Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

Sektorområdet omfatter blant annet sykehjem (langtidshjem), helsehus (korttidsplasser og rehabilitering), akuttmedisinsk beredskap/legevakt, offentlig tannhelsetjeneste, arbeid knyttet til folkehelse, smittevern og omsorgsrelaterte tjenester, sosiale boligvirkemidler, mangfold og integrering og tiltak for rusavhengige. Sektoren har ansvar for støtte- og rådgivingsfunksjoner innen helse og velferdsområdet, tilskudd til frivillighet og ideelle organisasjoner på helse- og sosialsektoren.

Ansvaret for å gi forsvarlige helse- og omsorgtjenester og tjenester på velferdsområdet er delegert til bydelene. Bydelenes tjenesteapparat skal vurdere behov for bistand og koordinere tiltak for enkeltpersoner der de har behov for bistand fra flere instanser. De byomfattende etatene er etablert for å drive og/eller formidle tilbud som ikke kan etableres like effektivt i bydelene. Bydelene skal sørge for å bruke disse tiltakene når det er nødvendig for å dekke innbyggernes behov.

Tjenestene under sektorområdet eldre, helse og arbeid er gjensidig avhengig av hverandre. Oppgavene som beskrives i denne delen må ses i sammenheng med de oppgavene som beskrives i Del 5.1 Eldre, helse og arbeid – Bydelene.