Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.7 Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste (EHA og OVK)

5.7 Tabell Funksjonsområde 2C – Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Beløp i 1000 kr

Funksjonsområde

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag 2020

Funksjonsområde 2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste (bydelsfordelt)

11

Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

840 348

969 673

 

Sum utgifter

 

840 348

969 673

 

Netto utgifter

817 974

840 348

969 673

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2019 vises til vedlegg 3 i Dok.3/19.

Funksjonsområdet omfatter tilbud og tjenester til barn og unge og er delt inn i to ansvarsområder: Skolehelsetjeneste og helsestasjon samt aktivitetstilbud for barn og unge. Skolehelsetjeneste og helsestasjon ligger administrativt under Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) og er omtalt i Del 7 Oppvekst og kunnskap, mens driftsbudsjettet over inkluderer alle oppgaver innen dette funksjonsområdet.

Aldersgruppene som tilbudene er rettet inn mot varier noe, men samlet handler det om barn og unge i alderen 0-22 år. De utgjør i overkant av ¼ av Oslos samlede befolkning og antallet 01.01.2019 var om lag 170 000 personer.