6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.1 Hoved- og nøkkelstørrelser for sektoren

Figur 6.1 Hoved- og nøkkelstørrelser – eldre, helse og arbeid - byomfattende

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet

Dok 3

Budsjett - økonomiplan

2019

2020

2021

2022

2023

Sum utgifter

8 804,2

9 200,1

9 206,4

9 221,2

9 181,7

Sum inntekter

-5 319,9

-5 525,7

-5 525,7

-5 525,7

-5 525,7

Netto utgifter

3 484,3

3 674,4

3 680,7

3 695,5

3 656,0

Andel av kommunens totale brutto driftsbudsjett

13,4 %

 

 

 

Utvalgte satsinger i økonomiplanperioden:

  • Byrådet etablerer ytterligere 60 nye rehabiliteringsplasser i helsehusene i 2020, og styrker budsjettet med 6 mill. i 2020 og 12 mill. årlig fra 2021. Økt bemanning og høyere kompetanse gir både bedre behandling og et bedre pasientforløp.
  • For å kunne øke andel fast ansatte heltidsstillinger bevilges det 7 mill. i 2020 til å teste ut nye turnusordninger ved ulike institusjoner og til utprøving av en enhet med bare hele stillinger.
  • Det blir stadig flere eldre innbyggere, og derfor bygger vi om lag 400 Omsorg+ boliger i kommunal regi og bygger og/eller rehabiliterer 13 kommunale og ideelle sykehjem i planperioden.
  • Innbyggerne skal raskere få svar når de henvender seg på telefon til legevakten, og byrådet bevilger 7,5 mill. i 2020 og 15 mill. fra 2021 til økt bemanning.
  • Byrådet gjennomfører et kompetanseløft for leger ved at det tilbys en femårig spesialistutdanning for alle leger tilsatt etter 1. mars 2017. Til dette formålet bevilges 12 mill. i 2020, økende til 22 mill. fra 2023. Byrådet tilbyr også slik spesialisering til allmennleger ansatt før dette tidspunktet.
  • I økonomiplanen skal det investeres i moderne inventar og utstyr i flere nye tannklinikker
  • Arbeidet med Hepatitt C behandling i Velferdsetaten forsterkes ytterligere, og det skal ansettes flere erfaringskonsulenter i Helseetaten og Velferdsetaten som kan bidra med egne erfaringer i endrings- og mestringsarbeidet.
  • Flere skal tilbys varig tilrettelagt arbeid (VTA) og byrådet viderefører derfor satsingen på 8 mill. årlig. Byrådet viderefører også arbeidet med å gi personer med rusutfordringer mulighet til å delta i arbeidslivet.
Figur 6.1 Hoved- og nøkkelstørrelser – eldre, helse og arbeid - byomfattende