11. Kultur, idrett og frivillighet

11.8 Munchmuseet

Tabell 11.22 Driftsbudsjett for Munchmuseet

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

504

Munchmuseet (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

69 363

80 664

84 092

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

54 050

71 627

72 695

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

10 062

11 152

208 329

14

Overføringsutgifter

24

0

0

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

129

0

0

 

Sum utgifter

133 627

163 443

365 116

16

Salgsinntekter

-32 281

-19 552

-20 158

17

Refusjoner

-1 743

-1 436

-1 481

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-129

0

0

 

Sum inntekter

-34 152

-20 988

-21 639

 

Netto utgifter

99 475

142 455

343 477

1 Ansvarsområde

Munchmuseet forvalter en av Norges viktigste kunstsamlinger, en samling som inneholder mer enn 28 000 kunstverk, fordelt på 1 100 malerier, 6 800 tegninger og skisser (inkludert 224 skisse- og notatbøker), 18 200 grafiske blad og 13 skulpturer. I tillegg forvalter museet Edvard Munchs originale fotografier, hans trykkplater og litografiske steiner, mer enn 10 000 tekster og brev, samt et mangfold av personlige effekter og annen arkivalia. Tilsammen utgjør samlingene om lag 45 000 museumsobjekter. Etaten forvalter også samlinger med kunst donert av Rolf E. Stenersen, Amaldus Nielsen og Ludvig O. Ravensberg. Dette utgjør nærmere 900 kunstverk hvorav cirka 600 malerier.

Etaten har ansvar for å forvalte samlingene i Munchmuseet på en best mulig måte gjennom bevaring, forskning og formidling. Samlingene representerer en stor kunstnerisk, museal og økonomisk verdi for Oslo. Edvard Munchs kunst regnes som Norges viktigste bidrag til den internasjonale kunsthistorien. Nytt Munchmuseum åpner sommeren 2020.

2 Situasjonsbeskrivelse

Oslo kommune har et viktig ansvar i å forvalte arven etter Edvard Munch på best mulig måte. Munchmuseet tiltrekker seg stadig et nytt publikum, samtidig som museet når bredere ut også blant byens hjemmepublikum. Munchmuseet skal styrke interessen for og kunnskapen om Edvard Munch og hans kunstnerskap lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom bevaring, forskning og formidling. Museet skal være synlig og relevant i samfunnet og kunstlivet gjennom en sterk satsning på utstillinger basert på Munchs kunst, modernisme og samtidskunst. Munchmuseet skal produsere et attraktivt program til barn og unge som skal tilby deltagelse, egenproduksjon og opplevelse av kunst. Museet har satset på moderne formidling, et program med attraktive utstillinger av egne samlinger, og samarbeids-, inn- og utlånsutstillinger av modernisme og samtidskunst. I tillegg til utstillinger på museet har prosjektet Munch i Bevegelse i samarbeid med Kunsthall Oslo i Bjørvika, vært et selvstendig program til og med 2019 som blant annet formidlet utvalg fra Stenersensamlingen. Munchmuseet har gjennom prosjektet ønsket å skape engasjement, tilstedeværelse og forventning i Bjørvika før åpningen av det nye museet.

Det nye Munchmuseet åpner i 2020 og vil ha nærmere 5 000 kvadratmeter utstillingsarealer. Museet vil på en av byens aller beste tomter og med hensiktsmessige romløsninger bli verdig den viktige oppgaven det er å huse Edvard Munchs testamentariske gave til Oslo. Det er lagt inn driftsfølgevirkninger for det nye museet i 2020, men driftsbudsjettet i 2020 er høyere enn i normalår, siden dette er et år med drift av både det gamle og det nye museet.

Munchmuseet har hatt stor suksess de siste årene med utstillinger som har vist Edvard Munchs kunst i nye sammenhenger, eksempelvis kombinert med andre kunstnerskap. Utstillinger som dette har også skapt en velkommen debatt og et offentlig engasjement knyttet til Munchmuseets fremtidige profil og rolle i norsk samfunns- og kunstliv. Sommerutstillingen i 2019 – «EXIT!» – var også en stor suksess. Denne siste store utstillingen i lokalene på Tøyen oppsummerte hele museets historie. «Alt det vi eier», som viser verk fra alle samlingene museet forvalter og gir et innblikk i museets konserveringsarbeid, står til Munchmuseet på Tøyen stenger på vårparten 2020.

Museet har en rekke samarbeid om utstillinger internasjonalt, og i 2019 har Munchs verk vært utstilt bl.a. i Moskva, Saudi-Arabia og London. Munchmuseet er til stede ved bokmessen i Frankfurt i 2019, når Norge er hovedland på messen. Museet benytter også alternative visningssteder, som eksempelvis Oslo lufthavn Gardermoen til å vise frem enkelte Munchverk. I det nye museet skal det vises mer av Munchs kunst, men også Munch satt inn i nye kontekster. Samarbeid med andre museer om utstillinger og gjensidige byttelån av kunst kan bidra til å skape et utstillingsprogram som kan bli av de beste i Europa. Museet vil også bidra til å løfte frem norske kunstnere og skape muligheter for unge kunstnere.

Tabell 11.23 Nøkkeltall for Munchmuseet

Munchmuseet

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

Totalt antall deltagere "Munch i bevegelse"

0

0

7 670

12 942

12 237

Antall følgere på sosiale medier

280 600

344 043

375 870

391 735

407 614

Antall arrangement

33

43

56

66

57

3 Mål og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kapittelet:

Mål 1: Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2: Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3: Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Tiltak 1

Åpne Munchmuseet i Bjørvika.

Tabell 11.24 Resultatindikatorer for Munchmuseet

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Antall besøkende*

204 489

170 385

105 000

350 000

Antall barn og unge som besøker museet

20 262

 20 501

16 000

25 000

* Den budsjetterte nedgangen i besøk i 2019 har bakgrunn i at utstillingsarealene fom. høsten 2019 er redusert vesentlig i forbindelse med flytting til nytt museum.

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 11,7 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Nettobeløpet hensyntar økning i kommunens pensjonskostnadssats fra 20,5 % i 2019 til 21,2 % i 2020. Pensjonskostnadene i 2020 er 0,5 mill. høyere enn i 2019. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 1,0 mill. Ut over dette er kapittelet styrket med 190,4 mill. knyttet til driftsfølger for det nye museumsbygget i Bjørvika.

5 Investeringer

Tabell 11.25 Investeringsbudsjettet for Munchmuseet

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

504

Munchmuseet (KIF)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

1 353

28 750

99 025

 

Sum utgifter

1 353

28 750

99 025

07

Refusjoner

0

-5 750

-15 125

 

Sum inntekter

0

-5 750

-15 125

 

Netto utgifter

1 353

23 000

83 900

Tabell 11.26 Investeringsoversikt for Munchmuseet

Munchmuseet (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Til 2024 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

 

 

 

 

 

 

 

 

118018

Applikasjonsprosjektet

75 625

3 000

72 625

0

0

0

0

1/17 - 4/20

119039

Belysning og inventar

26 400

0

26 400

0

0

0

0

1/20 - 4/20

 

Sum investeringsutgifter

 

 

99 025

0

0

0

 

 

118018

Applikasjonsprosjektet

Investeringsmoms

-15 125

0

0

0

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-15 125

0

0

0

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

83 900

0

0

0

 

 

Prosjekt 118018 Applikasjonsprosjektet

Applikasjonsprosjektet for det nye Munchmuseet skal levere de bygg-uavhengige IKT-applikasjonene i museet. Disse skal sørge for god formidling av kunsten, øke kjennskapen til og bruken av museet, og sørge for gode og stabile IKT-system for de ansatte.