11. Kultur, idrett og frivillighet

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.14 Gravferdsetaten

Tabell 11.43 Driftsbudsjettet for Gravferdsetaten (kap. 590)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

590

Gravferdsetaten (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

114 207

118 271

123 251

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

43 405

38 549

39 323

14

Overføringsutgifter

5 033

2 584

2 633

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

4 370

0

0

 

Sum utgifter

167 015

159 404

165 207

16

Salgsinntekter

-74 760

-74 026

-76 321

17

Refusjoner

-10 183

-8 023

-8 272

18

Overføringsinntekter

-888

-377

-389

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-4 074

0

0

 

Sum inntekter

-89 905

-82 426

-84 982

 

Netto utgifter

77 110

76 978

80 225

1 Ansvarsområde

Gravferdsetaten skal gravlegge byens innbyggere med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn. Begravelser og kremasjoner er regulert i lov om gravplasser, kremasjon og gravferd, gravferdsforskriften og vedtekter for kirkegårder og gravlunder i Oslo. Gravferdsetaten skal ivareta kommunens lovpålagte ansvar for begravelser ved dødsfall hvor ingen andre sørger for gravferden.

Anlegg, drift og forvaltning av gravplasser og gravferdsdrift er regulert i lov, forskrift og vedtekter. Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) og Oslo kommune har hatt en 10-årig avtale fra 2002 om kommunal gravferdsdrift. I en tilleggsavtale godkjent av byrådet i sak 1128/17 av 14.12.2017 er avtalen fornyet for nye 10 år, til 31.12.2027. Gravferdsetaten har administrative oppgaver for tilskudd til kirke- og trossamfunn.

2 Situasjonsbeskrivelse

Oslo skal være en livssynsåpen by og være åpen og inkluderende for alle. Dette innebærer at kommunen skal gi alle innbyggere den samme muligheten til å praktisere sin tro, og at byrådet utøver en politikk for kommunale tjenester uavhengig av tro eller ikke.

Som livssynsåpen by skal Oslo gravlegge alle med verdighet og respekt for den enkeltes tro, ikke-tro eller livssyn. Det innebærer et ansvar og en bevissthet tilknyttet dødsfall, møter med avdødes etterlatte, gjennomføring av seremonier, samt tilrettelegging av gravplasser og seremonirom i tråd med ulike trosretninger og livssyn.

Gravferdsdriften i Oslo omfatter 20 kirkegårder og gravlunder samt Alfaset krematorium. Museumskirkegården Krist kirkegård er ikke i ordinær bruk.

Den strategiske planen Fremtidens gravplass – gode, grønn byrom fra 2018 ligger til grunn for utviklingen av gravferdstjenesten i Oslo. Oslos gravlunder fungerer på flere måter som en del av byens overordnede grøntstruktur, med gode urbane grønne byrom som også brukes til gjennomgang, rekreasjon og har en viktig funksjon for klima og miljø. Alle kremasjoner i Oslo foregår i Alfaset krematorium, og er avgiftsfri.

Gravplasskapasiteten er totalt sett god, men ujevnt fordelt. Gravferdsetaten har i flere år jobbet med en utvidelse av Klemetsrud kirkegård. Det er behov for å utvide gravkapasiteten flere steder i byen, og særlig for graver tilrettelagt for muslimer. Da de nye områdene på Klemetsrud har vist seg vanskelig å utnytte, vil investeringsmidlene knyttet til utvidelse av Klemetsrud kirkegård delvis omdisponeres til nye graver på eksisterende gravplasser og etablering av nye graver, samt retningsbestemte graver på Nordstrand, Ris, Voksen og Klemetsrud. Dette forventes å gi en høyere kapasitetsvekst enn realisering av det opprinnelige Klemetsrudprosjektet.

Krematoriet på Alfaset har hatt utslipp av forurensing og behov for et styringssystem og antall renselinjer som kan gi mer effektiv drift. Derfor gjennomføres en ombygging i 2020 for å redusere utslippene og effektivisere drift og kapasitet.

Tabell 11.44 Nøkkeltall for Gravferdsetaten (kap. 590)

Gravferdsetaten

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

Vedlikeholdt areal (dekar)

1 831

1 831

1 831

1 861

1861

Vedlikeholdt areal (dekar) per årsverk

11,5

11,0

11,0

11,5

11,5

Antall nedsatte kister

847

902

803

805

818

Antall nedsatte urner

2 954

2 991

2 867

2 987

2 891

Antall kremasjoner

3 299

3 455

3 455

3 656

3 593

Antall graver med sommerstell

50 418

49 509

48 780

48 464

48 150

Antall graver med høstpynt

46 492

45 060

44 798

44 262

44 227

Ant. nedsatte barnekister i minnelunder

112

199

153

158

168

Antall nedsatte urner i minnelund

332

350

369

346

319

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål for kapittelet:

Mål 7: Oslo skal være en livssynsåpen by, og byens innbyggere skal gravlegges med verdighet og med respekt for den enkeltes tro eller livssyn

Tiltak 1

Bygge om krematoriet for å gi en sikrere og mer effektiv drift, og for å redusere miljøskadelige utslipp.

Tiltak 2

Øke rehabilitering av historiske gravminner og gravlunder.

Tiltak 3

Oppnå effektiv gravplasskapasitet og raskere etablering av retningsbestemte graver.

Tabell 11.45 Resultatindikatorer

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Kremasjonsprosent

75 

75

77 

77

4 Merknader til driftsbudsjett

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 3,6 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Nettobeløpet hensyntar økning i kommunens pensjonskostnadssats fra 20,5 % i 2019 til 21,2 % i 2020. Pensjonskostnadene i 2020 er 0,7 mill. høyere enn i 2019. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 0,3 mill.

5 Investeringer

Tabell 11.46 Investeringsbudsjettet for Gravferdsetaten (kap. 590)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

590

Gravferdsetaten (KIF)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

3 248

28 500

68 000

04

Overføringsutgifter

694

0

0

 

Sum utgifter

3 942

28 500

68 000

07

Refusjoner

-694

-5 700

-13 600

 

Sum inntekter

-694

-5 700

-13 600

 

Netto utgifter

3 248

22 800

54 400

Tabell 11.47 Investeringsoversikt for Gravferdsetaten (kap. 590)

Gravferdsetaten (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Til 2024 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

 

 

 

 

 

 

 

 

106028

Nye graver på eksisterende gravlunder

 

5 500

5 500

5 500

5 500

 

Løpende

118020

Ombygging av krematoriet

57 000

0

57 000

0

0

0

0

1/20 - 4/20

119019

Økt gravplasskapasitet

19 500

0

5 000

5 000

5 000

4 500

0

1/20 - 4/23

119024

Rehabilitering historiske gravminner og allé

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

1/19 - 4/22

 

Sum investeringsutgifter

 

 

68 500

11 500

11 500

10 000

 

 

106028

Nye graver på eksisterende gravlunder

Investeringsmoms

-1 100

-1 100

-1 100

-1 100

 

 

118020

Ombygging av krematoriet

Investeringsmoms

-11 300

0

0

0

 

 

119019

Klemetsrud kirkegård - utvidelse

Investeringsmoms

-1 000

-1 000

-1 000

-900

 

 

119024

Rehabilitering historiske gravminner og allé

Investeringsmoms

-200

-200

-200

0

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-13 600

-2 300

-2 300

-2 000

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

54 900

9 200

9 200

8 000

 

 

Nye graver på eksisterende gravlunder

Midlene benyttes til klargjøring og ferdigstillelse av områder på eksisterende kirkegårder/gravlunder i hele Oslo hvor nye graver kan tas i bruk, herunder nødvendig utskifting av leirholdig jord mv. Avsetningen er i årene 2020-2023 økt med 2 mill. hvert år, til totalt 5,5 mill. årlig som følge av omdisponering av totalt 8 mill. fra prosjekt 119019 Klemetsrud kirkegård.

Ombygging av Alfaset krematorium

Krematoriet bygges om for å gi en sikrere og mer effektiv drift, og for å redusere utslipp av miljøskadelig kvikksølv. Ombyggingen omfatter utvidelse fra to til fire renselinjer, ombygging av kjølesystemet, effektivisering av varmegjenvinning og oppdatering av styringssystemet. Det er budsjettert med investeringsmidler på totalt 57 mill. i 2020.

Rehabilitering historiske gravmonumenter og gravlunder

Gravferdsetaten har ansvar for vedlikehold av en rekke historiske gravmonument og gravminner med et sterkt rehabiliteringsbehov. I samarbeid med Byantikvaren prioriteres fire av landets eldste monument fra middelalderen ved Gamle Aker kirke, og deretter historiske gravmonument og rammegraver, med verneverdige steindeler og smijernselementer. Prosjektet utgjør 1 mill. årlig, og omfatter også belysningstiltak i Østre gravlund og Gamlebyen gravlund, og nyplanting av en spesiell allé i Vår Frelsers gravlund. Dette vil bidra til å gjøre gravplassenes funksjon som gode urbane, grønne byrom til en bedre opplevelse for befolkningen.

Økt gravplasskapasitet

Det tidligere investeringsprosjektet 119 019 Klemetsrud kirkegård omdøpes til prosjekt Økt gravkapasitet. Prosjektet gjøres om ettersom den planlagte utvidelsen av Klemetsrud kirkegård ikke lenger er hensiktsmessig. Målet med det tidligere prosjektet var å øke kapasitet på graver, og i særlig grad retningsbestemte graver, noe som bedre oppnås gjennom en omdisponering av midlene.

Av midlene på til sammen 27,5 mill. omdisponeres 8 mill. til prosjekt 106028 Nye graver på eksisterende gravlunder, mens de resterende 19,5 mill. beholdes i prosjektet (med nytt navn). Disse midlene omdisponeres til strategisk kapasitetsutvidelse på både Klemetsrud, Nordstrand, Ris, Voksen og andre steder der det raskere kan oppnås mer effektiv kapasitetsutnyttelse og raskere økning av retningsbestemte graver. Prosjektet omfatter også utprøving av nye gravferdsformer og etablering av digitale kart.

Ny prosjektramme for prosjekt 119019 Økt gravplasskapasitet er 19,5 mill., fordelt med 5 mill. årlig i 2020, 2021 og 2022, og 4,5 mill. i 2023.