11. Kultur, idrett og frivillighet

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.13 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tabell 11.39 Driftsbudsjettet for Den norske kirke og andre trossamfunn (kap. 581)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

581

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)

14

Overføringsutgifter

228 253

237 315

230 153

 

Sum utgifter

228 253

237 315

230 153

 

Sum inntekter

0

0

0

 

Netto utgifter

228 253

237 315

230 153

1 Ansvarsområde

Oslo kommune utbetaler tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Kommunen har ansvar for å finansiere Den norske kirke ved Kirkelig fellesråd i Oslos utgifter til blant annet bygging, drift og vedlikehold av kirker, og fellesrådets og menighetsrådenes administrasjon. Det økonomiske ansvaret er regulert i lov om Den norske kirke av 07.06.1996 nr. 31 (kirkeloven) § 15.

I tillegg har kommunen ansvar for å utbetale tilskudd til de andre av tros- og livssynsamfunnene som har medlemmer som bor i Oslo. Ordningen er hjemlet i lovene om trudomssamfunn og ymist anna av 13.06.1969 nr. 25 og lov om tilskott til livssynssamfunn av 12.06.1981 nr. 64. Loven gir tros- og livssynssamfunnene tilsvarende beløp per medlem som ytes i tilskudd per medlem til Den norske kirke (Dnk). Det er kun tros- og livssynssamfunn som mottar statstilskudd som kan motta kommunalt tilskudd, og tilskuddene gjelder for medlemmene som bor i Oslo. Overføring av tilskuddene til tros- og livssynssamfunn administreres av Gravferdsetaten.

Tilskudd til religionsdialog er også lagt på dette kapitlet. Ordningen forvaltes av Gravferdsetaten.

2 Situasjonsbeskrivelse

Ved inngangen til 2019 hadde Den norske kirke 331 375 medlemmer i Oslo. Dette tilsvarer om lag halvparten av Oslos befolkning. I 2020 forventes det at det blir gitt støtte til andre tros- og livssynssamfunn med samlet medlemstall på 153 100 (prognose).

Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene i Oslo, og har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av totalt 64 kirker og kapell. Fellesrådet sørger for at kirkebyggene unngår forfall og at det er trygge forhold for brukerne av byggene.

Kirkebyggene er viktig for manges trosutøvelse og er samtidig en sentral del av vår kulturarv. Oslo er en livssynsåpen by, og kirkene er åpne for alle. Kirkene er for mange et naturlig samlingspunkt i lokalmiljøet, og brukes også til kulturarrangement og andre aktiviteter. Kirkelig fellesråd i Oslo viser til et stort vedlikeholdsetterslep i kirkene. Prioritering og valg av rehabiliteringsprosjekter foretas av Kirkelig fellesråd etter føringer gitt i bystyrets vedtak om budsjettramme for kirkeinvesteringer. En del av bygningsmassen som fellesrådet har ansvaret for, er gravkapell. Byrådet setter av øremerkede midler til rehabilitering av gravkapell på 1,35 mill. hvert år i årene 2020, 2021 og 2022. Kirkelig fellesråd får som byggherre mva.-kompensasjon slik at total bevilgning vil være 1,7 mill. årlig, totalt 5,1 mill. for de tre årene.

Byrådet har nedsatt et uavhengig utvalg som skal gjennomgå Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk og gi anbefalinger til hva som bør være kommunens politikk på dette området i fremtiden. Utvalget vil avgi sin rapport tidlig i 2020.

3 Merknader til driftsbudsjett

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 7,8 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Kapittelet er redusert med 1 mill. Videre er 11 mill. i driftstilskudd til andre tros- og livssynssamfunn som følge av investeringsmidler til Torshov kirke i 2018 og 2019 ute av ramma. Det samme gjelder 3 mill. til pilotprosjekt i 2019.

Avsetning til vedlikehold av kirkegårder og gravlunder budsjetteres på kap. 590 Gravferdsetaten. Avsetningen til tilskudd for tros- og livssynssamfunn er beregnet på grunnlag av både avsetninger i driftsbudsjettet til Den norske kirke, og bevilgningen i investeringsbudsjettet for kirkerehabiliteringer. Tilskudd avsatt til religionsdialog er ikke med i beregningen for tros- og livssynssamfunn.

6,2 mill. av kostnadene for Den norske kirke benyttes til gravferdsrelaterte formål. Beløpet budsjetteres i kap. 590 Gravferdsetaten, og er forutsatt overført derfra som andel av driftstilskuddet til Den norske kirke.

Tabell 11.40 Tilskuddsoversikt for Den norske kirke og andre trossamfunn (kap. 581)

Kap.

Avsetningen gjelder

Vedtak 2018

Vedtak 2019

Forslag 2020

581

Den norske kirke, driftstilskudd (iht. kirkeloven)1)

135 308

137 077

140 078

581

Den norske kirke, tilskudd for løpende vedlikehold (iht. kirkeloven)2)

10 200

10 300

10 500

581

Den norske kirke, diakonale samarbeidsprosjekter

3 000

0

581

Tilskudd til religionsdialog

1 000

1 000

581

Tros- og livssynssamfunn, tilskudd (iht. lov om trudomssamfunn mv.)

83 167

85 938

78 575

Sum

228 675

237 315

230 153

1) Beløpene for 2018 og 2019 er budsjetterte beløp, ikke regnskapstall.

2) Mva-refusjon for vedlikehold inntektsføres direkte i Kirkelig Fellesråd regnskap til samme formål. Det innebærer at tilskuddet fra Oslo kommune og mva.-refusjon utgjør til sammen 13,1 mill. til løpende vedlikehold i 2020.

4 Investeringer

Tabell 11.41 Investeringsbudsjettet for Den norske kirke og andre trossamfunn (kap. 581)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

581

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)

04

Overføringsutgifter

45 659

55 000

21 350

 

Sum utgifter

45 659

55 000

21 350

 

Sum inntekter

0

0

0

 

Netto utgifter

45 659

55 000

21 350

Tabell 11.42 Investeringsoversikt for Den norske kirke og andre trossamfunn (kap. 581)

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Til 2024 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

 

 

 

 

 

 

 

 

110005

Rehabilitering kirker

 

20 000

20 000

20 000

20 000

0

Løpende

119023

Gravkapell (Grefsen + Vestre)

9 000

5 000

1 350

1 350

1 300

0

0

1/19 - 4/22

 

Sum investeringsutgifter

 

 

21 350

21 350

21 300

20 000

 

 

 

Sum kapittel finansiering

0

0

0

0

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

21 350

21 350

21 300

20 000

 

 

Rehabilitering kirker

Det budsjetteres med 20 mill. i 2020 til rehabilitering av kirker og kapell. Kirkelig fellesråd får som byggherre mva.-refusjon, slik at den foreslåtte bevilgningen er på totalt på 25 mill. i 2020 til kirkerehabilitering. Gjennomføring og aktiviteter innen bevilget ramme forutsettes å skje i samsvar med en årlig rullert plan for rehabilitering, som Kirkelig fellesråd har ansvar for.

Rehabilitering gravkapell

Prosjektet for vedlikeholdsetterslep ved byens gravkapell/bårehus er på til sammen 9 mill. (brutto 11,25 mill.), blant annet Grefsen kapell og Vestre kapell. Beløpet var netto 5 mill. i 2019, og til sammen netto 4 mill. i årene 2020–2022. Det budsjetteres i 2020 netto 1,35 mill. (brutto 1,7 mill.)