Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.9 D Økonomisk sosialhjelp

Tabell 5.32 Driftsbudsjett økonomisk sosialhjelp

Beløp i 1000 kr

Funksjonsområde

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag 2020

FO4 Økonomisk sosialhjelp (Ytelse til livsopphold)

14

Overføringsutgifter

1 379 954

1 399 858

 

Sum utgifter

 

1 379 954

1 399 858

 

Netto utgifter

1 313 061

1 379 954

1 399 858

1 Ansvarsområde

Bydelenes skal arbeide for å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og forebygge sosiale problemer. Økonomisk sosialhjelp er en subsidiær ytelse som gis når alle andre muligheter er prøvd. Ytelsen skal sees i sammenheng med andre tiltak som kan fremme overgang til arbeid og aktiv deltakelse.

2 Situasjonsbeskrivelse

Andelen barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt er høy. Økte boutgifter og innstramninger i den statlige bostøtten bidrar også til økning i sosialhjelpsutgiftene. Det har vært en nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger. Innstramninger og reduksjon i trygdeytelser, samt manglende tilpasning av statlig bostøtte til storbyens behov, fører flere over på sosialhjelp.

Frem til 2018 var det er stor økning i sosialhjelpsutgiftene. I 2018 skjedde det en stabilisering av utgiftsnivået. Gjennomsnittlig antall sosialhjelpsmottakere per måned i 2018 var 9 308, en vekst på 0,8 prosent fra 2017. Gjennomsnittlig brutto utbetaling per mottaker økte også med 0,8 prosent. Dette var lavere enn den generelle prisstigningen.

Denne utviklingen fortsetter i 2019. Samlet for årets syv første måneder har det vært en nedgang på 23 mill. i netto utgifter til økonomisk sosialhjelp. Antall mottakere per måned har gått ned i 11 av 15 bydeler. Utviklingen er varierende mellom de ulike bydelene. Selv om utgiftene til økonomisk sosialhjelp pleier å øke utover høsten, er rimelig å legge til grunn at sosialutgiftene ikke vil øke i år. Dette vil føre til av bydelene samlet sett vil oppnå besparelser i sosialhjelp sett i forhold til tildelt budsjettramme.

Utviklingstrekk deltakelse og inkludering

NAV skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kvalifisert økonomisk rådgivning, råd om privat økonomi og gjeldsrådgivning inngår i dette. Økte boutgifter som følge av høyere bolig- og leiepriser, er blant de forhold som kan føre til økt behov for råd, veiledning og økonomisk bistand. Bydelene har ansvar for behandling av bostøtteordningene, og skal bidra til at bostøtteordningene kommer innbyggerne til gode og bidrar til å gjøre dem selvhjulpne.

Ved innføringen av Digisos, digital søknad om økonomisk sosialhjelp, har innbyggernes tilgjengelighet til NAV økt. Felles IKT og telefonløsninger har også gjort det lettere for innbyggerne, da alle NAV-kontorene har ett felles telefonnummer.

Digital søknad bidrar til at det er enklere å fylle ut søknader, til mer komplette søknader, raskere ettersending av manglende dokumentasjon, mindre tid til manuell registrering og skanning og dermed mer effektiv saksbehandling. NAV-veilederne får frigjort tid til direkte brukerkontakt og oppfølging av dem som trenger det mest.

Utviklingstrekk kompetanse og kvalitet

Sosialhjelp skal sikre nødvendig livsopphold for dem som ikke har andre rettigheter eller inntektsmuligheter. Stønaden er ment å være midlertidig. Ved vurdering av stønadsbehov, må NAV-kontoret se hele familiens behov. Særlig viktig er det at barnas behov blir sett, hørt og kartlagt. Barn som lever i lavinntektsfamilier må få trygge og forutsigbare rammer, og mulighet for delta på fritids-, kulturelle- og sosiale aktiviteter.

Byrådet vil fortsette arbeidet for at sosialhjelpsmottakere i størst mulig grad får tilbud om aktive tiltak og kvalifiseringsløp som fører til arbeid. Bydelene skal ha et differensiert tilbud om språkopplæring og kvalifiseringstiltak, samt utrede og avklare for arbeid eller trygd. Tett samarbeid med voksenopplæringen og bruk av det statlige tiltaksapparatet er en forutsetning For avklaring mot eventuelle trygdeytelser er det nødvendig at bydelene har kompetanse knyttet til helseavklaring.

Personer med omfattende rus-, psykiske – og/ eller sosiale problemer skal ha mulighet til å motiveres til aktivitet. Det skal foretas en konkret og individuell vurdering av den enkeltes situasjon, herunder også vektlegge individets ressurser og interesser. Dersom de deltar i sysselsettings- eller arbeidstreningstiltak, kan inntil kr 1 500 pr. mnd. holdes utenfor utmåling av supplerende sosialhjelp.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 1

Gi rask hjelp og aktive tiltak

Tiltak 2

Avdekke innlåsningseffekter i støtteordningene

Mål 5 Levekårsforskjellene skal reduseres

Tiltak 1

Vektlegge barn og unges behov ved utmåling av sosialhjelp

Tabell 5.33 Resultatindikatorer økonomisk sosialhjelp

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Andel søknader om økonomisk sosialhjelp - behandlet innen 2 uker 1)

81 %

82 %

95 %

95 %

Andel av mottakerne som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde 2)

45 %

43 %

< 45 %

< 43 %

1) Velferdsetaten

2) Kilde: KOSTRA

4 Merknader til driftsbudsjettet

Tabell 5.34 Særskilte tildelinger (tall i tusen)

 

Dok 3 2019

Sak 1 2020

Bydel Grünerløkka - Human Trafficking Support Oslo 1)

5 000

4 000

1) Tilpasning til nåværende aktvitetsnivå.

På grunn av klar nedgang i sosialhjelpsutgiftene i år, foreslås det at sosialhjelpsrammen reduseres med 27,6 mill. og deretter prisjusteres. Det legges til grunn at budsjettrammen for 2020 er realistisk.