Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.8 A Helsetjenester

1 Ansvarsområde

Funksjonsområde 3 - Helsetjenester omfatter fastlegeordningen, fysioterapitjenesten, tjenester til personer med psykiske lidelser, folkehelsearbeid, miljørettet helsevern og smittevern.

Bydelene har ansvar for førstegangs helseundersøkelse av migranter mens Helseetaten har beredskapsansvar ved behov for akutte helsetjenester.

Folkehelsearbeidet skal bidra til å motvirke sosiale helseforskjeller, forebygge helsesvikt og fremme helse. Folkehelseperspektivet skal ivaretas i alle kommunens sektorer. Miljørettet helsevern og smittevern er lovfestede ansvarsområder innen det forebyggende helsearbeidet.

2 Situasjonsbeskrivelse

Byens innbyggere har tilgang til kommunale helsetjenester lokalt i bydelene.

Allmennlegetjenester er under press i hele Norge. I Oslo kommune er alle fastlegestillinger besatt, til sammen 534 stillinger. I fastlegeordningen var det 28 700 ledige listeplasser i Oslo per 01.07.2019. Det er variasjoner mellom bydelene. Under allmennlegetjenesten i Oslo kommune inngår i tillegg om lag 200 ansatte leger i sykehjem, kommunal akutt døgnenhet (KAD), legevakt, helsestasjoner og tjenester innen rusomsorg. Som hovedstad i rask vekst spiller Oslo en viktig rolle for videre utvikling av en tilgjengelig, moderne og solid fastlege- og allmennlegetjeneste.

Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Helse og trivsel for alle – vårt felles ansvar, er en strategisk plan som viser retning for Oslos folkehelsearbeid. Hovedmålet for folkehelsearbeidet i Oslo er at innbyggerne opplever god helse og trivsel, uavhengig av hvem de er og hvor de bor i Oslo. Bydelene skal sikre at planen integreres og tilpasses virksomhetenes øvrige planer og daglige arbeid. Alle virksomheter og byrådsavdelinger har oppnevnt egne folkehelsekontakter som deltar i et nettverk ledet av Helseetaten for å koordinere oppfølging av planen.

Oslo kommune er programfylke for folkehelsearbeid perioden 2017 – 2021. Programmet er rettet mot innovasjon og kunnskapsbasert forebyggende og helsefremmende arbeid innenfor feltet psykisk helse og rus. Målgruppen er barn og unge. Det skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid. Trygg og sunn oppvekst for barn og unge er hovedsatsingsområde.

I følge WHO (World Health Organization) er antall tilfeller av meslinger i sterk økning på verdensbasis, og lav vaksinasjonsdekning er på listen over ti globale helsetrusler. Etter at vaksinering mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen) ble en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 1969, har det vært relativt få meslingtilfeller. Denne situasjonen er nå i ferd med å endre seg. Oslo er Norges mest tettbefolkede og mangfoldige by og innbyggerne reiser mye verden over. Oslo har en gjennomsnittlig vaksinasjonsrate tett opp mot landsgjennomsnittet. Likevel er det geografiske områder og miljøer der vaksinasjonsraten er lavere enn Folkehelseinstituttets anbefaling. Blant helsepersonell er det utfordrende å nå målet på 75 % vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa.

Bystyret har vedtatt Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2017 – 2020. Tiltakene skal sikre likeverdige og koordinerte tjenester uavhengig av alder og bydelstilhørighet. Bydelene legger til rette for og implementerer planen i egne tjenester og ved å delta i Helseetatens etablerte faglige nettverk.

Bystyret sluttet seg i 2018 enstemmig til byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo. Planen angir en verdibasert retning for utviklingen av tjenestene på dette feltet. Hovedmålene er at færre innbyggere utvikler rusproblemer, og at innbyggere med rusproblemer får bistand ut fra sine behov til å leve et meningsfylt liv. Rusfrihet må kunne være et mål for dem som ønsker det, men ikke et krav for å få hjelp.

Byrådet har lagt fram En psykt bra by – Strategi for psykisk helse i Oslo (Byrådssak 194/19). Strategien vektlegger hele livsløpet og gir retning og strukturelle føringer for tjeneste- og kompetanseutvikling.

Fra og med 2020 blir det obligatorisk for kommunene å ha faste stillinger som psykolog. Gjennom flere år har det vært en øremerket statlig stimuleringsordning for å bidra til at kommunene ansetter psykologer. I 2019 har Oslo kommune fått tilskudd til 64 stillinger med en grunnfinansiering på 0,41 mill. per årsverk. Fra 2020 avvikles dette øremerkede tilskuddet og midlene legges inn i det kommunale inntektssystemet som frie inntekter. Byrådet viderefører dagens tilskuddsnivå gjennom å fordele tilsvarende midler til bydelene og etatene.

Utviklingstrekk – kompetanse, kvalitet og innhold

Folkehelsearbeidet er et prioritert område for byrådet. Byrådet vil legge til rette for utvikling av gode og tilgjengelige tjenester som er bærekraftige for fremtiden. Sammenhengen mellom oppvekstsvilkår og senere helseutvikling gjør det spesielt viktig å styrke innsatsen for de yngste barna.

Velferdsteknologi og digitale selvbetjeningsløsninger skal inngå i utvikling av helsetjenestene. Dette er teknologi som gir mulighet til å mestre og kontrollere egen sykdom, skape sosiale nettverk, føle trygghet i eget hjem og til aktivisering. Bydelene vil fortsette arbeidet med spredning av trygghetsskapende teknologi.

Økende antall velferdsteknologiprodukter ute hos innbyggerne gjør det nødvendig å bygge opp og organisere en forvaltning av løsningene. For at skaleringen ikke skal stoppe opp, kreves nye strukturer ut over den enkelte bydel. Forvaltningen må være robust nok til å sikre at all teknologien hjemme hos innbyggerne fungerer til enhver tid. Gjennom byrådets omgjøring av låneordningen for velferdsteknologi er det frigitt midler som gjør det mulig å styrke infrastrukturen i sektoren. Byrådet vil fortsette arbeidet med å etablere en sikker og trygg forvaltningsstruktur for trygghetsskapende teknologi installert ute hos innbyggerne.

Det er stadig nye utfordringer innen miljørettet helsevern og smittevern i Oslo. Arbeid rettet mot faktorer i miljøet som kan være til skade for helse er viktig. Bydelsoverlegefunksjonen er sentral i det lokale arbeidet. Migrasjon og utstrakt reisevirksomhet medfører behov for økt oppmerksomhet om smittsomme sykdommer.

Byrådet ba i 2019 bydelene og Helseetaten om å iverksette tiltak for gjennomgang av vaksinasjonsstatus og kvalitetssikring av registreringer i barnevaksinasjonsprogrammet, samt å følge opp foreldre som ikke vil la barna sine vaksinere med informasjonstiltak. Arbeidet skal videreføres i 2020. Det er viktig for byrådet at innbyggerne føler seg trygge når de oppsøker helse- og omsorgstjenestene, og at de kan være sikre på at helsepersonellet de møter er vaksinert mot smittsomme sykdommer. Særlig gjelder dette vaksinering mot sesonginfluensa samt mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen). Vaksinasjon av ansatte er frivillig, men arbeidsgiver plikter å kartlegge ansattes vaksinasjonsstatus og smitterisiko samt å tilby vaksinasjon. For noen arbeidsoppgaver kan arbeidsgiver vurdere at det ikke vil være forsvarlig at arbeidstakeren er uvaksinert. Byrådet har bedt Helseetaten om å utarbeide forslag til gjennomføring av yrkesvaksinasjon innen EHA-sektor og bydelene skal følge opp forslagene i 2020.

Oslo er programfylke for folkehelsearbeid i perioden 2017–2021. Programmet skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid. I alt syv bydeler bidrar i seks ulike prosjekt der det er lagt stor vekt på universelle tiltak på de arenaer barn og unge oppholder seg. Det er etablert tett samarbeid med skoler, barnehager og tjenester i bydelene i tillegg til eksterne forsknings- og kompetansemiljøer. Et bredt sammensatt samarbeidsorgan fungerer som referanse. Helseetaten koordinerer programarbeidet.

Helseetaten koordinerer fallforebyggende prosjekter i bydelene hvor målgruppen er hjemmeboende eldre som er i fare for å falle. Det skal iverksettes fallforebyggende tiltak og bydelene vil få fordelt midler fra Helseetaten til innkjøp av eksempelvis brodder og sand. Bydelenes fallforebyggende initiativer skal presenteres på tverrfaglige samlinger i regi av Helseetaten.

Byrådet har lagt fram En psykt bra by – Strategi for psykisk helse i Oslo (Byrådssak 194/19). Strategien har som hovedmål at færre innbyggere får psykiske helseutfordringer, at det skal være en dør inn til psykiske helsetjenester og at innbyggere som har psykiske helseutfordringer får bistand ut fra sine behov. Lett tilgjengelige tjenester og lavterskeltilbud er viktige prinsipper. Byrådet vil at innbyggere og samarbeidspartnere skal inviteres inn i planarbeid og tjenesteutvikling og at bydelene fortsetter å rekruttere erfaringskonsulenter inn i tjenestene. Medarbeiderne skal ha en faglig tyngde og være trygge i sitt samarbeide med innbyggerne.

Ung Arena er et gratis samtaletilbud for ungdom mellom 12 og 25 år hvor ungdom selv kan ta kontakt og snakke om det de har på hjertet. Byrådet vil at alle unge i Oslo skal ha en lett tilgjengelig Ung Arena og at tilbudet innføres i alle regioner i Oslo. Tilbudet er etablert i bydelene Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og Frogner i samarbeid med Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker. En ny Ung Arena er under planlegging i Groruddalsbydelene. Ung Arena skal kunne benyttes på tvers av bydelsgrenser, og de ulike stedene skal lære av hverandres erfaringer og utfylle hverandre.

Fra 2018 har kommunen veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten. Byrådet vil at bydelene bruker plikten til å styrke samarbeidet mellom partene ytterligere. Nasjonale helsemyndigheter har satt i gang arbeid med å utvikle standardisere pasientforløp for rus- og psykisk helse i spesialisthelsetjenesten. Målet er å skape gode, sammenhengende og tverrgående forløp med forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. Her må bydelene samarbeide med spesialisthelsetjenesten.

Utviklingstrekk – kapasitet

Byrådet følger nøye med i utviklingen av allmennlegetjenestene i Oslo kommune for å sikre god kapasitet, rekruttering og kompetanse. Byrådet vil fremme en strategisk og overordnet legeplan for Oslos primærhelsetjeneste, som særlig omhandler hvordan legetjenestene skal ledes og bli en mer integrert del av de øvrige helse- og omsorgstjenestene i Oslo, samt hvordan kvaliteten og utviklingen i legetjenestene skal følges opp. Bydeler og etater skal i 2020 utarbeide egne lokale legeplaner.

Nye forskriftskrav gir føringer om at leger som arbeider klinisk i kommunen, og som er ansatt etter 01.03.2017, må være spesialister i allmennmedisin eller under utdanning. Oslo kommune får lovpålagt ansvar for å organisere spesialistutdanning som går over minst fem år og inkluderer tjenestetid i kommunens institusjoner, på legevakt, i fastlegetjeneste og i spesialisthelsetjenesten. De nye føringene utfordrer legetjenestene i Oslos primærhelsetjeneste på kapasitet, stillingsforhold, avtaleverk, økonomi og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. For at leger i Oslo skal kunne tilbys utdanningsløp som er forutsigbare, koordinerte og oppfyller læringsmålene innen normert tid, samt gir særlig kompetanse knyttet til storbyhelseutfordringer og behov for helhetlig tverrfaglig tilrettelegging, skal byrådet i 2020 etablere en permanent koordineringsenhet for spesialistutdanning av leger tilknyttet Oslo kommune ved ansettelse eller avtale.

Byrådet forutsetter at bydelene utlyser og tildeler ledige driftsavtaler for privatpraktiserende avtalefysioterapeuter som 100 % hjemler.

Somatisk helse, psykisk helse og rus skal i større grad ses under ett. Hjelp ved rusproblemer skal være lett tilgjengelig. Det betyr at førsteinstansen som blir kontaktet skal sikre at den enkelte blir vurdert og fulgt opp. Det skal utvikles pasientnære, ambulante tjenester i samarbeid mellom bydelens tjenester og sykehusene. Byrådet forutsetter at bydelene tilbyr lavterskeltilbud til personer med lettere psykiske helseproblemer.

Bydelene må forberede seg på en ytterligere vridning fra en institusjonsbasert tilnærming ved rusproblemer til en helseorientert hjelp med vekt på hjemmebaserte tiltak i lokalmiljøet, med nødvendig oppfølging i trygge, permanente boliger. Dette skal bidra til mindre særomsorg, mindre stigma og mer livskvalitet. De ordinære helsetjenestene i bydelene er en viktig aktør for å bidra til denne vridningen av tjenestetilbudet for personer med rusproblemer i Oslo. Bydelene har fra 2019 fått fordelt midler til desentraliserte tiltak i bydelene for personer med rusproblemer, herunder til aktivitets- og helsetilbud.

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ble innført fra 2019. Bydelene må forberede både kapasitet og kompetanse til å kunne gi tilpassede tjenester til disse gruppene. I dette arbeidet er pårørende en viktig støtte og ressurs.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål 1 innbyggerne skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1

Utvikle gode pasientforløp fra hjem til hjem i samhandling med etater og spesialisthelsetjenesten

Tiltak 2

Bidra til at innbyggerne møter "en dør" inn i tjenestene

Tiltak 3

Gjennomføre kompetansehevende tiltak som er nødvendig for å dekke brukernes behov for helsetjenester

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1

Gjennomføre tiltak i strategisk plan for rusfeltet

Tiltak 2

Etablere ambulante team som FACT i flere bydeler

Tiltak 3

Aktiv bruk av Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1

Tilby lavterskel behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser

Tiltak 2

Følge opp tiltak i folkehelseplanen

Tiltak 3

Bidra til flere psykologer og danne tverrfaglige lag rundt personer og familier som lever med psykisk helse- og rusproblemer

Tabell 5.12 Resultatindikatorer helsetjenester

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Antall innbyggere over 65 år innlagt med hoftebrudd 1)

849

937

< 849

< 849

Antall liggedøgn etter meldt utskrivningsklare psykiatriske sykehusavd. 2)

970

676

< 970

< 676

Forskjeller mellom bydeler med høyest og lavest forventet levealder kvinner 3)

6,6 år

xxx

< 5,1 år

< 5,1 år

Forskjeller mellom bydeler med høyest og lavest forventet levealder menn 3)

7,5 år

xxx

< 8,2 år

< 8,2 år

1) Kilde: Norsk pasientregister

2) Kilde: bydelenes fagsystem

3) Kilde: Statistikkbanken, Oslo kommune. Tall for 2018 foreligger ikke

4 Merknader til driftsbudsjettet

Tabell 5.13 Avsetninger (i tusen kroner)

 

Dok 3 2019

Sak 1 2020

Betalingsplikt utskrivningsklare psykisk helsevern og rus 1)

20 000

-

Folkehelsetiltak

10 200

9 100

Strategi for psykisk helse - Ung Arena

2 000

5 000

Refusjon for kjøp av helsetjenester i EØS-området

3 400

3 000

1) Overført 10 mill. til bydelene fra 2020, som er videreføring av estimert utgiftsnivå i 2019

Tabell 5.14 Særskilte tildelinger (i tusen kroner)

 

Dok 3 2019

Sak 1 2020

Kompensasjon for overdekning avtalefysioterapi

13 213

13 495

Tilskudd turnusleger

7 400

7 660

Bydel Grünerløkka - Aksept kontaktsenter

12 000

6 000

Bydel Gamle Oslo - Grønlandsleiret 31 B

4 000

4 100

Bydel St. Hanshaugen - varmtvannsbasseng

600

600

Bydel Nordre Aker - fysioterapitjenester Elverhøy skole

485

485

Bydel Alna - fysioterapitjenester Haukåsen skole

1 600

1 600