3. Økonomiplan 2020–2023

3.1 Økonomisk status

Kommunens økonomiske status ved utgangen av 2019 er god og det forventes nå et betydelig bedre resultat i 2019 enn det som ble prognostisert til 1. kvartal. Bedringen skyldes hovedsakelig at det nå forventes høyere skatteinntekter enn det som ble forutsatt 1.kvartal. Byrådet vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapporten og det vil da vurderes behov for å legge frem en budsjettjusteringssak parallelt med Tilleggsinnstillingen.

Netto driftsresultat fremkommer som driftsinntektene fratrukket driftsutgifter og netto finansutgifter. Resultatgraden viser størrelsen på kommunens netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntektene og viser hvor mye av driftsinntektene som blir frigjort til nødvendige avsetninger og investeringer. Det korrigeres for Oslo Havn KF og de selvfinansierende selvkostetatene innen vann, avløp og renovasjon.

I perioden 2016 til 2018 har resultatgraden vært hhv. 2,9 % i 2016, 4,4 % i 2017 og 4,1 % i 2018. For 2019 forventes det bedre resultat enn forutsatt i vedtatt budsjett, hvor det er forutsatt en resultatgrad på 2,3 %. Resultatgraden for 2019 vil imidlertid avhenge av om man i en eventuell budsjettjusteringssak senere i høst velger å benytte økte frie inntekter til å foreta en ekstraordinær nedbetaling av gjeld. En eventuell ekstraordinær nedbetaling av gjeld bidrar rent teknisk til en lavere resultatgrad.

Utviklingen i gjeldsgraden, som viser hvordan kommunens gjeld utvikler seg sammenlignet med de løpende driftsinntektene, har hatt en positiv utvikling de senere årene. Den realiserte gjeldsgraden fra 2015 til 2018 har vært positiv og gjeldsgraden har blitt redusert fra 59 % i 2015 til 50 % i 2018. Også for 2019 forventes det at gjeldsgraden blir betydelig lavere enn vedtatt budsjett hvor det ble lagt til grunn en beregnet gjeldsgrad på 64 %. Prognose pr. september 2019 viser en beregnet gjeldsgrad på 54 %. En lavere beregnet gjeldsgrad skyldes både ekstraordinær nedbetaling av gjeld i revidert budsjett 2019, forsinket låneopptak som følge av forsinkede investeringer og at de samlede inntektene i 2019 forventes å bli høyere enn forutsatt i opprinnelig vedtatt budsjett for 2019. Erfaringsmessig blir det realiserte etterslepet ofte høyere enn det som er meldt til 1.kvartal (som er lagt til grunn i denne prognosen). Blir etterslepet større enn rapportert til 1. kvartal, vil realisert gjeldsgrad i 2019 bli lavere enn det som her er prognostisert.

Figur 3.1 Realisert gjeldsgrad fra 2015 til 2018 og prognose for gjeldsgrad pr. sept. 2019
Figur 3.1 Realisert gjeldsgrad fra 2015 til 2018 og prognose for gjeldsgrad pr. sept. 2019

Årsakene til at realisert gjeldsgrad har blitt redusert de senere årene skyldes både at veksten i lånegjeld har blitt lavere som følge av ekstraordinære avdrag, at kommunens finansstrategi gjør at man velger å benytte ledig likviditet før man tar opp eksterne lån (bidrar til å utsette behovet for låneopptak) og investeringsetterslep. Kommunen har også hatt en betydelig vekst i eksterne driftsinntekter (nevneren i gjeldsgradsbrøken), både som følge av innføring av eiendomsskatt og at det har vært en positiv utvikling i frie inntekter.

At kommunens økonomiske status er god blir også bekreftet av Standard & Poor’s (S&P). Oslo kommunes soliditet og gjeldsbetjeningsevne vurderes årlig av det internasjonale kredittvurderingsbyrået Standard & Poor’s (S&P). Byrået gir Oslo kommune høyeste oppnåelige karakter, AAA, som kun deles med staten selv og Kommunalbanken i norsk sammenheng.

S&Ps vurdering av byrådets evne til økonomisk styring og budsjettgjennomføring er svært god hva gjelder driftsbudsjetter og etterfølgende resultat. Herunder at realiserte overskudd og lavere utgifter delvis er anvendt til nedbetaling av gjeld. Videre vurderer S&P kommunens valg om å samle sitt eierskap i energisektoren som en langsiktig positiv faktor for gjeldsbetjeningsevnen.

Når det gjelder investeringsbudsjettet og kommunens prognose for fremtidig gjeldsbyrde, gir S&P honnør til de nye forutsetninger for beregning av gjeldsgrad som byrådet tok i bruk fra og med 2019-budsjettet. Kredittvurderingsbyrået forventer at fremtidige gjeldsgradsprognoser blir mer realistiske enn tidligere.

Det forventes vekst i gjeldsgraden de kommende årene. Veksten i gjeld må ses i sammenheng med at man i kommende økonomiplanperiode tar kostnadene med både å heve standarden på eksisterende bygg, bygge ny hovedbrannstasjon, ny storbylegevakt, og et betydelig antall nye omsorgsboliger og boliger til vanskeligstilte. Investeringene er nødvendige for å kunne tilby modernisere tjenester til en fortsatt voksende befolkning. Gitt kommunens gode økonomiske status ved slutten av 2019, oppfattes dette som forsvarlig.

En viktig indikator på soliditeten i en økonomiplan er hvordan netto driftsresultat forventes å utvikle seg.

Tabellen under viser årlig budsjettert netto driftsresultat i kommende økonomiplanperiode sammenlignet med de siste 4 vedtatte økonomiplanene.

Tabell 3.1 Budsjettert netto driftsresultat

Tall i mill.

Netto driftsresultat

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

sum 4 år

Vedtatt øk.plan 2016-2019

-950

-1 199

-1 104

-688

 

 

 

 

-3 941

Vedtatt øk.plan 2017-2020

 

-660

-1 075

-937

-475

 

 

 

-3 147

Vedtatt øk.plan 2018-2021

 

 

-1 637

-1 391

-1 102

-892

 

 

-5 022

Vedtatt øk.plan 2019-2022

 

 

 

-1 405

-1 148

-1 245

-1 080

 

-4 878

Forslag ny øk.plan 2020-2023

 

 

 

 

-1 461

-1 116

-849

-706

-4 132