduksjon i antall lederstillinger. Det legges inn 1,5 mill. til å utvide antall erfaringskonsulenter.
 • I Velferdsetatens ramme legges det inn 1,5 mill. til å utvide antall erfaringskonsulenter. Etaten er også styrket med 1,5 mill. for å øke kapasiteten til Hepatitt C behandling.
 • Oslo kommune vil overta ansvar for flere tilskuddsordninger som i dag forvaltes av IMDi. Det vil også følge med ressurser til nye årsverk. Det er derfor mulig å effektivisere egen tilskuddsforvaltning og kommunale tilskuddsordninger i Velferdsetaten uten den samlede ressursinnsatsen blir påvirket i betydelig grad. Det forslås derfor at kommunalt tilskudd til inkludering (6 mill.) og kommunalt tilskudd til integrering (4 mill.) avvikles. Selve tilskuddsforvaltningen reduseres med 1,5 mill. i 2020 og 3 mill. fra 2021.
 • Det pågår en omstrukturering av institusjonstilbudet i Velferdsetaten i tråd med byrådets russtrategi, som bystyret tok til orientering i november 2018. Det er et mål at flere skal kunne bo i boliger i bydelene med oppfølging, og ikke i det byomfattende institusjonsapparatet. Som en følge av dette er det foreslått å redusere budsjettrammen med 5 mill. i 2020 økende til 30 mill. fra 2023.
 • På kapittel 372 for byomfattende avsetninger øker rammen med 12,3 mill. i 2020 for å dekke utgifter til spesialisering av leger. Denne avsetningen øker til 22,1 mill. i 2023.

Uspesifiserte rammeendringer

For etater og byomfattende tiltak er det avsatt en generell rammereduksjon på 6,5 mill. i 2022 og som øker til 33,1 mill. i 2023. Disse beløpene er ikke fordelt på etatene.

Tabell 6.2 Netto driftsbudsjett pr kapittel

Beløp i mill.

Netto driftsbudsjett

Dok 3 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Endring 2019 - 2020

A02

Ufordelte midler for sektor - EHAO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

313

Sykehjemsetaten (EHA)

987,3

1 056,8

1 064,6

1 063,9

1 063,1

69,5

314

Helseetaten (EHA)

759,1

798,7

788,7

785,4

785,1

39,7

315

Velferdsetaten (EHA)

927,5

830,4

802,9

787,7

781,6

-97,1

316

Oppl. kont.for helse- og oppvekstfag

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

-0,1

317

Fastlegetilsk. og pasientskadeerstatn.

350,4

373,2

373,2

373,2

373,2

22,8

328

Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHA)

0,0

25,0

62,0

105,0

105,0

25,0

350

Trygdeordninger (EHA)

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

0,0

362

Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHA)

6,6

6,8

6,8

6,8

6,7

0,2

372

Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)

49,8

47,7

46,7

37,9

6,0

-2,1

374

Prosjekteringsmidler (EHA)

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

0,1

384

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune

35,2

37,4

37,4

37,3

36,9

2,2

427

Tap på utlån (EHA)

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0

428

Bostøtte og boligtilskudd (EHA)

354,2

484,1

484,1

484,1

484,1

129,9

Sum

Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)

3 484,3

3 674,4

3 680,7

3 695,5

3 656,0

190,1

Tabell 6.43 Brutto investeringsbudsjett pr kapittel

Beløp i mill

Brutto investeringsbudsjett

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

313

Sykehjemsetaten (EHA)

80,0

50,0

50,0

10,0

314

Helseetaten (EHA)

42,3

30,5

7,5

23,3

315

Velferdsetaten (EHA)

0,2

0,2

0,2

0,2

372

Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)

18,0

43,3

43,3

25,3

384

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (EHA)

1,4

1,4

1,4

1,4

427

Tap på utlån (EHA)

4,0

4,0

4,0

0,0

Sum

 

145,9

129,4

106,4

60,2