11. Kultur, idrett og frivillighet

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.3 Økonomiplanoversikt med spesifikasjon av endringer

Tabell 11.2 Økonomiplanoversikt med spesifikasjoner av endringer

Beløp i mill.

 

Driftsbudsjettet

Dok 3 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

 

Dok 3 - vedtatt økonomiplan netto1)

1 930,1

2 121,8

2 136,5

2 119,4

0,0

 

DOK 3 nettoramme første år videreført

1 930,1

1 930,1

1 930,1

1 930,1

1 930,1

+/-

Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling

65,5

65,5

65,5

65,5

+/-

Reelle endringer

261,2

217,5

199,3

265,4

 

=ØKONOMIPLAN (netto)

1 930,1

2 256,9

2 213,2

2 195,0

2 261,1

 

Endringer i prosent

 

16,9 %

14,7 %

13,7 %

17,1 %

 

Sum endringer

 

326,8

283,1

264,8

331,0

 

Spesifikasjon av "Reelle endringer"

Dok 3 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

+/-

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

-21,9

-28,2

-27,4

-31,7

+/-

Justering for engangstiltak

-56,4

-106,3

-110,4

-110,4

+/-

Justering for oppgaveendring mellom sektorer

4,0

4,0

4,0

4,0

+/-

Uspesifiserte rammeendringer

-5,6

-11,0

-20,9

-33,0

+/-

Spesifiserte rammeendringer

341,2

359,0

354,0

436,6

 

Sum reelle endringer

 

261,2

217,5

199,3

265,4

1) 2019 prisnivå

Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling

Kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling utgjør 65,5 mill. for 2020. Merutgift OPF utgjør 3,9 mill.

Justering for andre aktivitetsnøytrale forhold

Det er innarbeidet en forventet besparelse i sektorens budsjettramme med henholdsvis 0,6 mill., 0,9 mill., 1,5 mill. og 2,1 mill. i økonomiplanperioden 2020-2023 knyttet til omlegging til digital sykemelding og ny visuell identitet.Kap. 502 styrkes med 1,2 mill. i 2020, er redusert med 2,6 mill. i 2021, 0,8 mill. i 2022 og 4,5 mill. i 2023 for driftsbudsjettering av kunstordninga.

Kap. 545 er redusert med 7 mill. i 2020 og 9,1 mill. fra 2021 for erstatningslokaler for Jordal amfi. Kapittelet reduseres videre med 0,5 mill. fra 2020 og 1 mill. fra 2022 for energieffektiviseringstiltak i KID.

Kap. 548 er redusert med 14,5 mill. fra 2020 for avsetning for husleie og driftsfølger for nye idrettsanlegg.

Justering for engangstiltak

Kap. 500 er redusert med 11,1 mill. i 2020 for forskjellige tilskuddsmottakere, tilsvarende 51,1 mill. 2021, og 54,1 mill. i 2022 og 2023. Kap. 501 er redusert med 7,5 mill. i 2020 for erstatningslokaler som i 2019 var på plass for Toftesgate 69. Det ligger 6,3 mill. til arbeidslokaler for kunstnere i Myntgata 2 og Ila hybelhus, mens 9 mill. til samme formål trekkes ut, altså nettonedgang på 2,7 mill. Kap. 502 er redusert med 4 mill. fra 2020 grunnet midlertidig ekstrafinansiering av Popsenteret i årene fram til 2019. Kapittelet reduseres videre med 3,2 mill. fra 2020 for 150-årsjubileum for Vigeland i 2019.

Kap. 505 er redusert med 9 mill. fra 2020 for flytteprosjekt for hovedbiblioteket i 2019. Videre med 0,5 mill. for belysning Grünerløkka lokalbibliotek i 2019.

Kap. 545 er redusert med 0,9 mill. i 2020 og 5 mill. fra 2021 grunnet midlertidig hall på Tøyen. 2,5 mill. til lave priser for barn og unge ved badene flyttes fra engangstiltak til spesifisert varig rammeendring. Kapittelet er redusert med 0,6 mill. fra 2021 for økte åpningstider i de små ishallene på Jordal i 2019 og 2020.

Kap. 581 er redusert med 11 mill. fra 2020 som følge av utbetaling til andre trossamfunn tilsvarende hva Den norske kirke fikk (per medlem) til rehabilitering av Torshov kirke fram til 2019. Kapittelet reduseres videre med 3 mill. knyttet til samarbeidsprosjekt for diakoniarbeid i 2019.

Justering for oppgaveendringer mellom sektorer

Justeringer under denne kategorien gjelder 4 mill. til Rommen scene på kap. 502 fra Bydel Stovner. 2 mill. knyttet til løpende, ordinære driftsoppgaver knyttet til frivillighetsfeltet er flyttet internt på sektoren fra kap. 500 til kap. 502.

Uspesifiserte rammeendringer

Samlede uspesifiserte rammekutt for sektoren er 5,6 mill. i 2020, økende til 33 mill. i 2023.

Spesifiserte rammeendringer

Kap. 502 reduseres med 0,6 mill. fra 2021 for konservering av fontener i Vigelandsparken. Kapittelet reduseres med 0,1 mill. i 2019 og 0,2 mill. fra 2020 grunnet forutsatt besparelse som følge av redusert konsulentbruk.

Kap. 504 styrkes med 190,4 mill. i 2020 og 135,4 mill. fra 2021 til økt nivå på drift, kapitalkostnader og FDV knyttet til nytt Munchmuseum i Bjørvika.

Kap. 505 styrkes med 26,6 mill. ekstra til drift av hovedbiblioteket, og 7 mill. til helårsvirkning for å opprettholde driften av lokalebibliotekene også etter åpning av hovedbiblioteket (tot. 14,5 mill., inkl. 7,5 mill. som ble lagt inn fra 2019) fra 2020. Inntektskrav fra utleie av hovedbiblioteket er 2,5 mill. i 2020 og 12,5 mill. fra 2021.

Kap. 508 styrkes med 93 mill. fra 2020 til husleie for det nye hovedbiblioteket. Midlene justeres og flyttes til kap. 505 i Tilleggsinnstillingen budsjett 2020.

Kap. 545 styrkes med 5 mill. til styrket FDV, med 0,6 mill. til vinterdrift av én kunstgressbane og 10 mill. til økt vedlikehold fra 2020. Det trekkes ut 3 mill. fra 2019-nivå til utredninger i 2020 og 2021, og 8 mill. fra 2022. Videre 33,4 mill. i 2020 økende til 67,2 mill. i 2023 til driftsfølgevirkninger og husleier, hovedsakelig for nye Jordal amfi og Korsvoll flerbrukshall. 2,5 mill. til lave priser for barn og unge ved badene flyttes fra engangstiltak til spesifisert varig rammeendring.

Kap. 548 reduseres med 21,8 mill. i 2020 og 27,8 mill. i 2021 og 2022 før kapittelet styrkes med 110,4 mill. fra 2022 til avsetning for husleie og drift av nye idrettsanlegg.

Tabell 11.3 Netto driftsbudsjett

Beløp i mill.

Netto driftsbudsjett

Dok 3 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Endring 2019 - 2020

500

Kulturtilskudd m.m. (KIF)

315,5

307,3

267,3

264,3

264,3

-8,2

501

Kultureiendommer (KIF)

36,3

25,7

20,3

18,9

18,3

-10,6

502

Kulturetaten (KIF)

133,4

139,0

134,0

134,7

129,3

5,5

503

Oslo kulturskole (KIF)

76,0

78,4

78,1

77,4

76,4

2,4

504

Munchmuseet (KIF)

142,5

343,5

287,3

285,3

283,7

201,0

505

Deichman bibliotek (KIF)

265,6

296,1

284,7

282,3

279,3

30,5

508

Avsetning husleier kulturbygg (KIF)

0,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

545

Idrett (KIF)

584,3

637,7

663,0

654,5

651,3

53,4

548

Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)

62,2

25,9

75,5

75,5

158,1

-36,3

581

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)

237,3

230,2

230,2

230,2

230,2

-7,2

590

Gravferdsetaten (KIF)

77,0

80,2

79,8

78,9

77,2

3,2

Sum

Kultur, idrett og frivillighet (KIF)

1 930,1

2 256,9

2 213,2

2 195,0

2 261,1

326,8

Tabell 11.4 Brutto investeringsbudsjett

Beløp i mill.

Brutto investeringsbudsjett

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

501

Kultureiendommer (KIF)

126,4

29,7

29,7

20,5

502

Kulturetaten (KIF)

47,5

45,4

48,9

37,2

504

Munchmuseet (KIF)

99,0

0,0

0,0

0,0

505

Deichman bibliotek (KIF)

1,5

1,5

1,5

0,0

545

Idrett (KIF)

75,1

59,0

57,0

7,0

581

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)

21,4

21,4

21,3

20,0

590

Gravferdsetaten (KIF)

68,0

11,5

11,5

10,0

Sum

Kultur, idrett og frivillighet (KIF)

438,9

168,4

169,9

94,7