Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023

Vedlegg: Forkortelser

Underkapitler

  • Vedlegg: Forkortelser

Vedlegg: Forkortelser

Forkortelse

Forklaring

AAN

Amathea, tidligere Alternativ til abort Norge

AAP

Arbeidsavklaringspenger

AB

Arbeid med bistand

ABLU

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdannig

AFP

Avtalefestet pensjon

AMU

Arbeidsmiljøutvalg

APS

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

ASA

Allmennaksjeselskap

AS

Aksjeselskap

ASSS

ASSS-kommunene er de 10 største kommunene i Norge som samarbeider om å sammenligne aggregerte styringsdata

A-ordning

A-ordningen er rapporteringsordningen til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB)

B

Bydel

BBY

Boligbygg Oslo KF

BFE

Barne- og familieetaten

BLK

Byrådslederens kontor

BKB

Boligkommunal bostøtte

BOB

Behovsbasert bemanning (kompetansestyringssystem)

Bufdir

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

BUFF

Barne- og ungdomsfaglig forum

BYD

Bydelene

BYM

Bymiljøetaten

BYMIF

Byomfattende senter for mindreårige enslige flyktninger

BYS

Bystyrets organer

BYU

Byrådsavdeling for byutvikling

C40

Cities Climate Leadership Group

DIFI

Direktoratet for forvaltning og IKT

DIXI

Ressurssenter for voldtatte kvinner

Dok.3

Bystyrets vedtatte budsjett

DSB

Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap

EBITDA

Earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations

EBY

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

ECAD

European cities against drugs

EGC

European Green Capital

EGE

Energigjenvinningsetaten

EHA

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid

EMI

Enhet for mangfold og integrering

ENØK

Energiøkonomisering

Esktl

Lov om eigedomsskatt til kommunane

EU

Den europeiske union

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

FACT

Fleksibel aktiv oppsøkende behandling – rus

FAD

Forbruker-, administrasjons- og kirkedepartementet

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

FDVU

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

FIN

Byrådsavdeling for finans

FN

Forente Nasjoner

FO

Funksjonsområde

FoU

Forsknings- og utviklingsarbeid

FRA

Forsterket rehabilitering

FRIGO

Friluftssenter i Bydel gamle Oslo 

G

Grunnbeløpet i folketrygden

GERICA

IKT-system for pleie- og omsorgstjenesten

GFE

Gravferdsetaten

GWh

Gigawatt-timer

GPS

Global Positioning System (sporingsteknologi)

HEL

Helseetaten

HF

Helseforetak

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

HR

Human Resource

IA

Inkluderende arbeidsliv

ICLEI

International Council for Local Environmental Initiatives

IKM

Internasjonalt Kultursenter og Museum

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IPLOS

Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk

IPS

Individual Placement and Support – metodikk for sysselsetting

ISO

International Organization for Standardization

IT

Informasjonsteknologi

JURK

Juridisk Rådgivningskontor for kvinner

KAD

Kommunal akutt døgnenhet

KEF

Tilskudd til klima- og energitiltak

KEM

Oslo kemnerkontor

KF

Kommunalt foretak

KfiO

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kgl.res.

Kongelig resolusjon

KID

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

KIFT

Kunnskapsmessig forretningsmessig tjenesteyting

KLI

Klimaetaten

KLP

Kommunal Landspensjonskasse

KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KommIT

Program for samordning av IKT i kommunesektoren

Kom.prp.

Kommuneproposisjon

KORO

Statens fagorgan for kunst i det offentlige rom

KoRus

Oslo Kompetansesenter – rus

KOSS

Kommunenes koordineringssentral

KOSTRA

Kommune-Stat-Rapportering

Kpi

Konsumprisindeks

KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KRV

Kommunerevisjonen

KS

Kommunesektorens organisasjon

KS1

Ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning for investeringsprosjekter

KS2

Ekstern kvalitetssikring av forprosjekter og styringsdokument for investeringsprosjekter

KSS

Kvalitetssikringssystem

KTP AS AS

Kollektivtransportproduksjon

Kv

Kvartal

KVP

Kvalifiseringsprogram

KVU

Konseptvalgutredning

LAR

Legemiddelassistert rehabilitering

LCC

Livssykluskostnader

LEAN

Metodikk for forbedringsprosesser

LHBT

Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

LUR

Lokale ungdomsråd

MAR

Medikamentassistert rehabilitering

Metrex

The network of European Metropolitan Regions and Areas

Mill.

Million

MIPIM

Marché international des professionnels d’immobilier

Mnd.

Måneder

MOS

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

MOSM

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel etater

MOSS

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel selvfinansierende etater

Mrd.

Milliard

MMR

Meslinger, kusma og røde hunder

MRSA

Meticillinresistente staphylococcus aureus (multiresistente gule stafylokokker)

MUN

Munchmuseet

Mva

Merverdiavgift

NAE

Næringsetaten

NAV

Arbeids- og velferdsetaten

NFP

Nurse-Family Partnership

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon

NIBOR

Norwegian interbank offered rate

NKI

Fornøyd kunde indeks

NOE

Byrådsavdeling for næring og eierskap

NOU

Norges Offentlige Utredninger

NPE

Norsk pasientskadeerstatning

NTP

Nasjonal transportplan

OBR

Oslo Business Region

OBY

Omsorgsbygg Oslo KF

OftP

Offentlig tjenestepensjon

OHO

Opplysningskontoret for helse- og oppvekstfag

OIK

Oslo Idrettskrets

OKDN

Kommunens felles telefoni- og datanett

OKER

Oslo kommunes eiendomsregister

OVK

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

OPF

Oslo Pensjonsforsikring AS

OPS

Offentlig privat samarbeid

OPSAM

Operasjonssenter for samvirke og beredskap

Oslo VO

Oslo Voksenopplæring

OU-fondet

Opplærings- og utviklingsfondet

OXLO

Oslo Extra Large, en kampanje for en romsligere by

P50

Forventet kostnadsramme for investeringsprosjekter

P85

Budsjettert kostnadsramme for investeringsprosjekter, inklusive usikkerhetsavsetning tilsvarende sikkerhetsnivå P85, dvs. at risikoen for overskridelser er begrenset til 15 %

PBE

Plan- og bygningsetaten

PCAM

Prinds Christian Augusts Minde

PCB

Polyklorerte bifenyler

PDA

Personlig digital assistent (håndholdt PC)

PLIS

Psykisk helse, lavterskel, i skolehelsetjensten

Planlegger

Oslo kommunes budsjettsystem

PPT

Pedagogisk – psykologisk tjeneste

PRO-base

Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsbase

REN

Renovasjonsetaten

RFT

Rådhuset forvaltningstjeneste

RHF

Regionalt helseforetak

RNB

Revidert nasjonalbudsjett

ROS-analyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

RPA

Robotic Process Automation

RUP

Regionalt utviklingsprogram

RVTS

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

SAA

Sosial og ambulant akuttjeneste

SAFH

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Sak 1

Byrådets forslag til budsjett

SaLTo

Sammen lager vi et trygt Oslo

SALUTT

Sammen lager vi utelivet tryggere

Seif

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

SERAF

Senter for rus og avhengighetsforskning

SFT

Statens forurensingstilsyn

SIRUS

Statens institutt for rusmiddelforskning

SKATE

Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning

SKOP

Saksbehandling med kunnskaps- og prosesstøtte

SPK

Statens Pensjonskasse

SSB

Statistisk Sentralbyrå

St.meld.

Stortingsmelding

St.prp.

Stortingsproposisjon

SUR

Sentralt ungdomsråd

SYE

Sykehjemsetaten

TRiO

Trygg i Oslo

TSB

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

TT

Transporttjenesten for funksjonshemmede

UBF

Undervisningsbygg Oslo KF

UBM

Ungdommens bystyremøte

UBW

Unit 4 Business World (Oslo kommunes økonomi- og budsjettsystem)

UDE

Utdanningsetaten

UDI

Utlendingsdirektoratet

UKE

Utviklings- og kompetanseetaten

VAR-sektoren

Vann-, avløp og renovasjonssektoren

VEAS

Vestfjordens avløpsselskap

VEL

Velferdsetaten

VGS

Videregående skole

VIS

Velferdsteknologi i sentrum

VTA

Varig tilrettelagt arbeid

WHO

World Health Organization

YNO

Yrkesrettet norskopplæring

YSI

Young sustainable impact