11. Kultur, idrett og frivillighet

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.4 Kulturtilskudd m.m.

Tabell 11.5 Driftsbudsjettet for kap. 500

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

500

Kulturtilskudd m.m. (KIF)

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

22 835

0

0

14

Overføringsutgifter

299 330

320 043

312 878

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

382

0

0

 

Sum utgifter

322 547

320 043

312 878

16

Salgsinntekter

-13 286

0

0

17

Refusjoner

-771

0

0

18

Overføringsinntekter

-4 903

-4 519

-5 537

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-382

0

0

 

Sum inntekter

-19 342

-4 519

-5 537

 

Netto utgifter

303 205

315 524

307 341

1 Ansvarsområde

Kapittelet omfatter tilskudd og andre overføringer til både det profesjonelle og frivillige kulturfeltet. Kapittelet administreres av Kulturetaten, som er kommunens faginstans på kulturfeltet.

2 Situasjonsbeskrivelse

Det ytes årlig driftstilskudd til kunst- og kulturaktivitet i Oslo, både for etablerte kunst- og kulturinstitusjoner, større kulturarrangement og festivaler. Det tildeles også tilskudd i løpet av året til kunst- og kulturtiltak, konserter, forestillinger og andre mindre tiltak, tilskudd til innovasjon innen kultur og kulturnæringer, frivilligsentraler, konsertstøtte til frivillige musikktiltak og tilskudd til kor, korps og orkestre, og barne- og ungdomsorganisasjoner mfl. Avsetningene omfatter videre kunst- og kulturstipend, kunst- og kulturpriser, kultur i barnehager, Den kulturelle spaserstokken, spillemidler til kulturbygg, ferieleirer i frivillig regi, sentralt ungdomsråd, musikkråd, tiltak fordelt av lokale ungdomsråd, ungdomsinformasjon, samt mediestøtte.

Antall søkere, nye søkere og total søknadssum for tilskuddsordningene har økt de siste årene. For den desidert største tilskuddsordningen; driftstilskuddene, har antall søkere økt fra 160 i 2018 til 191 for 2020. Det har videre vært en stor økning i totalt søknadsbeløp de siste fem årene, fra 203 mill. i 2016 til 362 mill. i 2020. Dette kan knyttes til byrådets satsing på kulturfeltet.

En detaljert fordeling av forslaget vil bli gitt i notat til bystyrets organer. Statens tildeling av spillemidler til kulturbygg er mer enn halvert fra 11,5 mill. i 2014 til 5,37 mill. i 2019. Dette rammer den kulturelle grunnmuren, som lokalbibliotek, lokale kulturhus og kulturbygg.

Tabell 11.6 Nøkkeltall for Kulturtilskudd m.m. (kap. 500)

Kulturtilskudd m.m.

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

Driftstilskudd kultur - antall søkere

130

129

129

152

160

Driftstilskudd kultur - antall tildelinger

86

98

98

106

119

Løpende kunst- og kulturtiltak - antall søkere

232

265

357

327

374

Løpende kunst- og kulturtiltak - antall tildelinger

109

153

147

218

234

Kunst- og kulturstipend - antall søkere

178

137

200

167

222

Kunst- og kulturstipend - antall tildelinger

24

32

30

32

45

Innovasjon kultur og kulturnæringer - antall søkere

53

47

45

50

40

Innovasjon kultur og kulturnæringer - antall tildelinger

22

21

24

18

16

Antall deltakere ferieleiren Camp Hudøy

1 350

1 350

1 370

1 345

1 368

Deltakere hos andre leietakere på Hudøy

3 253

4 847

4 762

4 749

3 529

Antall overnattingsdøgn på Hudøy, totalt

25 140

29 959

31 094

32 440

27 127

Tilskudd friv. barne- og ungdomsorg., antall org.

49

48

49

38

36

Tilskudd kor, korps, orkestre - antall org./kor/korps/ork.

208

214

226

232

248

Tilskudd til kulturbygg (spillemidler), antall prosjekter

8

6

6

4

6

Den kulturelle spaserstokken, antall tilbud

12

21

38

38

46

Antall frivilligsentraler

 

 

31

32

32

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Som grunnlag for anvendelsen av midlene på kapittelet legges målene:

Mål 1: Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle

Mål 2: Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 6: Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 4,9 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. 2 mill. til løpende, ordinære driftsoppgaver knyttet til frivillighetsfeltet er flyttet til kap. 502. Ut over dette er kapittelet redusert med 11,1 mill., inkludert bystyrets tillegg i budsjettbehandlingen for 2019.

5 Tilskuddsmidler

Tabell 11.7 Tilskuddsoversikt for Kulturtilskudd m.m. (kap. 500)

Beløp i 1000

Avsetningen gjelder

Vedtak 2018

Vedtak 2019

Forslag 2020

Driftstilskudd kunst og kultur, stipend mv. 1)

130 649

145 264

139 221

Oslo Nye Teater

81 500

83 000

84 500

Løpende kunst- og kulturtiltak 2)

12 750

19 500

7 000

Innovasjon innen kultur og kulturnæring

3 000

3 000

1 500

Tilskudd til kulturbygg 3)

10 000

4 519

5 397

Konsertstøtte frivillige sang/musikktiltak

1 000

1 000

1 000

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

10 300

10 400

10 400

Skolekor, korps, orkestre

10 900

11 000

11 000

Musikkorps jubileumsgave og Korpsmusikk for eldre

2 000

-

-

Ferieleirer frivillige, barn/unge

6 700

6 800

6 800

Sentralt ungdomsråd, musikkråd, ungd.org., Unginfo, mv.

7 600

8 250

8 250

Lokale ungdomsråd

2 500

2 500

2 500

Frivillighetsmelding, oppfølging 4)

4 000

4 000

2 000

Kultur til barnehagebarn, pilotprosjekt

-

3 000

3 000

Den kulturelle spaserstokken

4 000

4 000

4 000

Frivilligsentraler 5)

12 440

13 260

13 260

Mediestøtte i Oslo

-

3 000

3 000

Besøksgårder/aktivitetshus, byomfattende innhold

10 050

10 050

10 050

SUM

309 389

332 543

312 878

1) Beløp 2019 er inkl. endringer i justert budsjett.

2) Avsetning for Løpende tilskudd til kulturtiltak er inkludert kulturavsetning i Bilfritt Byliv i 2018 og 2019, på hhv 5,25 mill. og 12 mill. (i justert budsjett).

3) Budsjettall for kulturbygg er prognose for statlig tilskudd. Avsetningen for 2018 ble i tillegg styrket i revidert budsjett med 5,6 mill. kommunale midler. Prognose for 2020.

4) Av tidligere ramme på 4 mill. for oppfølging av Frivillighetsmeldingen, overføres 2 mill. til kap. 502 Kulturetaten, som driftsmidler til samme formål.

5) Statlig innsats overført til kommunen som del av ordinært rammetilskudd fra og med 2017. Nivået for kommunens budsjettering er imidlertid fortsatt definert i statsbudsjettet.

Byrådens forslag til fordeling av avsetninger og driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, organisasjoner mv (PDF 2,9MB)

6 Verbale vedtak

Endring av revisjonsgrensen for tilskuddsordninger

For tilskudd på kr 100 000 eller mer kreves det i dag at tilskuddsmottakere skal levere revisorbekreftet regnskap, jf. Regler for tilskuddsforvaltningen – instruks om utforming av tilskuddsordninger i Oslo kommune vedtatt av Oslo bystyre 18.12.2002 sak 503, pkt. 9 første strekpunkt.

Revisjonsgrensen på kr 100 000 er lavere enn hos andre offentlige tilskuddsgivere det er naturlig å sammenligne seg med. Eksempelvis er revisjonsgrensene hos Kulturrådet og Kulturdepartementet henholdsvis kr 200 000 og kr 400 000. Den lave revisjonsgrensen bidrar til at begrensede tilskuddsmidler som primært er ment å anvendes til drift og utadrettet virksomhet må brukes på revisjon. Revisjonsgrensen har vært uendret siden vedtaket i 2002.

I tråd med målet om å forenkle Oslo kommunes tilskuddsordninger, heves revisjonsgrensen i Regler for tilskuddsforvaltningen – instruks om utforming av tilskuddsordninger i Oslo kommune, jf. pkt. 9 første strekpunkt til kr 200 000:

Krav om revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter for tilskudd på kr 200 000,- eller mer. For beløp under kr 200 000,- er det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og en til undertegner regnskap og rapporter. For bevilgninger over 1 mill. anbefales at det stilles krav om særattestasjon fra revisor på at midlene er brukt etter formålet.