Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.9 Funksjonsområde 4 Sosiale tjenester og ytelser

Tabell 5.20 Funksjonsområde 4 sosiale tjenester og ytelser

Beløp i 1000 kr

Funksjonsområde

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Forslag 2020

FO4 Sosiale tjenester og ytelser (bydelsfordelt)

11

Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod

1 700 168

1 728 606

14

Overføringsutgifter

1 379 954

1 399 858

 

Sum utgifter

 

3 080 122

3 128 464

 

Netto utgifter

3 034 972

3 080 122

3 128 464

Budsjettvedtak for den enkelte bydels ordinære drift skjer samlet og fremgår som ett beløp under artsgruppe 11 i Dok.3.

Beløp gjengitt her er funksjonsområdets andel som er lagt til grunn ved beregning av samlet driftsbudsjett.

For informasjon om bydelenes disponering av opprinnelig budsjett 2019 vises til vedlegg 3 i Dok.3/19.

Budsjettvedtak for Økonomisk sosialhjelp (KOSTRA-funksjon 281 Ytelse til livsopphold) fremgår av vedtak på artsgruppe 14.