3. Økonomiplan 2020–2023

3.0 Innledning

De to foregående kapitlene fokuserer på byrådets visjon om å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle (kapittel 1), samt en mer klimavennlig by (kapittel 2) og hvordan disse målsettingene skal nås. Kapittel 3 fokuserer på økonomiske hovedstørrelser i økonomiplanperioden som omfatter hele kommunen.

Kapittel 3.1 har fokus på den foreliggende økonomiske statusen ved fremleggelsen av byrådets budsjettforslag.

I kapittel 3.2 er det fokus på hva som er de økonomiske driftsmessige rammebetingelsene og hva som foreslås innarbeidet i kommende økonomiplan av prioriterte satsinger og hvordan dette påvirker kommunens resultatgrad (resultatgraden viser hvor mye av driftsbudsjettet som blir frigjort til nødvendige avsetninger og investeringer). I denne delen er det også oversikter over hva som samlet foreslås innarbeidet på størrelser som gjelder flere avdelinger, eksempelvis pensjon.

I kapittel 3.3 er det en oversikt over hva som foreslås innarbeidet av investeringer og hvordan endret låneopptak påvirker kommunens gjeldsgrad (gjeldsgraden viser det årlige prosentvise forholdet mellom kommunens lånegjeld og eksterne driftsinntekter). I prognosen for fremtidig gjeldsgrad er det foretatt endringer for å få en mer realistisk prognose. De viktigste endringene er at det i større grad enn tidligere tas hensyn til tilgjengelig kapital og at det for nye investeringer er innarbeidet mer realistiske kostnadsrammer enn tidligere.

Kapittel 3.4 tar for seg hvordan kommunens pensjonskostnader forventer å utvikle seg i kommende økonomiplanperiode. Under dette kapitlet omtales også skillet mellom pensjonskostnad og pensjonspremie og de aktuelle pensjonsfondene.

Under kapittel 3.5 omtales befolkningsutviklingen som er «motoren» for endringer i tjenestebehov.

Felles for kapitlene 1-3 er at det fokuseres på endringene i forhold til det som er innarbeidet i vedtatt økonomiplan 2019-2022. I utgangspunktet forutsettes det at driftsrammen i 2023 er identisk med rammen for 2022 i vedtatt økonomiplan, slik at endringer som fremkommer i 2023 er i forhold til samme ramme i 2022.

Tabellarisk oversikt over hva som totalt er foreslått innarbeidet i drifts- og investeringsbudsjettet, foreligger i kapittel 4. For nærmere omtale av hva som foreslås innarbeidet innenfor den enkelte sektor og virksomhet vises det til sektorkapitlene 5-14.