Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023

16. Økonomireglement 2020

16. Økonomireglement 2020

Ny kommunelov gjeldene fra 1.1.2020, med tilhørende ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., har medført endringer i kravene til budsjettering og regnskapsføring, noe som er reflektert i endringer i økonomireglementet for 2020. De viktigste endringene er knyttet til krav om konsolidering av kommunens regnskap, noe som gir skjerpet krav til at samtlige virksomheter følger kommunens felles økonomimodell.

I henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal bystyret selv gi regler for kommunen eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. I punkt 8.4 er det derfor innarbeidet henvisning til bystyresak av 16.11.2016 sak 313.