Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.8 Funksjonsområde 3 Helse og omsorg

Tabell 5.11 Funksjonsområde 3 – Helse og omsorg

Beløp i 1000 kr

Funksjonsområde

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag 2020

Funksjonsområde 3 Helse og omsorg (bydelsfordelt)

11

Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

10 261 148

10 758 887

 

Sum utgifter

 

10 261 148

10 758 887

 

Netto utgifter

10 107 743

10 261 148

10 758 887

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3.

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2019 vises til vedlegg 3 i Dok.3/19.