6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.10 Trygdeordninger

Tabell 6.25 Driftsbudsjett trygdeordninger

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

350

Trygdeordninger (EHA)

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

0

200

200

14

Overføringsutgifter

5 519

6 425

6 425

 

Sum utgifter

5 519

6 625

6 625

 

Sum inntekter

0

0

0

 

Netto utgifter

5 519

6 625

6 625

Ordningene gjelder frikort.

Utgiftene reguleres i forskrift om tildeling av kommunalt frikort fastsatt av bystyret 13.06.2012.

Frikortordningen sikrer at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av helsetjenester. Gjennom frikortet dekkes egenandel på medisiner, ved legebesøk mv. for alders-, uføre-, etterlattepensjonister og personer med offentlig tjenestepensjon regulert i særlov.