11. Kultur, idrett og frivillighet

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.9 Deichman bibliotek

Tabell 11.27 Driftsbudsjettet for Deichman bibliotek (kap. 505)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

505

Deichman bibliotek (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

174 015

171 101

179 037

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

93 369

103 396

126 174

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

10 704

11 097

11 471

14

Overføringsutgifter

11 119

0

0

 

Sum utgifter

289 206

285 594

316 682

16

Salgsinntekter

-22 975

-19 552

-20 159

17

Refusjoner

-17 535

-411

-424

18

Overføringsinntekter

-12 538

0

0

 

Sum inntekter

-53 048

-19 963

-20 583

 

Netto utgifter

236 158

265 631

296 099

1 Ansvarsområde

Deichman bibliotek er byens folkebibliotek og er Oslos best besøkte kulturinstitusjon. Deichman bibliotek består av et hovedbibliotek, 14 lokalbibliotek, 4 kombinasjonsbibliotek (ligger i tilknytning til skoler) og et eget lokalbibliotek for barn og ungdom, Biblo Tøyen. Deichman bibliotek driver også spesialavdelingene Deichman OUS Rikshospitalet, Deichman Oslo fengsel og Deichman Bredtveit, som alle er statlig finansiert. I tillegg leveres bibliotektjenester til barnehager, skoler og andre offentlige institusjoner.

Folkebiblioteket er en lovpålagt tjeneste som ligger i skjæringspunktet mellom kultur og utdanning, og som er forankret i det demokratiske prinsippet om lik og gratis tilgang på informasjon og kunnskap. Lov om folkebibliotek slår fast at folkebibliotekets oppgave er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling. Biblioteket er derfor både en arena for kunnskap og for inspirasjon, læring og aktiv deltakelse.

2 Situasjonsbeskrivelse

Biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Med moderne bibliotektjenester og arrangement, en rikholdig samling og rom som er gode å være i, åpner biblioteket dørene opp for inspirasjon, innsikt og kunnskap, som er gratis og for alle.

Bystyret behandlet 12. juni 2019 sak 131/19, jf. byrådssak 310/18, Bibliotekplan for Oslo kommune 2019-2022. Planen er en rullering av bibliotekplanen som gjaldt for 2015 til 2018. Byrådet vil videreføre det gode arbeidet som gjøres av Deichman bibliotek sentralt og i lokalbibliotekene.

Åpningen av det nye hovedbiblioteket blir en stor satsing i 2020. Hovedbiblioteket skal bli byens storstue for litteratur, læring, opplevelser og rekreasjon. Innbyggerne skal få møte økt kvalitet og variasjon i tjenestetilbudet. Det nye hovedbiblioteket vil styrke utviklingen av tjenester til lokalbibliotekene, noe som legger til rette for at lokalbibliotekene får frigitt ressurser og tid til mer publikumsrettede oppgaver.

Bibliotekene hadde i 2018 i overkant av 2,8 millioner besøkende, en vekst på 9,6 prosent fra 2017. Samlet økning i løpet av de fire siste årene var 35 prosent. Økning i besøkstallene er et resultat av stadig flere meråpne bibliotek, nye og oppgraderte lokaler og økt antall arrangementer og aktiviteter.

Etter flere år med nedgang i utlånet snudde dette i 2018. Utlånet økte med 5,7 %. Dette skyldes en rekke tiltak fra Deichman, blant annet økt satsing på utlån av e-bøker.

Deichman har etablert et omfattende nettverk av samarbeidspartnere som bidrar til aktiviteter og arrangementer. I 2018 var det totalt 7 800 arrangementer på bibliotekene, noe som gjør Deichman til byens største kulturaktør.

Deichman har prøvd ut en enkel modell for pop-up bibliotek siden 2018. Erfaringen er brukt til å utvikle Camp Deichman som er en el-lastesykkel som flyttes rundt i sentrum. Det settes opp et utendørs bibliotekrom med mulighet for å sette seg ned, låne fra biblioteket og delta på arrangementer for barn og voksne.

Barn og unge er en viktig brukergruppe for biblioteket. Programmet Lesefrø tilbys i barnehager med høy minoritetsspråklig andel. 6 085 barn var med i 2018, og Deichman vil nå enda flere barn i 2020.

Deichmans websider har vært blant kommunens mest brukte digitale tjenester. Deichman lanserte første versjon av nye nettsider i april 2019. Videreutvikling vil pågå i hele 2020.

I løpet av 2019 vil 13 bibliotek være meråpne: Majorstua, Lambertseter, Bøler, Tøyen, Furuset, Bjerke, Røa, Stovner, Nordtvet, Oppsal og Grünerløkka, Nydalen og Torshov.

Tabell 11.28 Nøkkeltall for Deichman bibliotek

Deichman bibliotek

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

Antall besøk per innbygger

3,4

3,3

3,7

3,9

4,2

Totalt antall utlån

2 765 593

2 605 492

2 482 273

2 179 215

2 303 854

Antall nye lånere bibliotek

28 672

31 262

32 708

29 123

26 188

Førstegangsutlån per innbygger

3

2,8

2,4

2,2

2,3

Antall arrangementer totalt*

2 833

2 916

4 520

5 240

7 800

Antall arrangementer barn og unge*

1 913

1 658

2 660

2 819

4 179

Antall utlån til ungdom, 14-18 år**

84 021

74 917

-

46 569

46 217

Antall meråpne bibliotek

-

-

6

9

10

* Det er underrapportert på arrangement i 2017. Fra 2018 følges standard fastsatt av Nasjonalbiblioteket, der både egne og eksterne arrangement registreres. Også åpne arrangement i lokaler som biblioteket låner ut registreres. Medlemsmøter telles ikke.

**Resultat for 2016 mangler grunnet utskifting av biblioteksystem i det året

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kapittelet:

Mål 1: Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2: Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3: Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Mål 4: Biblioteket skal være en terskelfri møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser

Mål 6: Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Åpne nytt hovedbibliotek i Bjørvika.

Tabell 11.29 Resultatindikatorer for Deichman bibliotek

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Publikumsbesøk

2 590 268

2 837 732

2 940 000

4 000 000

Antall deltakere barn/unge på arrangement

73 581

95 295

80 000

111 000

Antall barn som omfattes av «Lesefrø»

4 764

6 085

6 700

7 500

Bibliotekarrangement, antall deltakere

148 818

174 617

160 000

252 000**

Antall utlån av bøker *

1 225 866

1 362 704

1 300 000

1 636 000

* «Bøker» omfatter papirbøker, e-bøker, lydbøker, tegneserier og periodika

** F.o.m. 2020 er klassebesøk tatt med måltallet for totalt antall deltakere på bibliotekarrangement.

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 10,1 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Nettobeløpet hensyntar økning i kommunens pensjonskostnadssats fra 20,5 % i 2019 til 21,2 % i 2020. Pensjonskostnadene i 2020 er 1,3 mill. høyere enn i 2019. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 1,1 mill. Kap. 505 styrkes videre med 26,6 mill. ekstra til drift av hovedbiblioteket, og 7 mill. til helårsvirkning for å opprettholde driften av lokalebibliotekene også etter åpning av hovedbiblioteket (tot. 14,5 mill., inkl. 7,5 mill. som ble lagt inn fra 2019). Inntektskrav fra utleie av hovedbiblioteket er 2,5 mill. i 2020. I tillegg kommer det uttrekk i 2020 av 9,5 mill. til flytteprosjekt for hovedbiblioteket og belysning ved Deichman Grünerløkka, som var engangsbeløp i budsjett for 2019.  Husleiemidler for det nye hovedbiblioteket vil bli flyttet til kapittelet i Tilleggsinnstillingen for budsjett 2020.

5 Investeringer

Tabell 11.30 Investeringsbudsjettet for Deichman bibliotek

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

505

Deichman bibliotek (KIF)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

27 449

7 600

1 500

04

Overføringsutgifter

1 413

0

0

 

Sum utgifter

28 863

7 600

1 500

06

Salgsinntekter

-26 055

0

0

07

Refusjoner

-1 413

-1 520

-300

 

Sum inntekter

-27 468

-1 520

-300

 

Netto utgifter

1 395

6 080

1 200

Tabell 11.31 Investeringsoversikt for Deichman bibliotek

Deichman bibliotek (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Til 2024 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

 

 

 

 

 

 

 

 

115004

Biblioteksmeldingen 2014

29 600

25 100

1 500

1 500

1 500

0

0

1/15 - 4/22

 

Sum investeringsutgifter

 

 

1 500

1 500

1 500

0

 

 

115004

Biblioteksmeldingen 2014

Investeringsmoms

-300

-300

-300

0

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-300

-300

-300

0

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

1 200

1 200

1 200

0