18. Beregningsgrunnlag for gebyrer

18. Beregningsgrunnlag for gebyrer

18.3 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

Økonomiplan 2020-2023

Tabell 18.1 Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

Beløp i 1 000 kr

Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer

2020

2021

2022

2023

A) Direkte driftsutgifter

858 459

867 929

861 199

874 309

B) Henførbare indirekte driftsutgifter

165 960

159 640

161 940

161 940

C) Kalkulatoriske rentekostnader

365 174

435 250

485 255

531 910

D) Kalkulatoriske avskrivninger

467 011

482 420

627 843

722 900

E) Andre inntekter

71 629

71 629

71 629

71 629

F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)

1 784 975

1 873 610

2 064 608

2 219 430

G) Gebyrinntekter

1 781 574

1 933 008

2 097 314

2 212 666

H) Årets finansielle resultat (G-F)

-3 401

59 398

32 706

-6 764

I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd

-3 401

59 398

32 706

-6 764

J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd

K) Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)

0

0

0

0

L) Saldo selvkostfond per 1.1.

-62 410

-67 349

-8 854

24 032

M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd

-1 538

-903

180

624

N) Saldo selvkostfond per 31.12. (L+M+I+J)

-67 349

-8 854

24 032

17 892

O) Nøkkeltall

P) Årets finansielle deknigsgrad i % (G/F)*100

100

103

102

100

Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100

100

100

100

100

Vann- og avløpsgebyret var i 2020 kr 4 735 for en bolig på 120 kvm. Forslag til økonomiplan 2020–2023 innebærer at satsene for gebyr for vann- og avløp økes med 10,5 % i 2020, 8,0 % årlig i årene 2021 og 2022 og 5,0 % i 2023. Økningen i gebyret eks. mva. på årsbasis, basert på en bolig på 120 kvm, vil være som følger:

  • 2020: 497 kroner
  • 2021: 419 kroner
  • 2022: 452 kroner
  • 2023: 305 kroner

Alle tallene er oppgitt i faste 2020-kroner.

Selvkostfond vann og avløp

Tabell 18.2 Utvikling av selvkostfondet

År

IB Selvkostfond

Avsetning til (+) eller (-) bruk av fond

UB selvkostfond

2020

-62 410

-4 939

-67 349

2021

-67 349

58 495

-8 854

2022

-8 854

32 886

24 032

2023

24 032

-6 140

17 892

Selvkostfondet forventes å ha en negativ beholdning på ca. 62,4 mill. ved inngangen til 2020, og en positiv beholdning på ca. 17,9 mill. ved utgangen av 2023.