Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.3 Bydelenes økonomiske rammer

Tabell 5.2 Økonomiplanoversikt bydelssektoren (EHA og OVK)

Mill. kr

 

Driftsbudsjettet

Dok 3 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

 Dok 3 - vedtatt økonomiplan netto 1)

23 690,2

23 739,8

23 749,2

23 811,2

0,0

 DOK 3 nettoramme første år videreført

23 690,2

23 690,2

23 690,2

23 690,2

23 690,2

+/-

Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling

865,9

865,9

865,9

865,9

+/-

Reelle endringer

54,8

89,4

100,9

-51,7

 =ØKONOMIPLAN (netto)

23 690,2

24 610,9

24 645,5

24 657,0

24 504,4

Endringer i prosent

3,9 %

4,0 %

4,1 %

3,4 %

 Sum endringer 

920,7

955,3

966,8

814,2

Spesifikasjon av "Reelle endringer"

+/-

Justering for demografiske forhold - befolkning

62,0

169,0

291,0

381,0

+/-

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

102,2

73,9

56,7

79,4

+/-

Justering for engangstiltak

-25,0

-41,0

-41,0

-41,0

+/-

Justering for oppgaveendring mellom sektorer

-7,9

-7,8

-7,8

-7,8

+/-

Uspesifiserte rammeendringer

-17,2

-63,2

-181,5

-451,9

+/-

Spesifiserte rammeendringer

-59,3

-41,6

-16,6

-11,6

 Sum reelle endringer

 

54,8

89,4

100,9

-51,7

1) 2019 prisnivå

Økonomiplanoversikten omfatter bydelenes budsjettrammer og fire sentrale avsetningskapitler (303, 305, 306 og 308). Tabellen viser endring i nettorammen. Det betyr at aktivitetsøkning som er finansiert med økt skatt og statlig rammetilskudd bidrar til å øke budsjettrammen, mens aktivitetsøkning som er finansiert med inntektsøkning på sektoren ikke medfører økning i økonomiplanrammen.

Budsjettet har en reell økning på 55 mill. fra 2019 til 2020. Dette beløpet består av:

 • demografikompensasjon på 62 mill.
 • aktivitetsnøytral utgiftsvekst på 102 mill.
 • korreksjon for engangstiltak og oppgaveendringer på netto 33 mill. 
 • generell rammeendring på 17 mill.
 • aktivitetsendring på netto 59 mill.

Justering for demografiske forhold

Det er lagt inn demografikompensasjon i bydelenes rammer på til sammen 62 mill. i 2020, som øker til 381 mill. i 2023.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Økonomiplanen viser en økning på 102 mill. fra 2019 til 2020. Rammeøkningen nedjusteres til 74 mill. i 2021 og videre ned til 57 mill. i 2022.  Fra 2022 til 2023 øker rammen med 22 mill. Dette handler primært om følgende justeringer som forutsettes å være aktivitetsnøytrale:

 • Bydelsrammen på FO2A Barnehager reduseres med 15 mill. fra 2020 på grunn av oppjustering av satsene for oppholdsbetaling i barnehage til det som er fastsatt makspris på nasjonalt nivå.
 • Bydelsrammen på FO3 Helse og omsorg økes med til sammen 63 mill. fra 2020 for å kompensere for at øremerket statlig tilskudd til psykologer og til dagsenterplasser for mennesker med demenssykdom avvikles fra og med 2020. Midlene legges nå inn i inntektssystemet. Bydelene er kompensert med 24 mill. til psykologstillinger og 39 mill. til dagsenterplasser. Dette er en videreføring av dagens aktivitetsnivå.
 • Bydelsrammen på FO3 Helse og omsorg reduseres med 31 mill. fra 2020 på grunn av at Stortinget ikke økte innslagspunktet i refusjonsordningen for brukere med ressurskrevende tjenester.
 • Bydelsrammen på FO4 Sosiale tjenester er økt med 105 mill. fra 2020 for å kompensere en utgiftsøkning fra kr 490 per døgn til kr 1 010 per døgn i bydelsbetalingen for kjøp av institusjonsplasser fra Velferdsetaten. Rammen er redusert med 8 mill. på grunn av at ordningen med egenbetaling på institusjon tilpasses nasjonalt regelverk og derfor utvides til å omfatte rehabiliteringsinstitusjoner.
 • Bydelsrammen er redusert med 10 mill. i 2020 og økende til 35 mill. i 2023 som en forventet utgiftsreduksjon knyttet til omlegging til digital sykemelding og ny visuell identitet.
 • Kapittel 306 er økt med 6 mill. fra 2020 som en følge av utvidet gratis kjernetid i barnehager.

Justering for engangstiltak

Tabellen viser en rammereduksjon på 25 mill. i 2020, som justeres til en reduksjon på 41 mill. fra 2021. Dette handler primært om følgende:

 • Økning på 20 mill. til rustiltak, bo-oppfølging og boligsosiale tjenester ved bystyrets budsjettbehandling for 2019 er ikke videreført.
 • Økning på 5 mill. til søknadsordning for drift av fritidsklubber og ungdomstiltak ved bystyret budsjettbehandling for 2019 er ikke videreført.
 • Det er lagt inn 4 mill. i 2020 og 6 mill. i 2021-2023 til utredning av bydelsreform.
 • Midler til drift av Ruter aldersvennlig transport er videreført ut 2020 med 11 mill.
 • Midler til kompetansepolitisk strategi er videreført med 2 mill. ut 2020.
 • Midler til heltidskulturprosjekt er videreført med 9 mill. ut 2020.

Justering for oppgaveendring mellom sektorer

Overflytting av hjelpemiddelenheten i Bydel Grünerløkka til den byomfattende Hjelpemiddelformidlingen i Oslo kommune og overføring av ansvar for drift av Rommen scene til Kulturetaten, samt andre mindre endringer fører til en rammereduksjon på 8 mill. fra 2020.

Uspesifiserte rammeendringer

Den reelle endringen i det økonomiske handlingsrommet fremgår av økonomiplanen og viser en reduksjon på 17 mill. i 2020 som øker til 452 mill. fra og med 2023. Dette omfatter både Bydelene EHA og Bydelene OVK.

Byrådet forventer at bydelene selv iverksetter tiltak for å dekke innbyggernes behov på en mer effektiv måte.  Det handler om å gjøre de riktige tingene på riktig måte. Nye løsninger og arbeidsmåter skal sørge for at innbyggerne blir møtt ut fra sine behov og får hjelp så raskt som mulig uten unødvendig byråkrati.

 • Bydelene forventes å bli formålseffektive ved å vri tilbudet til innbyggerne fra institusjon til lokale og tilpassede tiltak, eksempelvis i eget hjem, innenfor helse- og omsorgstjenesten og barnevernet.
 • Bydelene forventes å bli mer kostnadseffektive ved å jobbe smartere med ny teknologi, bedre logistikk, mer effektiv arealbruk og med mindre bruk av administrative ressurser. Lavterskeltilbud, rask vei fra kontakt til faktisk hjelp og riktig bruk av kompetanse i førstelinjen vil være vesentlig.

Bydelene har ikke de samme utfordringer på alle områder. Et generelt effektiviseringskrav for bydelene er derfor en mer hensiktsmessig måte å endre budsjettrammen på enn å foreslå de samme konkrete tiltak for alle bydelene. Eksempler på hva bydelene kan gjøre selv og hvor de står ulikt i gjennomføring av omstillingstiltak er:

 • Mer effektiv arealbruk for kontorlokaler
 • Mer effektiv drift av boliger for yngre brukere med funksjonsnedsettelser
 • Effektivisere støtteprosesser og saksbehandling (RPA-teknologi og LEAN).
 • Forsterket innsats for å ta i bruk mer velferdsteknologi
 • Større tempo i digitalisering av innbyggertjenester
 • Mer optimal dimensjonering av tiltakskjeder, herunder gode pasient- og tjenesteforløp innen eksempelvis barnevern, helse og omsorg.
 • Bedre balanse mellom forebyggende innsats og tiltak som krever mer omfattende tiltak.
 • Samordning av tjenester mot bruker gjennom mer tverrfaglig tilnærming og samlokalisering.
 • Organisere tjenestene med en dør inn og med spesialistkompetanse i front. Ung Arena er et eksempel på dette, der du alltid kan møte noen som kan hjelpe deg med en gang.
 • Logistikkforbedring (digital dialog og kjøring), bruk av digitale låser og bedre arbeidsmetodikk i hjemmetjeneste
 • Implementering av ny standard for tjenester i hjemmet

Spesifiserte rammendringer

Økonomiplanen viser en rammeendring på 59 mill. i 2020, som synkende til 12 mill. i 2023. Dette handler om aktivitetsendringer eller kvalitetsforbedringer som ikke er forutsatt å påvirke bydelenes økonomiske handlingsrom. Eksempler på dette er satsingen på flere årsverk i hjemmetjenesten og styrking av både skolehelsetjenesten og jordmortjenesten i kommunen. Dette omfatter til sammen følgende justeringer:

 • Når antall bosatte flyktninger går betydelig ned, går også statlig integreringstilskudd ned betydelig. På bakgrunn av dette er bydelsrammen redusert med 120 mill. i 2020, 189 mill. i 2021, 214 mill. i 2022 og 203 mill. i 2023 på grunn av stor reduksjon i bosetting av flyktninger. Inntektsreduksjon på grunn av færre personer i bosettingsårgang 2-5 dekkes ved å redusere rammen for FO2B Oppvekst og FO4 Sosiale tjenester. Det vil være behov å ta ned aktivitetsnivået i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger i takt med at antall flyktninger som utløser integreringstilskudd går ned, blant annet omfanget av introduksjonsprogram.
 • Bydelsrammen er økt med 23 mill. på FO2A Barnehager fra 2019 til 2020 for å kompensere for merutgifter knyttet til ny avtale om grunnbemanning barnehage. Dette dekkes ved overføring fra kapittel 306.  Midler til ytterligere utgiftsøkning frem til 2023 er avsatt på kapittel 306.
 • Bydelsrammen på FO2A Barnehager er økt med 25 mill. for å kompensere for økte utgifter til husleie i kommunale barnehager og økt kapitaltilskudd til private barnehager. Dette er delvis dekket ved overføring fra kapittel 305.
 • Bydelsrammen på FO2A Barnehager er redusert med 12 mill. på grunn av nedgang i antall barn i familiebarnehager.
 • Bydelrammen på FO2A Barnehager er økt med 8 mill. fra 2020 for å kompensere for reell økning i tilskuddssatsene til private barnehager.
 • På kapittel 305 er det avsatt kompensasjon for endring i antall barn i barnehager fra og med 2019. For disse forholdene samlet, er det en rammeøkning på 56 mill. i 2020, 60 mill. i 2021, 74 mill. i 2022 og 89 mill. i 2023.
 • Bydelsrammen er på FO2C Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste er økt med 41mill. i særskilt tildeling til Skolehelsetjenesten på barnetrinnet fra 2020. 4 mill. av dette beløpet er fordelt fra kapittel 303.
 • Bydelsrammen er på FO2C økt med 3,5 mill. i særskilt tildeling til jordmorstillinger i utvalgte bydeler. Midlene er fordelt fra kapittel 303.
 • På kapittel 303 er det videreført en økning på 4 mill. til Nye familier fra 2020.
 • I bydelsrammen på FO3 Helse og omsorg er den særskilte øremerkede tildelingen til rehabiliteringsteam og dagaktiviteter til mennesker demenssykdom økt med 20 mill. fra og med 2020. Det er nå bevilget midler til 92 nye årsverk med helårseffekt.  Økningen er dekket med overføring av midler fra kapittel 308
 • I bydelsrammen på FO3 Helse og omsorg er den øremerket tildelingen til Aktivitetstid økt med 2 mill. Det er bevilget midler til 65 nye årsverk med helårseffekt. Økningen er dekket med overføring fra kapittel 308.
 • På grunn av forventet utgiftsreduksjon ved utvikling av digitale løsninger for bedre kjørelogistikk og spart tid ved innføring av digitale låser, er bydelsrammen på FO3 Helse og omsorg redusert med 10 mill. i 2020 og økende til 30 mill. fra og med 2023
 • Til bydelsrammen på FO3 Helse og omsorg er det fordelt 10 mill. til å kompensere for økt betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helse og rus. Midlene er overført fra kapittel 308.
 • I bydelsrammen er det trukket ut 6 mill. i tilskudd til Aksept kontaktsenter i 2020 og som øker til 12 mill. fra 2021. Det forslås at tilskuddet til dette tiltaket fases ut over to år.
 • På kapittel 308 er det avsatt 10 mill. til prosjektet «Aldersvennlig by» til og med 2019. Fra 2020 videreføres aldersvennlige tiltak i virksomhetene.
 • I bydelsrammen på FO4 Sosiale tjenester er det fra og med 2020 fordelt 4 mill. for å finansiere hasjavvenningskurs i alle bydelene.
 • I bydelsrammen på FO4 KVP legges det opp til en aktivitetstilpasning for kvalifiseringsprogrammet. Måltallet justeres derfor fra 1 700 til 1 600 aktive deltakere per måned. Ved utgangen av 2018 var det 1 533 deltakere i programmet. Rammen tilpasses, tilsvarende en reduksjon på 25 mill. fra 2020.
 • Det er en klar nedgang i sosialhjelpsutgiftene i år, og det forutsettes at den foreslåtte rammen er realistisk. Rammen for økonomisk sosialhjelp er derfor redusert med 27,6 mill. i 2020 og deretter prisjustert.
 • På kapittel 308 er det til og med 2019 avsatt 5 mill. til et prosjekt som er rettet mot å få levekårsutsatte foreldre inn i kvalifisering, utdanning og arbeid. Prosjektet avsluttes i 2019, og bevilgningen reduseres tilsvarende.
 • I bydelsrammen er det korrigert for at Bydel Vestre Aker får utsatt krav om inndekking av merforbruk fra 2019 til 2020.