11. Kultur, idrett og frivillighet

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.5 Kultureiendommer

Tabell 11.8 Driftsbudsjettet for Kultureiendommer (kap. 501)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

501

Kultureiendommer (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

8 841

8 597

8 906

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

50 382

47 172

43 531

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

2 493

7 500

0

14

Overføringsutgifter

-4 123

3 857

3 930

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

12 385

0

0

 

Sum utgifter

69 978

67 126

56 367

16

Salgsinntekter

-39 817

-27 474

-27 295

17

Refusjoner

-5 357

-1 032

-1 064

18

Overføringsinntekter

0

-2 331

-2 331

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-12 385

0

0

 

Sum inntekter

-57 558

-30 837

-30 690

 

Netto utgifter

12 420

36 289

25 677

1 Ansvarsområde

Kulturetaten forvalter kulturbygg, kulturminner og historiske gårdsanlegg. Etaten skal fremskaffe gode lokaler til ulike kunst- og kulturformål i Oslo og har ansvaret for tildeling av atelier og produksjonslokaler innen kunst- og kulturfeltet. Etaten forvalter 45 kultureiendommer med 95 bygninger, har forvaltningsansvar for Middelalderbeltet med store kulturminneareal, ansvar for drift og vedlikehold av Oslos ruiner og følger opp feriekolonien på Hudøy med 64 ulike bygninger. I tillegg har etaten brukslånsavtaler for seks eiendommer med andre kommunale virksomheter for temporær utleie til kunst- og kulturformål, primært til atelier.

2 Situasjonsbeskrivelse

Kultureiendommene er en del av Oslos kulturelle infrastruktur og er kulturhistoriske eiendommer. Disse tilbys til subsidiert leie til kunstnere og kulturinstitusjoner. I tillegg er feriekolonien Hudøy på Tjøme en kultureiendom. Det er utarbeidet driftsplaner og gjennomført tilstandskartlegging for alle kultureiendommer. Disse danner grunnlag for vedlikeholdsplaner for den enkelte eiendom. Som følge av eiendommenes karakter og historiske status, er vedlikeholdsetterslepet betydelig for deler av bygningsmassen.

Det knytter seg rehabiliteringsbehov til blant annet sentrale eiendommer som Toftes gate 69; Grünerløkka lufthavn, Frogner hovedgård, Kirkeristen, deler av Frysja kunstsenter som rommer et stort antall av kommunens atelier og arbeidslokaler, samt Lokomotivverkstedet i Bispegata 16. Det er i tidligere budsjett bevilget midler til rehabilitering av Toftes gate 69 og Frogner hovedgård. Frogner hovedgård er en stor eiendom med potensial for videreutvikling. Det er nødvendig å gjennomføre rehabiliteringstiltak som sikrer tak, fasade, grunn, vinduer og elektrisk anlegg. Det er innarbeidet 34 mill. til rehabilitering av gården i økonomiplanperioden 2019-2022.

Produksjonslokaler som leies ut til subsidierte leiepriser er et viktig kulturpolitisk virkemiddel for kunstnernes arbeidsvilkår, jf. Kunstbyen – Oslo kommunes kunstplan hvor et av hovedmålene er at Oslo skal ha gode vilkår for kunstproduksjon og visningssteder. Behovet for flere slike lokaler er stort, både permanente og temporære. Byrådet ønsker derfor at kunstnere skal kunne leie tomme lokaler i kommunens eiendomsportefølje temporært. Fra høsten 2018 ble derfor antallet atelier økt med 158 som følge av temporær utleie av tomme kommunale lokaler i Myntgata 2 og i Ila pensjonat.

Kulturetaten arbeider også med viktige utviklingsprosesser bl.a. i Middelalderbyen, Kvadraturen og for ulike Aker-gårder.

Bane Nor har som en del av reguleringsplanarbeidet for Follobaneutbyggingen gjennomført en landskapsplan for Middelalderparken. Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Kulturetaten har deltatt i planarbeidet. Lokomotivverkstedet og Mariakirken er blitt en «hovedattraksjon» i de framlagte konseptene. Utviklingsplanen for Middelalderbeltet og landskapsplanen legger grunnlag for en vesentlig oppgradering av området. Bane Nor forventes i hovedsak å gjennomføre større tiltak i Middelalderparken og Ladegårdshagen. Forhandlinger om erstatninger og grunnerverv pågår. Kulturetaten vil i samarbeid med Bymiljøetaten utarbeide et forprosjekt for tiltak i Middelalderparken.

Tabell 11.9 Nøkkeltall for Kultureiendommer (kap. 501)

Kultureiendommer

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

Antall kultureiendommer

43

44

45

45

45

Antall bygninger 1)

78

82

83

83

95

Antall leieobjekt 2 og 3)

242

236

240

240

395

- herav atelier 3)

229

223

223

223

378

- herav antall boliger

7

7

7

7

7

- herav antall fellesverksted

3

3

3

3

3

- herav antall gallerier/visningssteder

7

7

7

7

7

Hudøy leir – ant. ukesbesøkende barn

425

425

425

425

425

Kultureiendommer bebygd areal m²

74 150

72 474

73 124

73 124

80 286

- herav andel kulturlokaler (%)

34 %

32 %

32 %

32 %

37 %

- herav andel atelier (%)

45 %

46 %

46 %

46 %

46 %

- herav andel museum (%)

22 %

22 %

22 %

22 %

17 %

Kulturminneareal, park og ruiner m²

109 922

109 922

109 922

109 922

111 244

1) I forbindelse med innføring av nytt eiendomssystem i etaten er det fra 2018 gjort endringer knyttet til inndeling av eiendommer og bygninger. Det er ingen reelle endringer, men inndelingen samsvarer nå med Oslo Forsikrings eiendomsliste. Bygninger som leies temporært er ikke medtatt.

2) Enkelte objekt, f.eks. Frogner hovedgård og Rådhusgata 7 består av mange objekt som rommer ulike aktiviteter, men har kun en leietaker. Fra 2015 er flere mindre objekt slått sammen til større. Endring fra 2015 pga. annen inndeling av objekter. Temporære lokaler er inkludert i tallene.

3) Enkelte bygg leies ut til én aktør som disponerer atelierene/lokalene for flere kunstnere, for eksempel Hekkveien 5 og Grünerløkka lufthavn. Temporære lokaler er inkludert i tallene.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kapittelet:

Mål 1: Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 3: Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Mål 6: Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Videreføre rehabiliteringen av Toftes gate 69; Grünerløkka lufthavn.

Tiltak 2

Videreføre rehabiliteringen av Frogner hovedgård (leietaker: Oslo Museum, Bymuseet).

Tiltak 3

Videreføre temporær utleie av atelierer og arbeidslokaler i Ila pensjonat og Myntgata 2.

Tabell 11.10 Resultatindikatorer for Kultureiendommer (kap. 501)

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Antall leietakere av kunstneratelier og -verksted i kultureiendommene 1)

274

274

443

445

Antall leietakere av kultureiendommer som ikke benyttes som atelier eller verksted 2)

81

81

81

81

Antall tomme kommunale bygg/eiendommer for øvrig midlertidig utleid til kultur/ kulturnæring

4

4

6

6

1) Enkelte eiendommer faktureres samlet, uavhengig av antall brukere. Estimat for hvor mange brukere utleieforholdene omfatter. Fra og med høsten 2018 er det lagt til temporær utleie av 158 atelier og produksjonslokaler i Ila pensjonat (88 stk.) og i Myntgata 2 (70 stk.)

2) Eksempelvis Frogner hovedgård som leies ut til Oslo Museum og flere Akergårder som benyttes til ulike kulturaktiviteter

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 0,7 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Det er innarbeidet 6,3 mill. til subsidiert husleie for leietakerne i Ila hybelhus og Myntgata 2. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 0,1 mill.

Tabell 11.11 Øremerkede kommunale midler på Kultureiendommer (kap. 501)

Prosjektnummer

Prosjektnavn

Beløp i 1000 kroner

35010002

Konservering av middelalderruiner

4 100

Avsetningen til ruinkonservering utgjør 4,1 mill., hvorav 2,05 mill. dekkes av Riksantikvaren. Oppført beløp er årets bevilgning til prosjektet. Midlene forutsettes brukt i 2020 i samsvar med planlagt fremdrift. Dersom det skjer forskyvninger i fremdriften som gjør at midlene ikke anvendes fullt ut, er de overførbare til påfølgende budsjettår.

5 Investeringer

Tabell 11.12 Investeringsbudsjettet for Kultureiendommer (kap. 501)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

501

Kultureiendommer (KIF)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

27 579

91 450

126 400

04

Overføringsutgifter

6 705

0

0

 

Sum utgifter

34 284

91 450

126 400

07

Refusjoner

-6 705

-18 290

-8 780

 

Sum inntekter

-6 705

-18 290

-8 780

 

Netto utgifter

27 579

73 160

117 620

Tabell 11.13 Investeringsoversikt for Kultureiendommer (kap. 501)

Kultureiendommer (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Til 2024 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

 

 

 

 

 

 

 

 

106021

Hudøy, rehabilitering av bygninger

 

4 000

4 000

4 000

4 000

 

Løpende

107002

Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer

 

10 000

10 000

10 000

10 000

 

Løpende

113044

Middelalderbeltet - utviklingsplan

 

6 500

6 500

6 500

6 500

 

Løpende

117025

Grünerløkka lufthavn, Toftes gt 69

147 000

56 250

90 750

0

0

0

0

1/17 - 4/20

118017

Brannsikring Kirkeristen, Dronningens gate 27

18 000

12 000

6 000

0

0

0

0

1/18 - 4/20

119021

Rehabilitering av Frogner hovedgård

34 000

6 500

9 150

9 150

9 200

0

0

1/19 - 4/22

 

Sum investeringsutgifter

 

 

126 400

29 650

29 700

20 500

 

 

106021

Hudøy, rehabilitering av bygninger

Investeringsmoms

-800

-800

-800

-800

 

 

107002

Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer

Investeringsmoms

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

 

 

113044

Middelalderbeltet - utviklingsplan

Investeringsmoms

-1 300

-1 300

-1 300

-1 300

 

 

117025

Grünerløkka lufthavn, Toftes gt 69

Investeringsmoms

-1 650

0

0

0

 

 

118017

Brannsikring Kirkeristen, Dronningens gate 27

Investeringsmoms

-1 200

0

0

0

 

 

119021

Rehabilitering av Frogner hovedgård

Investeringsmoms

-1 830

-1 830

-1 830

0

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-8 780

-5 930

-5 930

-4 100

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

117 620

23 720

23 770

16 400

 

 

Hudøy - rehabilitering av bygninger

For rehabilitering og utvikling av skjøtselsplan inneholder budsjettet et løpende prosjekt på 4 mill. fra 2020. Tiltakene gjennomføres i enighet med Stiftelsen Hudøy.

Kultureiendommer – rehabilitering og brannsikring

Kultureiendommene har regulert leienivå, med en fastsatt subsidiefaktor. Utgifter til rehabilitering utover løpende vedlikehold dekkes derfor i mindre grad inn gjennom husleie. Byrådet dobler denne løpende rehabiliteringspotten fra 5 til 10 mill. årlig fra og med 2020. Prioriterte tiltak innen denne avsetningen er brannsikring, tak-, vindu- og fasaderehabilitering og el-sanering, blant annet for fredede og bevaringsverdige eiendommer som Frysja kunstsenter, Kuskeboligen, og eiendommer i Kvadraturen; Garmannsgården, Rådmannsgården og Anatomibygget.

Brannsikring Kirkeristen

Til Kirkeristen er det avsatt 6 mill. til brannsikring i 2020.

Middelalderbeltet - utviklingsplan

Dette er et prosjekt for tiltak i utviklingsplanen for Middelalderbeltet på 6,5 mill. årlig. Prosjektet har løpt siden 2014 og er videreført ut økonomiplanperioden.

Grünerløkka lufthavn, Toftes gate 69 - rehabilitering

Grünerløkka lufthavn totalrehabiliteres. Vedtatt budsjettramme for rehabiliteringsprosjektet er 147 mill. og rehabiliteringen fortsetter i 2020.

Rehabilitering av Frogner hovedgård

Frogner hovedgård er en av de største og eldste gårdene i Oslo. Leietaker er Oslo Museum, Bymuseet. Vedtatt budsjettramme er 34 mill. til rehabiliteringsarbeider, hvorav 9,15 mill. ligger inne i 2020 og 2021 og 9,2 mill. i 2022.