6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.15 Tap på utlån

Tabell 6.36 Driftsbudsjett Tap på utlån

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

427

Tap på utlån (EHA)

14

Overføringsutgifter

3

4 000

4 000

 

Sum utgifter

3

4 000

4 000

 

Sum inntekter

0

0

0

 

Netto utgifter

3

4 000

4 000

5 Investeringsbudsjettet

Tabell 6.37 Investering tap på utlån

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

427

Tap på utlån (EHA)

04

Overføringsutgifter

10

4 000

4 000

 

Sum utgifter

10

4 000

4 000

09

Finansinntekter og finanstransaksjoner

0

-2 000

-2 000

 

Sum inntekter

0

-2 000

-2 000

 

Netto utgifter

10

2 000

2 000

På dette kapitlet regnskapsføres netto avsetninger til rente- og gebyrfordringer eldre enn 90 dager for videreutlånsmidler fra Husbanken og egne utlån.

Kapitlet viser utviklingen i mislighold på Oslo kommunes portefølje for videreutlån. Kommunens utlån er i all hovedsak sikret med pant i bolig, og restanser blir derfor gjort opp enten ved betaling fra låntakerne, ved salg av bolig eller ved friskmelding av lån. Det budsjetteres ikke med reelle tap som må avskrives, men dersom det likevel konstateres tap for ordningen med husbankmidler, vil dette bli finansiert av tapsfondet. Det vises til omtale av videreutlån under kapitlene 926 Videreutlån og 927 Betjening av videreutlån.

Utlånsporteføljen er budsjettert på kapittel 926 Videreutlån og kapittel 927 Betjening av videreutlån.

Den totale låneporteføljen av videreutlån per 31. juli 2019 utgjør i beløp ca. 7,8 mrd. og fordeler seg på 6 131 lån.

Tabell 6.38 Investeringsoversikt, kapittel 427 Tap på utlån

Tap på utlån (EHA)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Til 2024 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

106035

Tap på utlån

 

4 000

4 000

4 000

0

 

 

 

Sum investeringsutgifter

 

 

4 000

4 000

4 000

0

 

 

 

Sum kapittel finansiering

0

0

0

0

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

4 000

4 000

4 000

0