6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.12 Byomfattende tiltak – avsetninger eldre, helse og arbeid

Tabell 6.27 Driftsbudsjett byomfattende tiltak avsetninger eldre, helse og sosiale tjenester

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

372

Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)

10

Lønn og sosiale utgifter

0

1 685

1 746

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

6 117

17 570

16 246

14

Overføringsutgifter

27 924

30 587

29 742

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

589

0

0

 

Sum utgifter

34 630

49 842

47 734

17

Refusjoner

-72

0

0

18

Overføringsinntekter

-4 142

0

0

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-589

0

0

 

Sum inntekter

-4 803

0

0

 

Netto utgifter

29 827

49 842

47 734

4 Merknader til driftsbudsjettet

Tabell 6.28 Avsetninger

Beløp i 1000 kr

23723020

Spir AS

14 500

23723030

Trygg og mangfoldig eldreomsorg

4 000

23720020

Tilskudd til livssyns- og trossamfunn

4 700

23720025

Varig tilrettelagt arbeid

8 000

23724000

Spesialistutdanning leger

12 300

23733010

Utviklingstiltak eldre, helse og arbeid

4 234

Satsingen på varig tilrettelagt arbeid videreføres i økonomiplanperioden.

Byrådet gjennomfører et kompetanseløft for leger ved at det tilbys en femårig spesialistutdanning for alle leger tilsatt etter 1. mars 2017. Til dette formålet bevilges 9,3 mill. i 2020, økende til 19,1 mill. fra 2023. I tillegg velger byrådet å tilby slik spesialisering til allmennleger ansatt i etatene før 1.mars. 2017. Til denne gruppen avsettes 3 mill. årlig. Utover dette er det avsatt midler til å opprette en egen enhet i Helseetaten for å organisere dette utdanningsprogrammet.

Det er innarbeidet en forventet pris- og lønnsutvikling med netto 1,5 mill., jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader.

5 Investeringsbudsjettet

Tabell 6.29 Investeringer byomfattende tiltak eldre, helse og sosiale tjenester

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

372

Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

0

46 250

18 000

 

Sum utgifter

0

46 250

18 000

07

Refusjoner

0

-9 250

-3 600

 

Sum inntekter

0

-9 250

-3 600

 

Netto utgifter

0

37 000

14 400

Tabell 6.30 Investeringsoversikt, kapittel 372 Byomfattende avsetninger, eldre, helse og sosiale tjenester

Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Til 2024 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

114010

Inventar og utstyr Omsorg +

 

8 000

8 000

8 000

0

 

 

115030

Velferdsteknologi

 

10 000

35 300

35 300

25 300

 

 

 

Sum investeringsutgifter

 

 

18 000

43 300

43 300

25 300

 

 

114010

Inventar og utstyr Omsorg +

Investeringsmoms

-1 600

-1 600

-1 600

0

 

 

115030

Velferdsteknologi

Investeringsmoms

-2 000

-7 060

-7 060

-5 060

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-3 600

-8 660

-8 660

-5 060

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

14 400

34 640

34 640

20 240

 

 

Det er avsatt 10 mill. i 2020, 35,3 mill. i 2021, 35,3 mill. i 2022 og 25,3 mill. i 2023 til digitalisering og IKT-infrastruktur.