18. Beregningsgrunnlag for gebyrer

18. Beregningsgrunnlag for gebyrer

18.5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr

Økonomiplan 2020-2023

Tabell 18.5 Beregningsgrunnlag for feiegebyr

Beløp i 1 000 kr

 Beregningsgrunnlag for feiegebyr

2020

2021

2022

2023

A) Direkte driftsutgifter

26 107

26 629

27 161

27 704

B) Henførbare indirekte driftsutgifter

2 200

2 200

2 200

2 200

C) Kalkulatoriske rentekostnader

72

72

72

72

D) Kalkulatoriske avskrivninger

442

442

442

442

E) Andre inntekter

1 000

1 020

1 040

1 061

F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)

27 821

28 323

28 835

29 357

G) Gebyrinntekter

25 000

25 000

25 000

25 000

H) Årets finansielle resultat (G-F)

-2 821

-3 323

-3 835

-4 357

I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd

-

-

-

-

J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd

2 821

3 323

3 835

4 357

K) Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)

-

-

-

-

L) Saldo selvkostfond per 1.1.

13 457

10 959

7 900

4 255

M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd

323

263

190

102

N) Saldo selvkostfond per 31.12. (L+M+I+J)

10 959

7 900

4 255

0

O) Nøkkeltall

P) Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100

90

88

87

85

Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100

100

100

100

100

I 2019 lå feiegebyret på 238 kroner (inkl. mva.). For 2020 legges det opp til en reduksjon i gebyret på om lag 7,5 % til 220 kroner. For årene 2021–2023 legges det ikke opp til endringer i gebyret utover ordinær lønns- og prisjustering.

Alle tallene er oppgitt i faste 2020-kroner.

Feietjenesten er organisert som en selvstendig enhet med eget regnskap under kap. 650 Brann- og redningsetaten.

Selvkostfond feiing

Tabell 18.6 Utvikling av selvkostfondet

År

IB Selvkostfond

Avsetning til (+) eller (-) bruk av fond

UB selvkostfond

2020

13 457

-2 498

10 959

2021

10 959

-3 059

7 900

2022

7 900

-3 645

4 255

2023

4 255

-4 255

0

Selvkostfondet forventes å ha en positiv beholdning på ca. 13,5 mill. ved inngangen til 2020, og ligge på 0 ved utgangen av 2023.