Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.4 Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester

5.3 Tabell Funksjonsområde 1 – Administrasjon og fellestjenester

Beløp i 1000 kr

Funksjonsområde

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag 2020

Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester (bydelsfordelt)

11

Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

191 705

198 232

 

Sum utgifter

 

191 705

198 232

 

Netto utgifter

227 395

191 705

198 232

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3.

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2019 vises til vedlegg 3 i Dok.3/19.

Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester er rendyrket til administrasjon, fellestjenester og enkelte nærmiljøoppgaver.

Følgende nærmiljøoppgaver sorterer under Funksjonsområde 1 Administrasjon og fellestjenester; Plan- og byggesaksbehandling, eierseksjonering, boligbygging og fysiske bomiljøtiltak, kommunal næringsvirksomhet, naturforvaltning og friluftsliv, rekreasjon i tettsted, kulturminneforvaltning, kunstformidling, idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg, kulturaktiviteter og kulturbygg.

Tabell 5.4 Resultatindikatorer bydelene

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Andel faste heltidsstillinger i bydelene

67,1 %

67,7 %

> 67, 1 %

> 67, 7 %

Kilde: Statistikkbanken, Oslo kommune

4 Merknader til driftsbudsjettet

Tabell 5.5 Avsetninger (i tusen kroner)

 

Dok 3 2019

Sak 1 2020

Utviklingstiltak

7 000

7 000

IKT tiltak EHA sektor

13 000

23 000

Strategisk kompetanse - digitalisering i EHA

-

3 000

Oppfølging av - og prosjekter i bydeler

7 000

2 000

Kompetansepolitisk strategi

2 000

2 000

Heltidskultur – prosjekt

2 000

9 000

Bydelsreform

-

4 000

Ufordelt reserve

3 812

2 358

Tabell 5.6 Særskilte tildelinger (i tusen kroner)

 

Dok 3 2019

Sak 1 2020

Fordelt alle bydeler - lokale parker og nærmiljøanlegg

10 920

11 303

Bydel Vestre Aker - Nordmarka Vel

150

150

Satsing på heltidskultur i 2020

Det partssammensatte arbeidet med heltidskultur er godt i gang, og andelen som arbeider heltid fortsetter å stige. I august 2019 var andelen som arbeidet heltid i faste stillinger i Oslo kommune på 69,1 prosent. Heltidskulturprosjektet vil forsterke arbeidet i 2020 ved prøve ut nye tiltak som kan bidra til flere hele faste stillinger.

Kommunen har positive erfaringer med samarbeidsturnus, som viser at ansatte får mulighet til å tilpasse jobb til familieliv og fritidsaktiviteter. Dette skal prøves videre ut i prosjektet. Det skal også testes ut en enhet med bare hele stillinger. Det er viktig å få avklart om en slik organisering kan gi bedre kvalitet i tjenesten, bedre arbeidsmiljø og bedre personaloppfølging av ansatte. Det kan være aktuelt å bruke ressursene på tvers av virksomheter.

Det avsettes 2 mill. til drift av prosjektet og 7 mill. til utprøving av tiltak som kan gi flere hele faste stillinger.

Bydelsreform 2024

Bydelene har ansvaret for å levere grunnleggende velferdstjenester til befolkningen i kommunen. Samtidig er bydelene en avgjørende del av Oslos lokaldemokrati.

Byrådet ønsker at Oslo skal være en kommune der innbyggerens behov kommer først og der tjenestene er likeverdige uavhengig av bosted og bakgrunn. Innbyggerne opplever i dag variasjon i tjenestetilbudene mellom bydelene, og møtet med kommunen kan fremstå som lite sammenhengende og fragmentert. Innbyggerfokuset og den enkeltes behov kan forsvinne hvis tjenestene preges av geografiske eller faglige begrensninger.

I dag kan bydelsgrenser være til hinder for gjennomføring av oppgaver som krever samarbeid på tvers av bydelene. Dette gjelder for eksempel etablering av botilbud for brukere med særskilte behov, oppfølging av barn og unge ved overgang mellom barnehage og skole, ved behov for sammensatte helsetjenester eller når det er nødvendig med samarbeid for å opprettholde gode sosiale tjenester som ivaretar både individet og familien. Samtidig ser vi at endringer i demografien gjør at vi raskere må kunne tilpasse kommunens tjenester.  Bydelene trenger økt handlingsrom for å møte innbyggernes behov.

Det er derfor ønskelig å vurdere om en justering av bydelsstrukturen kan være ett av flere virkemidler for å oppnå mer likeverdige tjenester på tvers av kommunen.

Samtidig ønsker byrådet et levende og sterkt lokaldemokrati, fordi det bidrar til å bygge tillit mellom mennesker. En rekke oppgaver er delegert til bydelene for å sikre nødvendig nærhet til innbyggerne. Lokalpolitikere skal ha god innflytelse over egne budsjett, ha mulighet til å foreta lokale prioriteringer og ha handlingsrom til synliggjøre lokal politikk. En ny bydelsstruktur kan bidra til at det blir enklere å løse oppgaver som er delegert til bydelene og samtidig gjøre det mer meningsfullt å være lokalpolitiker. Det legger også til rette for at nye oppgaver og mer myndighet tilføres bydelene. 

Digitalisering og innovasjon i tjenestene stiller økte krav til spesialisert kompetanse i stab- og støttefunksjoner i bydelene. En ny bydelsorganisering kan gjøre det enklere å styre og lede disse endringsprosessene. 

Byrådet foreslår derfor at det i økonomiplanen avsettes midler til å utrede om det er hensiktsmessig å gjennomføre en bydelsreform fra 2024. Målet er bedre innbyggertjenester og mer likeverdige tjenester. En utredning må peke på hvilke betingelser som må være på plass for at dette kan skje på en vellykket måte, til det beste for Oslos innbyggere. Det avsettes 4 mill. i 2020 og 6 mill. årlig i 2021-2023.

6 Klimakonsekvenser (samlet alle funksjonsområder)

Bydelene vil i all hovedsak nå sine måltall for utskifting til nullutslippskjøretøy under 3 500 kg ved utgangen av 2019. Arbeidet med å skifte ut til nullutslippskjøretøy fortsetter i 2020. Inngåtte leasingavtaler og i noe grad tilgjengelighet på nullutslippsbiler som dekker transportbehovene, herunder lastekapasitet og rekkevidde, er de vesentligste hindringene for å nå målsettingen om å bytte ut samtlige biler i løpet av 2020.