Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.10 Bydelene avsetninger eldre, helse og arbeid

Tabell 5.35 Driftsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

308

Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

44 222

295 932

224 228

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

3 546

0

0

14

Overføringsutgifter

4 078

17 480

15 580

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

19 788

0

0

 

Sum utgifter

71 634

313 412

239 808

16

Salgsinntekter

-6 813

0

0

17

Refusjoner

-1 331

0

0

18

Overføringsinntekter

-32 801

-8 000

-8 000

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-12 788

0

0

 

Sum inntekter

-53 733

-8 000

-8 000

 

Netto utgifter

17 901

305 412

231 808

Tabell 5.36 Avsetninger (tall i tusen)

Funksjonsområde 1 - Administrasjon og fellestjenester (FO1)

Hele 1000 kr

23080101

Utviklingstiltak

7 000

23082000

IKT tiltak EHS sektor

23 000

23084005

Strategisk kompetanse - digitalisering i EHA

3 000

23080053

Oppfølging av - og prosjekter i bydeler

2 000

23084001

Kompetansepolitisk strategi

2 000

23084002

Heltidskultur - prosjekt

9 000

23084006

Bydelsreform

4 000

 

Ufordelt reserve

2 358

Funksjonsområde 2B - Oppvekst (FO2B)

Hele 1000 kr

23083032

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

15 000

23080030

Byomfattende ungdomstiltak i bydelene

7 000

23080033

Tiltak barn og unge

1 550

Funksjonsområde 3 - Helse og omsorg (FO3)

Hele 1000 kr

23080106

Folkehelsetiltak

9 100

23084004

Strategi for psykisk helse – Ung Arena

5 000

23080036

Refusjon for kjøp av helsetjenester i EØS-området

3 000

23083010

Seniorsentre/eldresentre - treningstilbud

3 000

23083030

Trygg og mangfoldig eldreomsorg

11 400

23083022

Ruter aldersvennlig transport

11 000

23083021

Velferdsteknologi

3 000

33083010

Kompetansehevende tiltak - med statlig finansiering

8 000

23087001

Kompetansehevende tiltak - ren kommunal finansiering

4 000

Funksjonsområde 4 - Sosiale tjenester og ytelser (FO4)

Hele 1000 kr

23080098

Bosettingstilskudd flyktninger (art 11)

41 820

23080098

Bosettingstilskudd flyktninger (art 14)

15 580

23083053

Strategisk plan for rusfeltet - omlegging av tilskuddsordninger

25 000

23083051

Levekår, bolig og sosiale tjenester

13 000

23083054

Handlingsplan menneskehandel

3 000

23083056

Gjennomføring av H73 - Kommunale boliger - husleie og sosiale støtteordninger

8 000

Brutto

 

239 808

 

Tilskudd fra fylkesmannen til kompetansetiltak

-8 000

Netto

 

231 808

Det vises til nærmere omtale under hvert av funksjonsområdene.

Bosettingstilskuddet gjelder mottak av i alt 250 flyktninger og inntil 160 selvbosettere/ familiegjenforente. Tilskuddet utgjør 0,140 mill. per bosatt flyktning fordelt med kr 102 000 til sosiale tjenester og kr 38 000 til økonomisk sosialhjelp.

Ufordelt reserve utgjør 2,4 mill.

5 Investeringsbudsjettet

Tabell 5.37 Investeringer eldre helse og arbeid

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

308

Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

25 771

75 750

58 000

 

Sum utgifter

25 771

75 750

58 000

07

Refusjoner

0

-11 150

-7 600

09

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-7 000

0

0

 

Sum inntekter

-7 000

-11 150

-7 600

 

Netto utgifter

18 771

64 600

50 400

Tabell 5.38 Investeringsoversikt, kapittel 308 Bydelene avsetning, eldre helse og arbeid

Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Til 2024 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

113041

El-biler

 

20 000

20 000

20 000

20 000

 

 

116019

IKT fagsystemportefølje/plattform

 

24 000

23 500

38 000

38 000

 

 

119027

Nytt bostøttesystem

42 500

 

14 000

14 500

0

0

14 000

1/19 - 4/21

 

Sum investeringsutgifter

 

 

58 000

58 000

58 000

58 000

 

 

116019

IKT fagsystemportefølje/plattform

Investeringsmoms

-4 800

-4 700

-7 600

-7 600

 

 

119027

Nytt bostøttesystem

Investeringsmoms

-2 800

-2 900

0

0

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-7 600

-7 600

-7 600

-7 600

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

50 400

50 400

50 400

50 400

 

 

Ved utskiftning av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes biler med nullutslippsteknologi eller biler med klimanøytral drivstofftyper. Byrådet avsetter 20 mill. årlig i en intern låneordning for bydelene til anskaffelse av slike biler.

Byrådet viderefører en avsetning på 38 mill. årlig til oppgradering og vedlikehold av fagsystemer innenfor området eldre, helse og arbeid.