11. Kultur, idrett og frivillighet

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.7 Oslo kulturskole

Tabell 11.19 Driftsbudsjett for Oslo kulturskole

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

503

Oslo kulturskole (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

92 304

75 979

78 714

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

13 814

24 774

25 216

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

179

648

670

14

Overføringsutgifter

825

1 379

1 405

 

Sum utgifter

107 123

102 780

106 005

16

Salgsinntekter

-28 972

-21 035

-21 687

17

Refusjoner

-4 652

-5 711

-5 888

 

Sum inntekter

-33 625

-26 746

-27 575

 

Netto utgifter

73 498

76 034

78 430

1 Ansvarsområde

Kulturskolen er kommunens ressurssenter for opplæring i musikk og andre kunstfag rettet mot barn og unge. Kulturskolen skal, alene eller i samarbeid med andre profesjonelle aktører og det frivillige musikklivet, gi flest mulig barn og unge et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. Elever med særlige evner skal gis mulighet til å utvikle sitt talent. Undervisningen ved Oslo kulturskole er hjemlet i opplæringsloven.

2 Situasjonsbeskrivelse

Oslo kulturskole underviser i nærmere 200 ulike disipliner innenfor kunstfagene dans, teater, musikk og visuelle kunstfag. Det er etablert egne talenttilbud innenfor musikk, dans og teater. Kulturskolen har også ansvar for å støtte opp under kor, korps og orkestre i byen. Over 50 ulike lag og foreninger kjøper dirigent- og instruktørtjenester til sine aktiviteter.

Undervisningen ved kulturskolen foregår på 84 undervisningssteder. Det er etablert 8 kulturstasjoner: på Fernanda Nissen, Grønland, Manglerud (foreløpig nedlagt i påvente av nytt bygg), Marienlyst, Ris, Schous, Rommen skole og kultursenter, og Tøyen. I tillegg gis opplæring på 58 skoler og 15 andre undervisningssteder.

Resultatet for 2018 viser at kulturskolen gir et tilbud til 7 395 elever som disponerer totalt 8 519 elevplasser. Fra 2017 til 2018 økte både antall elevplasser og antall elever med ca. 500. Høsten 2018 var ventelisten 2 150 elevplasser, noe som var en reduksjon på ca. en tredel i forhold til 2017.

Kulturskolen har mange søkere, men samtidig en av de laveste dekningsgradene i landet. Kun 5,4 prosent av alle barn og unge i Oslo under 20 år deltar i kommunens kulturskole. Blant barn i grunnskolealder (6-16 år) deltar ca. 9 % av elevene i kulturskolen.

Bystyret vedtok i sak 130 av 12.06.2019 Sak om Oslo kulturskole. Saken peker på satsningsområder og ambisjoner for kulturskolen. I 2020 videreføres et pilotprosjekt på 12 skoler med gratis kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen. Pilotprosjektet varer ut 2021.

Popsenteret, Øvingshotellet og Schous kulturstasjon er lokalisert i Schous kulturbryggeri. Byrådet ønsker å videreutvikle kulturbryggeriet gjennom å styrke samarbeidet mellom Kulturskolen, Øvingshotellet og Popsenteret.

Tabell 11.20 Nøkkeltall for Oslo kulturskole (kap. 503)

Oslo kulturskole:

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

Antall elever totalt

7 599

7 833

7 108

6 892

7 395

Antall elever i grunnskolealder

6 733

6 958

6 198

5 968

6 427

Antall elevplasser på venteliste

3 207

2 199

3 233

3 159

2 150

Antall elever på venteliste

2 401

1 697

2 358

2 237

1 592

Ant. elever i gr.skolealder på venteliste

1 839

1 286

1 876

1 779

1 302

* Én elev kan ha flere elevplasser ved for eksempel motta undervisning i både dans og piano

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kapittelet:

Mål 1: Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2: Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 6: Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Videreføre pilotprosjekt med kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen. Prosjektet omfatter 12 skoler og varer ut 2021.

Tiltak 2

Etablere samarbeidsavtaler med aktuelle utøvende kunstarenaer og utdanningsinstitusjoner innenfor kunstfeltet.

Tiltak 3

Videreutvikle Schous kulturstasjon som en del av Schous kulturbryggeri i samarbeid med Popsenteret og Øvingshotellet.

Tabell 11.21 Resultatindikatorer for Oslo kulturskole (kap. 503)

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Antall elevplasser

8 105

8 519

9 500

9 500

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 2,7 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 0,3 mill. 1,25 mill. er øremerket Torshovkorpset.