Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.15 Sektorens samlede forslag til verbale vedtak

Følgende verbalforslag vedtas

Bydelene

Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar i mot 250 flyktninger i 2020.

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Kompensasjon for tomgangsleie i Omsorg+

Prinsipper for utgiftsdeling og kompensasjon for Omsorg+ ble behandlet i bystyresak 411/10. For Omsorg+ initiert av bydelene ble tomgangsleie kompensert fullt ut av forvaltningsbydel. For sentralt initierte Omsorg+ ble det etablert en overgangsordning for forvaltningsbydel i 2 år fra og med oppstartsåret i form av en kompensasjon på 80 % første kalenderår og 40 % andre kalenderår.

I bystyresak 290/13 ble gjeldende kompensasjonsordning utvidet til å gjelde både for prosjekter initiert av kommunen sentralt og for prosjekter initiert lokalt av bydelene og ordningen ble endret til bare å gjelde inntil Omsorg + har leid ut alle leilighetene i bygget første gang.

Disse 2 vedtakene foreslås erstattet med:

Kompensasjon for tomgangsleie i Omsorg+

Bydelene gis kompensasjon for tapte leieinntekter ved førstegangs innflytting i Omsorg+ tilsvarende 80 % dekning av tomgangsleie første fire måneder etter overtagelsesdato.

Ordningen endres til bare å gjelde inntil Omsorg+ har leid ut alle leilighetene i bygget første gang. Ordningen skal gjelde faktisk tap av leiekostnader, ikke tap av inntekt. Byrådet får fullmakt til å utforme nærmere regler rundt dette.

Følgende verbalvedtak fra 2019 foreslås opphevet:

Krav om at søkere til stillinger innenfor pleie og omsorg i Oslo kommune skal beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Økt fokus på pasientsikkerhet og krav om å ha en kunnskapsbasert tjeneste krever kompetanse, også på språk. Ved ansettelser i helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune skal det for søkere som har fullført og bestått videregående opplæring i andre land enn Norge, Sverige eller Danmark stilles krav om fremvisning av språkprøve som viser at søker behersker norsk på minimum nivå B1 på alle delprøvene. Oslo kommune skal videre jobbe for at det utarbeides norskprøver på et nivå mellom B1 og B2, for å sikre arbeidsgivere muligheten til å stille mer differensierte språkkrav. For sykepleiere, fysioterapeuter, leger og andre med utdanning fra høyskole og universitetsnivå stilles krav om norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått». Nivå godt bestått på Bergenstesten tilsvarer nivå C1 i Det felles europeiske rammeverket for språk.

Foreslås erstattet med:

Krav om at søkere til stillinger innenfor pleie og omsorg i Oslo kommune skal beherske norsk språk skriftlig og muntlig.

Økt fokus på pasientsikkerhet og krav om å ha en kunnskapsbasert tjeneste krever kompetanse, også på språk. Ved ansettelser i helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune skal det for søkere som har fullført og bestått videregående opplæring i andre land enn Norge, Sverige eller Danmark og for ufaglærte, stilles krav om fremvisning av språkprøve som viser at søker behersker norsk på minimum nivå B1 på alle delprøvene. Oslo kommune skal videre jobbe for at det utarbeides norskprøver på et nivå mellom B1 og B2, for å sikre arbeidsgivere muligheten til å stille mer differensierte språkkrav. For sykepleiere, fysioterapeuter, leger og andre med utdanning fra høyskole og universitetsnivå stilles krav om norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått». Nivå godt bestått på Bergenstesten tilsvarer nivå C1 i Det felles europeiske rammeverket for språk.

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

Egenbetaling ved rusinstitusjoner videreføres kun for omsorgsinstitusjoner. Fra og med 2019 overtar bydelene ansvar for å beregne og innkreve slik egenbetaling, som skal skje i medhold av « Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv»

Byrådet gis fullmakt til å fastsette husleie for beboere i private og kommunale boligtiltak under Velferdsetaten

Foreslås erstattet med:

Egenbetaling ved rusinstitusjoner og botilbud under Velferdsetaten

a) For opphold i omsorgsinstitusjoner under Velferdsetaten med full forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Egenbetalingen kan maksimalt utgjøre kr. 8 812 kroner per måned. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen. Dette er en prisjustering på 3,1 % i forhold til 2019.

b) For opphold i rehabiliteringsinstitusjoner under Velferdsetaten med redusert forpleining beregnes egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fra 01.01.2020. Det er bydelene som beregner og krever inn egenbetalingen. Hvor mye egenbetaling som kan kreves vil variere som følge av ulik forpleining ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene.

Egenbetalingen ved de enkelte institusjoner kan maksimalt utgjøre:

Institusjon

Maks egenbetaling

Bjørnerud

6 080

Bygdøy

5 090

Fredensborg Veien videre

5 090

Karlsborg

6 344

Lassonløkken

6 476

Liakollen

6 080

Liakollen Dyretråkket leiligheter

5 090

Østensjøveien hus 1. og 2. etasje

5 948

Østensjøveien hus leiligheter 3. etasje

5 090

Østensjøveien Svingen (5)

7 070

BoSatt H25

5 090

Fredheim

8 059

Haugenstua ressurssenter

6 476

Stensløkka ressurssenter

5 090

Tyrili rehabilitering

8 059

Exit

8 059

Incita

8 059

Følgende verbalvedtak foreslås opphevet:

Bystyrets Sak 185/2019 Revidert budsjett 2019 - Effekt av regnskap 2018 mv

Bystyret ber byrådet om å fryse husleien i kommunale boliger fra 1.8.2019 til og frem til verbalvedtak H73/19 er iverksatt, og det sette av 20 millioner kroner i revidert budsjett for å dekke kostnadene til dette ut 2019.  

Foreslås erstattet med:

Husleie for samlokaliserte boliger

Husleie for samlokaliserte boliger med bemannet personalbase og fellesarealer får en subsidiert leie på kr 1 995 pr. kvm. pr. år. For å unngå urimelig høy boutgift for store leiligheter, fastsettes det et månedlig husleietak til 1/12 av grunnbeløpet. Omsorg+ boliger er ikke omfattet av dette.

Leietakere som var omfattet av H17/2006 eller fikk justert leien tilsvarende iht. vedtak 125/2019 og 185/2019, og fortsatt leier kommunal bolig, får videreført nivået på husleie bestemt i H17/2006. Husleien er knyttet til leietaker. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, evt. i henhold til husleiereguleringen for samlokaliserte boliger hvis vilkårene for dette er oppfylt.