Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.9 C Kvalifiseringsprogrammet

Tabell 5.29 Driftsbudsjett – Kvalifiseringsprogrammet

Beløp i 1000 kr

Funksjonsområde

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag 2020

FO4 Kvalifiseringsprogrammet

11

Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

450 534

441 764

 

Sum utgifter

 

450 534

441 764

 

Netto utgifter

373 769

450 534

441 764

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3.

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2019 vises til vedlegg 3 i Dok.3/19.

1 Ansvarsområde

Kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad er et helårig og heltids program for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne som er uten eller har svært begrensede ytelser fra folketrygden. Kvalifiseringsprogrammet kan innvilges flere ganger dersom deltaker fyller inngangsvilkårene. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking, og kan inneholde andre tiltak som kan støtte opp under overgangen til arbeid. Programmet skal utformes i tett samarbeid med deltakeren. Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave for kommunene.

2 Situasjonsbeskrivelse

Arbeid er den viktigste nøkkelen til å komme seg ut av fattigdom. Bydelene skal tilby tiltak som støtter opp om overgangen til arbeid. Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til å bedre arbeidslivstilknytning og levekår for folk som står i fare for å komme i en situasjon med lite aktivitet og vedvarende fattigdom. Hoveddelen av programmet skal være aktivitet som forventes å styrke overgangen til arbeid. Deltakerne skal settes i stand til å møte arbeidslivets krav og forventinger. Oslo ligger på landsbasis og sammenlignet med andre storbyer, relativt høyt på antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Bydelene skal tilpasse tjenestetilbudet og tilby kvalifiseringsprogram til de som er i målgruppen.

Byrådet merker seg at resultatene, der andelen deltakere som etter endt program går arbeid, utdanning eller statlig arbeidsrettede tiltak, varierer noe fra år til år. I 2018 var resultatet 63 %, noe som er en nedgang fra 2017. Bydelen må tilby individuelt tilrettelagte og kvalitativt gode program slik at flere kommer over i arbeid eller utdanning.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 2

Ta i bruk Kompetanse Norges kvalitetsstandard for minoritetsspråklige når norskopplæring inngår i programmet

Tabell 5.30 Resultatindikatorer kvalifiseringsprogrammet

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Andelen KVP-deltakere som går til arbeid, utdanning eller statlige arbeidsrettede tiltak etter fullført program

69 %

63 %

> 69 %

> 69 %

Tall fra NAV

4 Merknader til driftsbudsjettet

Tabell 5.31 Særskilte tildelinger (i tusen kroner)

 

Dok 3 2019

Sak 1 2020

Yrkesrettet norskopplæring 1)

26 000

-

1) Midlene er innlemmet i bydelenes fordelingssystem fra 2020

I 2019 tildeles bydelene midler til kvalifiseringsprogrammet for å kunne ha et gjennomsnittlig aktivitetsnivå per måned på til sammen 1 700 deltakere. Måltall for hver bydel tilpasses i forhold til måten midlene blir fordelt på. Dette skjer gjennom bydelenes fordelingssystem og ved bruk av kostnadsnøklene for FO4 Økonomisk sosialhjelp.

De siste årene har gjennomsnittlig antall deltakere per måned for bydelene samlet ligget klart under forventet aktivitetsnivå. Derfor foreslås det å tilpasse rammen ved å redusere måltallet med 100 personer per måned og med 25 mill. Et samlet måltall på 1 600 deltakere per måned vil fortsatt være i overkant av bydelenes aktivitetsnivå. Per 31.12.2018 var det til sammen 1 533 deltakere i kvalifiseringsprogrammet.